Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

Regeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem
CiteertitelRegeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022nieuwe regeling

25-01-2022

gmb-2022-41506

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem

 

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem;

 

overwegende,

 

dat de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Lochem (APV) in artikel 2.10A regelt dat een vergunning nodig is voor het gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

 

dat de raad aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid heeft overgelaten in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving voor categorieën van voorwerpen nadere regels te stellen;

 

dat het college het wenselijk acht in het belang van de openbare orde en de woon- en leefomgeving nadere regels te stellen voor de behandeling van aanvragen om vergunning ten behoeve van het plaatsen van (reclame)driehoeksborden binnen de gemeente Lochem;

 

gelet op artikel 2.10A, lid 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Lochem en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht:

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen:

 

Regels voor het plaatsen van driehoeksborden in de gemeente Lochem:

 

Artikel 1 Categorieën van voorwerpen

Deze regeling heeft betrekking op (reclame)driehoeksborden waarvoor op wegen in de gemeente locaties (mediapalen) zijn aangewezen.

Artikel 2 Locaties voor driehoeksborden

De driehoeksborden mogen uitsluitend worden geplaatst op de door het college aangewezen lichtmasten (mediapalen), die als bijlage bij dit besluit zijn opgenomen.

Artikel 3 Voorschriften plaatsing driehoeksborden

Naast het bepaalde in artikel 2.10A, lid 3, van de APV gelden de volgende voorschriften:

 • 1.

  de aanvraag om vergunning dient tenminste vier weken voorafgaand aan de gewenste plaatsingsdatum te zijn ingediend;

 • 2.

  er mag slechts reclame worden gemaakt voor activiteiten of evenementen die in de gemeente Lochem plaatsvinden. Reclame voor politieke partijen valt daar niet onder.

 • 3.

  per reclame-uiting mogen maximaal 20 driehoeksborden worden geplaatst;

 • 4.

  de plaatsingsperiode bedraagt maximaal 14 dagen voorafgaand aan de activiteit of evenement tot uiterlijk 2 dagen na afloop daarvan, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om hiervan af te wijken;

 • 5.

  de borden hebben een twee- of driezijdige constructie en zijn maximaal 1,20 meter hoog en 0,85 meter breed;

 • 6.

  gedurende de periode 24 december tot en met 3 januari is het niet toegestaan driehoeksborden te plaatsen;

 • 7.

  het plaatsen en/of verwijderen van de driehoeksborden mag niet plaatsvinden buiten kantooruren en op zon- en feestdagen;

 • 8.

  het plaatsen en/of verwijderen van de driehoeksborden geschiedt zodanig dat de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht;

 • 9.

  In verband met de houdbaarheid en stevigheid en om verkeersgevaarlijke situaties te voorkomen mogen er uitsluitend driehoeksborden met een metalen frame gebruikt worden;

 • 10.

  de vergunninghouder draagt er zorg voor dat er geen vervuiling ontstaat;

 • 11.

  de vergunninghouder neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat de gemeente, dan wel derden, tengevolge van het gebruik van de vergunning schade lijden.

Artikel 4 Naleving voorschriften

Indien driehoeksborden worden of zijn geplaatst in strijd met het bepaalde in de verleende vergunning of het bepaalde in deze beleidsregel, wordt de vergunninghouder of degene die de driehoeksborden heeft geplaatst of laten plaatsen, op het betreffende voorschrift gewezen en wordt hij in de gelegenheid gesteld aan het voorschrift binnen een te stellen termijn te voldoen en/of aan de overtreding een einde te maken. Indien hieraan niet wordt voldaan, worden de driehoeksborden op kosten van de vergunninghouder of degene die de driehoeksborden heeft geplaatst of laten plaatsen, door de gemeente verwijderd.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 3 februari 2022 en vervangt de Regeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem van 17 mei 2011.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling plaatsing driehoeksborden gemeente Lochem.

 

Lochem, 25 januari 2022

Burgemeester en wethouders van Lochem,

R. Starke S.W. van ’t Erve

De secretaris, De burgemeester,

Bijlage: Overzicht mediapalen voor (reclame)driehoeksborden

 

