Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sittard-Geleen

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Sittard-Geleen 2022-2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSittard-Geleen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Sittard-Geleen 2022-2026
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Sittard-Geleen 2022-2026
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vindt plaats tot 1 februari 2026.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639451
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2022nieuwe regeling

24-01-2022

gmb-2022-35014

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht openbare plaatsen Sittard-Geleen 2022-2026

Besluit van de burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen voor het aanwijzen van de openbare plaatsen waar voor een bepaalde duur camera’s ingezet worden ten behoeve van het handhaven van de openbare orde.

 

 

De burgemeester van de gemeente Sittard-Geleen,

 

Overwegende dat:

 

 • uit de Evaluatie cameratoezicht Gemeente Sittard-Geleen 2021 blijkt dat het cameratoezicht de afgelopen jaren een positieve bijdrage leverde aan de handhaving van de openbare orde door preventie, snelle interventies op straat en opsporing;

 

 • tijdens de bespreking van de evaluatie in de gemeenteraad bleek dat er brede politieke steun is voor voortzetting van het gemeentelijke cameratoezicht;

 

 • het cameratoezicht voldoet aan alle eisen in artikel 151c van de Gemeentewet, onder andere wat betreft de kenbaarheid;

 

 • het cameratoezicht proportioneel is omdat de duur van de aanwijzing en de omvang van de cameragebieden in verhouding staan tot de ernst van de problematiek;

 

 • het cameratoezicht subsidiair is omdat relatief minder ingrijpende maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad;

 

 • het belang van de handhaving van de openbare orde en de daaronder mede te begrijpen handhaving van leefbaarheidsovertredingen zwaarder weegt dan het individuele belang van inwoners (bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Gelet op:

 

 • artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Sittard-Geleen.

Besluit:

 

 • de openbare plaatsen in de gebieden zoals gemarkeerd op onderstaande plattegronden aan te wijzen als gebied waar (mobiel) cameratoezicht plaatsvindt;

 

 • het cameratoezicht te laten plaatsvinden tot 1 februari 2026;

 

 • dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

Sittard-Geleen, 24 januari 2022

De burgemeester van Sittard-Geleen,

mr. Hans (J.Th.C.M.) Verheijen

 

Bezwaar

 

Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van de bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen.

Dekkingsgebieden cameratoezicht