Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Instructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022
CiteertitelInstructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-01-202201-01-2022nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-25104

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022

de raad van de gemeente Dijk en Waard;

 

besluit:

 

vast te stellen de navolgende Instructie:

 

Instructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022

Artikel 1. Algemene ondersteuning

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een goede en doelmatige ondersteuning van de raad en door de raad ingestelde commissies.

 • 2.

  Hij is het aanspreekpunt voor raadsleden in contacten met de ambtelijke organisatie als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet.

 • 3.

  Hij draagt zorg voor afspraken met de ambtelijke organisatie over ondersteuning voor de raad welke niet of niet volledig zelfstandig kan worden geboden door de griffie.

 • 4.

  De griffier geeft als eerste adviseur van de raad gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het ontwikkelen, innoveren en bewaken van procedures en processen voor de besluitvorming door de gemeenteraad.

Artikel 2. Agenda vergaderingen

De griffier ondersteunt de raad en aanverwante gremia bij het opstellen van de agenda van de raadsvergaderingen, Politieke Avonden en gremia die onderdeel zijn van het besluitvormingsproces.

Artikel 3. Voorbereiding en verloop vergaderingen

De griffier staat de voorzitter van de raad en de voorzitters van de door de raad ingestelde Politieke Avonden terzijde bij hun zorg voor een goede voorbereiding en een goed verloop van hun vergaderingen.

Artikel 4. Aanwezigheid en verslaglegging vergaderingen

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de raadsvergaderingen en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2.

  De griffier is aanwezig bij de Politieke Avonden en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 3.

  De griffier draagt zorg voor de verzending van de voorlopige agenda, notulen en overige stukken aan raadsleden.

Artikel 5. Ondersteuning presidium

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van het presidium en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2.

  Indien het presidium aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier er zorg voor dat deze wordt gegeven.

Artikel 6. Ondersteuning agendacommissie

 • 1.

  De griffier is aanwezig bij de vergaderingen van agendacommissie en draagt zorg voor een goede en tijdige verslaglegging daarvan.

 • 2.

  Indien de agendacommissie aanvullende ondersteuning behoeft, draagt de griffier ervoor zorg dat deze wordt gegeven.

Artikel 7. Organisatie griffie

 • 1.

  De griffier geeft leiding aan de griffie.

 • 2.

  De griffier bewaakt de eenheid in de uitoefening van de taken van de griffie.

 • 3.

  De op de griffie werkzame ambtenaren handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de griffier.

Artikel 8. Verhindering en vervanging

 • 1.

  Indien de griffier meer dan 28 dagen verhinderd is zijn ambt te vervullen, doet hij daarvan tijdig mededeling aan de raad.

 • 2.

  Bij verhindering of afwezigheid wordt de griffier vervangen door een daartoe door de raad aangewezen plaatsvervanger.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze instructie niet voorziet of bij twijfel van de toepassing ervan, voorziet de griffier, voor zover nodig in overleg met de voorzitter van de raad.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze instructie treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

 • 2.

  Deze instructie wordt aangehaald als ‘Instructie voor de griffier gemeente Dijk en Waard 2022’.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 januari 2022

R. (Ronald) Vennik

griffier

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel

voorzitter