Almen

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Dorpsstraat

Vanuit ri. Zutphen, 1e lichtmast, na bord

bebouwde kom, links

LOC 06155

Mediapaal 1

Dorpsstraat

Vanuit ri. Lochem, 1e lichtmast voor bord

bebouwde kom, links

LOC 06136

Mediapaal 2

Dorpsstraat

Centrum, lichtmast op driesprong voor

brandweergarage

LOC 06916

Mediapaal 3

Asselerweg

Lichtmast hoek Asselerweg / Scheggertdijk

LOC 99597

Mediapaal 4

Barchem

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Lochemseweg

Lichtmast t.o. nummer 11

LOC 00229

Mediapaal 2

Zwiepseweg

Lichtmast bij nummer 1

LOC 00252

Mediapaal 3

Eefde

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Rustoordlaan

Vanuit ri. Zutphen, 3e lichtmast, rechts, t.o. nummer 21

LOC 06811

Mediapaal 1

Rustoordlaan

Vanuit ri. Zutphen, 6e lichtmast, rechts

LOC 06808

Mediapaal 2

Schoolstraat

Vanuit ri. Zutphenseweg, 1e lichtmast, rechts

LOC 06814

Mediapaal 3

Rustoordlaan

Vanuit. ri Schoolstraat, 1e lichtmast, links

LOC 05540

mediapaal 4

Schoolstraat

Marktpleintje, lichtmast

LOC 05008

Mediapaal 5

Schoolstraat

Marktpleintje, lichtmast

LOC 07112

Mediapaal 6

Schurinklaan

Vanuit ri. Zutphenseweg, 2e lichtmast, links, t.o. Princehof

LOC 05134

Mediapaal 7

Schurinklaan

Vanuit ri. Zutphenseweg, 3e lichtmast, links

LOC 05272

Mediapaal 8

Epse

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Lochemseweg

Lichtmast, hoek Epserenk

LOC 06923

Mediapaal 1

Lochemseweg

Vanuit ri. Deventer, lichtmast bij bushalte

LOC 06619

Mediapaal 3

Lochemseweg

Vanuit Deventer, lichtmast t.o. nummer 7

LOC 06620

Mediapaal 4

Gorssel

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Joppelaan

Lichtmast, t.o. Nikkelbergsweg

LOC 05807

Mediapaal 1

Joppelaan

Lichtmast, t.o. v.d. Capellenlaan

LOC 05794

Mediapaal 2

Joppelaan

Lichtmast t.o. nummer 23

LOC 05801

Mediapaal 3

Joppelaan

Lichtmast, t.o. museum

LOC 05889

Mediapaal 4

Hoofdstraat

Vanuit Deventer lichtmast, links,

voor nummer 30

LOC 05786

Mediapaal 5

Hoofdstraat

Vanuit Deventer, lichtmast, rechts t.o. Esdoornlaan

LOC 05751

Mediapaal 6

Hoofdstraat

Vanuit Deventer, lichtmast, links, t.o. nummer 65

LOC 05752

Mediapaal 7

Hoofdstraat

Vanuit Deventer, 3e lichtmast na Beukenlaan

LOC 05743

Mediapaal 8

Hoofdstraat

Vanuit Zutphen, 1e lichtmast links

LOC 05445

Mediapaal 9

Hoofdstraat

Vanuit Zutphen, lichtmast, rechts, hoek Wiltinkhof

LOC 05448

Mediapaal 10

Molenweg

Lichtmast, hoek parkeerplaats 't Trefpunt

LOC 05972

Mediapaal 11

Molenweg

Lichtmast, naast supermarkt, t.o. ‘t Trefpunt

LOC 05902

Mediapaal 12

Harfsen

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Lochemseweg

Vanuit Laren, 1e lichtmast, rechts,

na bord 30 km/ zone

LOC 06570

Mediapaal 1

Lochemseweg

Vanuit Laren, lichtmast voor garage Slettenhaar, rechts

LOC 06572

Mediapaal 2

Lochemseweg

Lichtmast t.o. nummer 143

LOC 06267

Mediapaal 3

Lochemseweg

Lichtmast t.o. Reeverweg

LOC 06974

Mediapaal 4

Lochemseweg

Lichtmast voor nummer 151

LOC 06513

Mediapaal 5

Joppe

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Joppelaan

Lichtmast t.o. "Bosrestaurant"

LOC 05422

Mediapaal 1

Joppelaan

Lichtmast t.o. school

LOC 05417

mediapaal 2

Laren

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Deventerweg

Lichtmast t.o. nummer 35

LOC 00057

Mediapaal 1

Deventerweg

Lichtmast t.o. nummer 39

LOC 00056

Mediapaal 2

Holterweg

Lichtmast bij uitrit garage Nijhof

LOC 01325

Mediapaal 3

Zutphenseweg

Lichtmast t.o. nummer 27

LOC 00430

Mediapaal 4

Lochem

 

 

 

Straatnaam

Nadere omschrijving

Lichtmastnr.

Mediapaalnr.

Kwinkweerd

Vanaf verkeerslichten, na tankstations, links,

2e lichtmast

LOC 00559

Mediapaal 1

Kwinkweerd

Vanaf verkeerslichten, na tankstations, links,

3e lichtmast

LOC 00547

Mediapaal 2

Stationsweg

Voor rotonde, lichtmast rechts in grasstrook

LOC 03098

Mediapaal 3

Stationsweg

Voor rotonde, lichtmast rechts in grasstrook

LOC 03099

Mediapaal 4

Tramstraat

Lichtmast t.o. nr. 49

LOC 00359

Mediapaal 7

Tramstraat

Lichtmast t.h.v. appartementen, nr. 33

LOC 00362

Mediapaal 8

Pr. Bernhardweg

Lichtmast t.h.v. parkeerplaats Oosterbleek

LOC 00380

Mediapaal 9

Pr. Bernhardweg

Lichtmast hoek Noorderbleek t.o. Jumbo Supermarkt

LOC 00382

Mediapaal 10

Graaf Ottoweg

Lichtmast in gazonstrook nabij Schouwburg

LOC 00467

Mediapaal 11

Graaf Ottoweg

Lichtmast t.o. nrs. 56 / 57 in gazonstrook

LOC 00471

Mediapaal 12

Albert Hahnweg

Lichtmast bij tuinhek nr. 41 voor Burg. Leenstraat

LOC 00763

Mediapaal 13

H. Dunantweg

2e Lichtmast vanaf kruising A. Hahnweg, links

LOC 01539

Mediapaal 14

H. Dunantweg

Lichtmast bij brievenbus nabij Zutphenseweg

LOC 01803

Mediapaal 15

Zutphenseweg

Vanaf Rondweg 4e lichtmast voor rotonde H. Dunantweg

LOC 01819

Mediapaal 16

Zutphenseweg

Vanaf Rondweg 2e lichtmast voor rotonde H. Dunantweg

LOC 01820

Mediapaal 17

Zutphenseweg

1e Lichtmast na afslag Tusseler t.o. Joodse Begraafplaats

LOC 00497

Mediapaal 18

Zutphenseweg

Lichtmast tegenover 'Jan Patat"

LOC 00488

Mediapaal 20

v. Hogendorplaan

Vanaf Barchemseweg 1e lichtmast, links

LOC 01105

Mediapaal 23