Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Werkplein Hart van West-Brabant

Besluit vervanging archiefbescheiden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWerkplein Hart van West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit vervanging archiefbescheiden
CiteertitelBesluit vervanging archiefbescheiden Werkplein Hart van West-Brabant 2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 7 van de Archiefwet 1995
  2. artikel 6 van het Archiefbesluit 1995
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2022Besluit vervanging archiefbescheiden Werkplein Hart van West-Brabant 2021

17-01-2022

bgr-2022-73

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit vervanging archiefbescheiden

Het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-brabant,

 

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995, artikel 6, tweede lid van het Archiefbesluit 1995 en de regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2012, nr. Wjz/466161 (10265), tot wijziging van de Archiefregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging nr. WJZ/466161 (10265), tot wijziging van de Archieferregeling in verband met het stellen van nadere regels omtrent vervanging;

 

gelet op het positief advies van de archivaris;

 

BESLUITEN

Vast te stellen het Besluit vervanging archiefbescheiden

Artikel 1  

1. Met ingang van inwerkingtreding van dit besluit mogen de vanaf 01-01-2019 vervangen of opgemaakte analoge archiefbescheiden vervangen worden door digitale reproducties.

2. In de 19de week na vervanging worden de analoge archiefbescheiden vernietigd

3. Reproductie geschiedt op de wijze zoals omschreven in het vastgestelde Handboek vervanging analoge archiefbescheiden Werkplein Hart van West-Brabant 2021.

Artikel 2  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking van dit besluit op Officielebekendmakingen.nl.

Artikel 3  

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vervanging archiefbescheiden Werkplein Hart van West-Brabant 2021.

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de artikelen 8:1 en 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van bekendmaking bij het dagelijks bestuur bezwaar maken.

 

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant op 17 januari 2022,

M. Does

Secretaris

M.A.C.M.J. van Ginderen

Voorzitter