Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Instellingsbesluit Bestuurscommissie Participatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInstellingsbesluit Bestuurscommissie Participatie
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2021Instellingsbesluit bestuurscommissie Participatie MGR SD CG

23-12-2021

bgr-2022-71

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit Bestuurscommissie Participatie

Besluit vast te stellen:

 

Het algemeen bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG)

Gelet op artikel 17 van de Modulaire gemeenschappelijke regeling cociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) alsmede op artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Regelend de taken, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de Bestuurscommissie Participatie hierna te noemen 'de commissie', alsmede de verhouding van de commissie ten opzichte van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling;

Instellingsbesluit Bestuurscommissie Participatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt aangesloten bij de begripsomschrijving van artikel 1 van de regeling.

Verder wordt in dit besluit verstaan onder:

 • 1.

  De commissie: de Bestuurscommissie Participatie

 • 2.

  De regeling: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG)

 • 3.

  Het beheerbureau: de ambtelijke ondersteuning van de Bestuurscommissie Participatie

Art. 2: Instelling, doel en taken

 • 1.

  Er is een commissie als bedoeld in artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen ter uitoefening van de taken en bevoegdheden op het gebied van Participatie;

 • 2.

  De commissie heeft als doel het namens de deelnemers op rechtmatige en doelmatige wijze invulling geven aan de (wettelijke) taken op het gebied van Participatie van de deelnemende gemeenten aan deze samenwerkingsmodules, te weten de samenwerkingsmodules WSP, Werkgeverschap SW en Contractmanagement Inburgeringstrajecten.

 • 3.

  De commissie heeft een adviserende rol ten behoeve van de taken en bevoegdheden zoals vermeld bij de samenwerkingsmodules WSP, WgSW en Contractmanagement Inburgeringstrajecten in de bijlagen van de regeling, alsook in dienstverleningsovereenkomsten die tussen deelnemende gemeenten en de MGR over deze samenwerkingen zijn gesloten.

 • 4.

  De commissie is verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen en regionale uitvoering van de taken en bevoegdheden van de samenwerkingsmodules WSP, Werkgeverschap SW en Contractmanagement Inburgeringstrajecten als bedoeld in artikel 2 en 3 van bijlage 3, 4 en 5 van de Regeling.

 • 5.

  De commissie is, gelet op art. 27 lid 1 van de Regeling verantwoordelijk voor het opstellen van de modulebegrotingen en stelt jaarlijks voor 1 maart een voorstel modulebegroting voor het komende begrotingsjaar op voor iedere samenwerkingsmodule en stuurt deze naar het dagelijks bestuur.

 • 6.

  De commissie bereidt een uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma voor op samenwerkingsmodule niveau en stuurt dit voor 1 maart naar het dagelijks bestuur.

 • 7.

  De commissie stelt een modulespecifieke tekst op, op basis van de dienstverleningsovereenkomst zoals bedoeld in art. 6 lid 2 van de Regeling op grond van het door het dagelijks bestuur vastgestelde model.

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De leden van de commissie zijn de leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten, tot wiens portefeuille de uitvoering van de Participatiewet behoort.

 • 2.

  De leden kunnen zich laten vervangen door een ander lid van hun college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

 • 4.

  De commissie kan besluiten dat personen worden toegelaten om als waarnemer aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 5 De voorzitter

 • 1.

  De voorzitter voert de besluiten van de commissie uit.

 • 2.

  De voorzitter vertegenwoordigt de commissie in en buiten rechte.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de voorzitter medeondertekend.

 • 4.

  De voorzitter wordt uitgenodigd voor de vergaderingen van het algemeen bestuur en behartigt daar de doelstelling van de commissie.

Artikel 6 De secretaris

 • 1.

  Het dagelijks bestuur benoemt een secretaris van de commissie.

 • 2.

  De secretaris van de commissie staat de commissie bij de uitoefening van haar taak terzijde.

 • 3.

  Alle stukken die van de commissie uitgaan worden door de secretaris van de commissie medeondertekend.

 • 4.

  De secretaris geeft leiding aan het beheerbureau.

Artikel 7 Vergaderingen

 • 1.

  De commissie vergadert zo dikwijls als haar voorzitter dit nodig oordeelt, of tenminste een derde deel van het aantal leden zulks schriftelijk en met opgaaf van redenen aan de voorzitter verzoekt.

 • 2.

  Ontvangt de voorzitter een verzoek als bedoeld in het vorige lid, dan heeft de vergadering binnen veertien dagen plaats nadat het verzoek de voorzitter heeft bereikt.

 • 3.

  De voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste vijf dagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden.

 • 4.

  De agenda wordt ter kennisname verzonden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

 • 5.

  Artikel 56 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Werkwijze

 • 1.

  De commissie kan voor zijn vergaderingen een reglement van orde vaststellen.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Er kan met gesloten deuren worden vergaderd wanneer dit door tenminste een vijfde deel van het aantal aanwezige leden wordt verlangd of de voorzitter het nodig acht. Artikel 23 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Besluitvorming

 • 1.

  Besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen.

 • 2.

  Het aantal stemmen per lid van de commissie wordt jaarlijks op 1 januari bepaald naar inwonertal van de gemeente op basis van de meest recente CBS-cijfers, aan de hand van de volgende staffel: Tot 20.000 inwoners = 1 stem; 20.000 - 50.000 inwoners = 2 stemmen; 50.000 – 100.000 inwoners = 3 stemmen; >100.000 inwoners = 4 stemmen.

 • 3.

  Leden kunnen zich bij stemming bij schriftelijke machtiging laten vertegenwoordigen door een ander lid.

 • 4.

  Alleen de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigende deelnemers kunnen aan een stemming deelnemen.

 • 5.

  De voorzitter van de commissie neemt aan de beraadslaging deel en heeft, met inachtneming van het eerste lid, stemrecht.

Artikel 10 Verslaglegging

 • 1.

  Van elk van de vergaderingen van de commissie wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat de namen van de aanwezigen bevat, alsmede een beknopte zakelijke weergave van hetgeen is besloten, met een opgave van eventueel gehouden stemmingen.

 • 2.

  Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering van de commissie vastgesteld.

 • 3.

  Het vastgestelde verslag wordt verzonden aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Artikel 11 Inlichtingen en verantwoording

 • 1.

  De commissie verstrekt gevraagd en ongevraagd inlichtingen aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband.

 • 2.

  De commissie verstrekt gevraagd en ongevraagd inlichtingen aan de bestuursorganen van de deelnemers.

 • 3.

  De commissie legt periodiek verantwoording af aan het algemeen bestuur over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de taken van de commissie.

 • 4.

  De secretaris informeert de algemeen secretaris periodiek over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de taken van de commissie.

Artikel 12 Ambtelijke ondersteuning

Voor de uitoefening van haar taak maakt de commissie gebruik van medewerkers van het beheerbureau en/of ambtelijke ondersteuning vanuit de deelnemende gemeenten.

Artikel 13 Overige bepalingen

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet neemt het algemeen bestuur een besluit.

Artikel 14 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op een nader te bepalen datum nadat het overeenkomstig artikel 32k van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het dagelijks bestuur is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit vervalt het Instellingsbesluit Bestuurscommissie Werkgeversservicepunt d.d. 8 december 2017 en het Instellingsbesluit Bestuurscommissie Werkgeverschap SW Midden Gelderland d.d. 6 december 2018.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als Instellingsbesluit Bestuurscommissie Participatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 21 december 2021

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur d.d. 23 december 2021.