Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen
CiteertitelAanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR321083

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2022Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen

11-01-2022

gmb-2022-18761

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

 

overwegende dat:

 

-het op grond van artikel 2:48 lid I van de Algemene plaatselijke verordening Apeldoorn (APV) mogelijk is een gebied als pilot aan te wijzen waar het voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op een openbare plaats verboden is alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben; vanwege het tegengaan van overlast een gebied wordt aangewezen te weten: de bebouwde kom van Beekbergen, waar het verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te

gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

-hierover met partijen overleg is geweest en instemming is verkregen;

 

het besluit d.d. 28 april 2020, waarbij Beekbergen voor één jaar is aangewezen als gebied waar het verboden is in de openbare ruimte alcohol te gebruiken met een periode verlengd is tot 13 januari 2022 en dan vervalt;

dat het wenselijk is deze periode met een jaar te verlengen;

Gelet op artikel 2:48 lid 1 van de APV

 

b e s l u i t

  • 1.

    dat de bebouwde kom van Beekbergen zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, wordt aangewezen als gebied waar het voor de duur van een jaar na inwerkintreding van dit besluit verboden is op een openbare plaats alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben als bedoeld in artikel 2:48, eerste lid, Algemene plaatselijke verordening 2014;

  • 2.

    dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt.

 

Aldus vastgesteld op 11 januari 2022,

Het College van burgemeester en wethouders,

 

de secretaris de burgemeester

T.J.H.M. Berben A.J.M.Heerts

 

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar maken. Dat kan online via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift of naar dit postadres: Gemeente Apeldoorn, t.a.v. afdeling Juridische zaken , Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Desgewenst kunt u hiertoe een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter: Rechtbank Gelderland, t.a.v. afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Bijlage, als bedoeld in het Aanwijzingsbesluit alcoholgebruik in Beekbergen