Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vijfheerenlanden

Reglement urgentiecommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVijfheerenlanden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement urgentiecommissie
CiteertitelReglement Urgentiecommissie woonruimteverdeling gemeente Vijfheerenlanden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-42222

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement urgentiecommissie

Woonruimteverdeling gemeente Vijfheerenlanden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van Vijfheerenlanden;

 • b.

  Urgentiecommissie: de commissie die het college op grond van artikel 84 Gemeentewet door vaststelling van dit reglement instelt en die wordt aangewezen als adviseur, zoals bedoeld in artikel 2.5.2 lid 1, onder c van deel A, respectievelijk als instantie, zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van deel B van de Huisvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019.

 • c.

  Urgentieregels: de artikelen genoemd in paragraaf 2.5 van deel A en artikel 1 tot en met 10 van deel B van de Huisvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019.

Artikel 2 Instelling urgentiecommissie

Er is een urgentiecommissie, hierna te noemen de commissie, die als taak heeft het college te adviseren op grond van de Huisvestingsverordening Gemeente Vijfheerenlanden 2019 en haar opvolgers.

Artikel 3 Samenstelling urgentiecommissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee onafhankelijk leden en (minimaal) één vertegenwoordiger namens de verhuurders (Fien Wonen, KleurrijkWonen of LEKSTEDEWonen). Een van de onafhankelijk leden heeft de functie van voorzitter.

 • 2.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 3.

  De onafhankelijke leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De onafhankelijke leden worden benoemd voor een termijn van twee jaar. Het is mogelijk maximaal twee keer herbenoemd te worden.

 • 5.

  De onafhankelijke leden kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 6.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of het onafhankelijk lid blijft zijn functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

 • 7.

  De onafhankelijke leden mogen geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van bestuursorganen van de gemeente Vijfheerenlanden of van instellingen die zich bezighouden met woonruimteverdeling binnen de gemeenten. Evenmin mogen zij zich als zelfstandige bezighouden met woonruimteverdeling.

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  De onafhankelijke leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde vergadering een vergoeding waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het college.

 • 2.

  De vertegenwoordiger namens de verhuurders (Fien Wonen, KleurrijkWonen of LEKSTEDEWonen) ontvangt geen vergoeding.

Artikel 5 Secretaris

 • 1.

  De commissie wordt ondersteund door een door het college aangewezen secretaris, die werkt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Vijfheerenlanden.

 • 2.

  Het college wijst een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

 • 3.

  De secretaris is verantwoordelijk voor het verzamelen van de aanvragen, het opstellen van de agenda van de zittingen, de verslaglegging, het opstellen van het advies en het archiveren van de aanvragen en de adviezen. De secretaris is aanwezig tijdens de zittingen en tijdens overige overlegvormen van de commissie.

Artikel 6 Werkwijze

 • 1.

  De commissie vergadert één keer in de zes weken. De voorzitter kan een andere vergaderfrequentie bepalen.

 • 2.

  De secretaris zendt minimaal vier dagen voor de vergadering de uitnodiging, de agenda, de te behandelen urgentieaanvragen en alle overige stukken aan de leden.

 • 3.

  De voorzitter leidt de vergadering.

 • 4.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.

 • 5.

  De commissie kan besluiten om over een aanvraag bij een extern deskundige advies in te winnen.

 • 6.

  De secretaris maakt van de vergadering een verslag en een advieslijst.

Artikel 7 Totstandkoming van het advies

 • 1.

  De voorzitter en de leden nemen geen deel aan de behandeling van een aanvraag als daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 • 2.

  Voor het uitbrengen van een advies is vereist dat naast de voorzitter, minstens een lid aanwezig is en dat zij een stem kunnen uitbrengen. Bij het ontbreken van het quorum, vindt de advisering aan het college plaats in een volgende vergadering.

 • 3.

  Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 4.

  De commissie adviseert de aanvragen aan de hand van de volgende stukken:

  • a.

   de aanvraag van de woningzoekende;

  • b.

   de urgentieregels uit de Huisvestingsverordening gemeente Vijfheerenlanden 2019;

  • c.

   eventuele advisering van extern deskundigen;

  • d.

   eventuele beleidsregels van het college.

 • 5.

  Het advies van de commissie bevat de motivering die tot advisering tot toekenning of afwijzing van de urgentieverklaring leidt, en – wanneer van toepassing – de randvoorwaarden om passend te kunnen reageren op het woningaanbod.

Artikel 8 Waarborgen privacy

De commissie en het secretariaat van de commissie waarborgen op de volgende manieren de privacy:

 • 1.

  Alle persoonlijk informatie en documenten die worden verstrekt bij de aanvraag worden vertrouwelijk opgeslagen in het gemeentelijke registratiesysteem.

 • 2.

  Alle persoonlijke informatie en documenten die de commissie bij de behandeling van de aanvraag ontvangt, zijn vertrouwelijk.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie geven na de vergadering alle fysieke stukken aan de secretaris, die zorgdraagt voor vernietiging.

 • 4.

  De voorzitter en de leden van de commissie zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens.

Artikel 9 Verslag van werkzaamheden

 • 1.

  De commissie maakt jaarlijks een verslag van haar werkzaamheden en stuurt deze ter informatie naar het college.

 • 2.

  Het jaarverslag bevat in ieder geval:

  • a.

   Een globale verantwoording van de samenstelling en werkwijze van de commissie over het afgelopen jaar;

  • b.

   Een overzicht van de behandelende urgentieaanvragen over het afgelopen jaar en de wijze van advisering daarover;

  • c.

   Een overzicht van de in het afgelopen jaar geconstateerde knelpunten in beleid en procedures.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement Urgentiecommissie woonruimteverdeling gemeente Vijfheerenlanden.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.