Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Mandaatbesluit Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2022
CiteertitelMandaatbesluit Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 3, eerste lid, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-202201-01-2022mandaatbesluit

21-12-2021

gmb-2022-25940

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Schuldhulpverlening gemeente Elburg 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, artikel 10.4, tweede lid;

gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3a;

 

overwegende dat;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

dat de gemeente Elburg en PLANgroep B.V. een raamovereenkomst hebben gesloten waarin is geregeld dat PLANgroep B.V. de schuldhulpverlening uitvoert voor de gemeente Elburg;

het wenselijk is om mandaat te verlenen aan PLANgroep B.V. als uitvoerder van schuldhulpverlening.

 

besluit:

De uitvoering van schuldhulpverlening in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, waaronder mede verstaan wordt de besluitvorming inzake toekenning, wijziging en beëindiging van schuldhulpverleningstrajecten, te mandateren aan de directeur van PLANgroep B.V., inclusief de vaststelling van de rechten en plichten van de inwoner en de daarvoor noodzakelijke beoordeling van zijn omstandigheden, alsmede de ondertekening van de daaruit voortvloeiende stukken;

de directeur voornoemd toestemming te verlenen tot ondermandatering, mits tevoren aan het college mededeling wordt gedaan aan wie hij voornemens is het ondermandaat te verlenen.

 

Inwerkingtreding en looptijd

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2022 en geldt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in de vergadering van 21 december 2021.

De burgemeester,

ir. J.N. Rozendaal

De secretaris,

P.W. Wanrooij