Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard
CiteertitelMandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt eerdere besluiten van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Dijk en Waard.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 232 van de Gemeentewet
 3. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2022nieuwe regeling

12-01-2022

gmb-2022-28224

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard

De heffing- en invorderingsambtenaar:

 

Overwegende dat bij besluit van 11 januari 2022 het College van gemeente Dijk en Waard het Hoofd Financiën, Inkoop en Contractmanagement, HR21 functie strategisch manager II, binnen het domein Bedrijfsvoering -inclusief inhuurkrachten-, als heffings- en invorderingsambtenaar, zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onder b en onder c van de Gemeentewet en artikel 232, Gemeentewet heeft aangewezen, voorzover deze bevoegdheden niet zijn gedelegeerd aan het openbaar lichaam genaamd Cocensus;

 

Overwegende dat op grond van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht de aangewezen heffings- en invorderingsambtenaar bevoegd is om één of meer bevoegdheden te mandateren;

 

B e s l u i t :

om het volgende “mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard” vast te stellen:

Artikel 1: Inhoud mandaat

 • 1.

  De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen en het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 2.

  De bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen omvat tevens de bevoegdheid tot het ondertekenen van de betreffende besluiten.

Artikel 2: Omvang mandaat

 • 1.

  De heffings- en invorderingsambtenaar verleent de onder verantwoordelijkheid van het College van gemeente Dijk en Waard werkzame ambtenaar het mandaat om alle besluiten te nemen en alle overige (rechts)handelingen te verrichten waaronder de vertegenwoordiging in rechte, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en bevoegdheden nodig zijn.

 • 2.

  Het gestelde in het eerste lid geldt uitsluitend wanneer is voldaan aan de voorwaarden zoals in artikel 3 genoemd is.

Artikel 3: Voorwaarden en uitzondering mandaatverlening

 • 1.

  Het in artikel 2, eerste lid, bedoelde mandaat komt de gemandateerde slechts toe, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met de taken en verantwoordelijkheden van de organisatie-eenheid, c.q. taakveld waarbinnen de ambtenaar werkzaam is.

 • 2.

  De gemandateerde is niet bevoegd om in mandaat te besluiten indien:

  • a.

   Het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, vastgestelde richtlijnen en/of voorschriften;

  • b.

   De mandaatgever heeft aangegeven zelf te willen besluiten;

  • c.

   Het een besluit betreft waarmee algemene verbindende voorschriften, beleidsregels of beleid wordt vastgesteld dan wel anderszins bevoegdheden betreft waarvoor in de Algemene wet bestuursrecht of in enig ander wettelijk voorschrift is bepaald dat mandaat niet kan worden verleend;

  • d.

   Aan het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politieke consequenties zijn verbonden dan wel dat die precedentwerking tot precedent kan hebben;

  • e.

   Indien het voorgenomen besluit kan leiden tot bestuurlijke afbreuk;

  • f.

   Mandaat tot het beslissen op bezwaar tegen leges wordt niet verleend aan degene die het besluit waartegen het bezwaar zich richt, krachtens mandaat heeft genomen.

Artikel 4: Ondertekeningswijze bij mandaat

Bij de uitoefening van een bevoegdheid van de heffings- en invorderingsambtenaar in mandaat genomen, worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

 

Hoogachtend,

 

De heffings- en/of invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard

 

Namens deze,

 

 

(handtekening gemandateerde ambtenaar)

 

Gevolgd door de naam van de gemandateerde ambtenaar, alsmede diens functienaam en afdeling of organisatie-eenheid gemeente Dijk en Waard

Artikel 5: Inwerkingtreding

Dit mandaatbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die der publicatie en werkt terug tot en met 1 januari 2022. Eerdere besluiten van de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Dijk en Waard inhoudende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging worden per gelijke datum ingetrokken.

Artikel 6: Citeertitel

Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als “Mandaatbesluit heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard”.

De heffings- en invorderingsambtenaar Gemeente Dijk en Waard,

Dijk en Waard, d.d. 12 januari 2022

S. Chin

Hoofd Financiën, Inkoop en Contractmanagement