Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Nota bodembeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota bodembeheer
CiteertitelNota bodembeheer 2022-2032
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bodembescherming

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-02-2022Nieuwe regeling

02-02-2022

gmb-2022-36493

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota bodembeheer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle maakt bekend dat met ingang van 3 februari 2022 de Nota bodembeheer 2022-2032 gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage ligt.

Doel

De Nota Bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. In de Nota bodembeheer staat het bodembeleid van de deelnemende gemeenten, waaronder Goirle, beschreven en de bijbehorende beleidsregels. De betrokken wet- en regelgeving voor het tijdelijk opslaan en toepassen van grond en baggerspecie is beschreven in het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming, dan wel het Besluit Activiteiten Leefomgeving.

Ter inzage en reageren

De Nota bodembeheer ligt gedurende bovengenoemde termijn ter inzage, op werkdagen tijdens openingstijden, bij de receptie van het gemeentehuis, Oranjeplein 1 te Goirle en kan dan, of na afspraak, worden ingezien. Het plan is ook digitaal op te vragen bij Madelon van de Ven (madelon.van.de.ven@goirle.nl).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden over de Nota bodembeheer hun zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad van Goirle, naar keuze, op de volgende wijze:

  • 1.

    schriftelijk (adres: postbus 17, 5050 AA Goirle), of

  • 2.

    mondeling, na afspraak met Madelon van de Ven (telefoon 013-531 05 26).

Goirle, 2 februari 2022

het college van burgemeester en wethouders

Jolie Hasselman, gemeentesecretaris

Mark van Stappershoef, burgemeester