Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
CiteertitelAanwijzings- en mandaatbesluit Toe- zichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Elburg 2022.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022aanwijzings- en mandaatregeling

11-01-2022

gmb-2022-19203

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, gelet op artikel 6.1 van de Wmo, artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 10.1.1. van de Awb;

Het college van de gemeente Elburg;

 

gelezen het voorstel van 5 januari 2022, zaaknummer: 211452;

 

overwegende dat,

 

het gewenst is om een toezichthouder Wmo aan te wijzen om toezicht te houden op de kwaliteit van Wmo aanbieders en omdat dit een verplichting is van de Wmo;

 

gelet op de artikelen 6.1 van de Wmo 2015, artikel 5:11 van de Awb en afdeling 10.1.1. van de Awb;

 

b e s l u i t vast te stellen het volgende aanwijzings- en mandaatbesluit:

Aanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);

 

Hoofdstuk 1. Aanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wmo

Artikel 1.  

 • 1.

  De directeur van GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen als toezichthouder kwaliteit voor de Wmo 2015 zowel voor de zorg in natura, als voor de zorg die is ingekocht met een PGB;

 • 2.

  De directeur mandaat te verlenen om personen werkzaam bij GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 3.

  Dit besluit treedt een dag na bekendmaking in werking en loopt door tot en met 31 mei 2025, met optionele verlenging van 3 maal 1 jaar.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Dit aanwijzings- en mandaatbesluit treedt in werking op 17 januari 2022.

 • 2.

  Dit aanwijzings- en mandaatbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzings- en mandaatbesluit Toezichthouder Wet maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Elburg 2022.

 

Aldus vastgesteld door college van de gemeente Elburg in de vergadering van 11 januari 2022.

De burgemeester,

ir. J.N. Rozendaal

de secretaris,

P.W. Wanrooij