Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland

Ondermandaatregeling MGR SDCG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieModulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein centraal Gelderland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatregeling MGR SDCG
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2018Ondermandaatregeling MGR

18-01-2018

bgr-2022-33

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatregeling MGR SDCG

Het Dagelijks Bestuur de gemeenschappelijke regeling Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal domein Centraal Gelderland (MGR SDCG);

gelet op:

- titel 10.1 Algemene wet bestuursrecht;

- de Gemeenschappelijke Regeling MGR SDCG;

- het Organisatiebesluit MGR SDCGG;

- het Mandaat – en volmachtbesluit MGR SDCG

- het Mandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

overwegend dat individuele deelnemers via het Mandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland bevoegdheden hebben overgedragen aan het Dagelijks Bestuur van de MGR SDCG die betrekking hebben op de verschillende samenwerkingsmodules binnen de MGR.

BESLUIT:

vast te stellen de Ondermandaatregeling MGR SDCG

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

    manager: de manager, zoals beschreven in het Organisatiebesluit MGR SDCG;

Artikel 2 Mandaat voor de uitvoering

De managers van de samenwerkingsmodules hebben mandaat ten aanzien van alle uitvoeringstaken die in een op hun samenwerkingsmodule van toepassing zijnde dienstverleningsovereenkomst, en uitvoeringsprogramma zijn opgenomen en passend binnen de vastgestelde begroting, een en ander zoals omschreven in artikel 1, 2 en 3 van het Mandaatbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018

Artikel 4 Slotbepaling

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Ondermandaatregeling MGR SDCG’.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 18 januari 2018

De voorzitter, de directie,

H. Witjes H. Wiselius