Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dijk en Waard

Verordening Werkgeverscommissie gemeente Dijk en Waard

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDijk en Waard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkgeverscommissie gemeente Dijk en Waard
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie griffie Dijk en Waard
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 107 van de Gemeentewet
 3. artikel 107a van de Gemeentewet
 4. artikel 107b van de Gemeentewet
 5. artikel 107d van de Gemeentewet
 6. artikel 107e van de Gemeentewet
 7. artikel 156 van de Gemeentewet
 8. afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-01-2022nieuwe regeling

03-01-2022

gmb-2022-16337

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie gemeente Dijk en Waard

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

 

Gelet op artikel 83 eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e, artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Tot vaststelling met ingang van 1 januari 2022 van het navolgende:

 

VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE

Artikel 1 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluit en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2.
  • a.

   De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

  • b.

   de leden van de werkgeverscommissie kiezen uit hun midden een voorzitter; Als de werkgeverscommissie niet tot een keuze komt, wordt de voorzitterskeuze aan de raad voorgelegd.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeen roepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, als mede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerst verantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden werkgeverscommissie raadsgriffie

De werkgeverscommissie heeft als taken:

 • a.

  het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de raadsgriffier, waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent aanwijzing en aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de vaststelling van de instructie van de griffier als bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • b.

  het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake aanwijzing en aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst met de raadsgriffier en de plaatsvervangend griffier en de instructie van de raadsgriffier;

 • c.

  het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de raadsgriffier;

 • d.

  overige tot het werkgeverschap behorende taken ten aanzien van de raadsgriffier;

De raadsgriffier voert de volgende bevoegdheden in mandaat uit:

 • e.

  de Raadsgriffier krijgt het mandaat om arbeidsovereenkomsten aan te gaan of te beëindigen van Griffiemedewerkers, uitgezonderd de plaatsvervangend griffier.

  De raadsgriffier doet dergelijke handelingen in samenspraak met of na consultatie van de voorzitter van de werkgeverscommissie.

 • f.

  de overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

 • g.

  het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie.

Artikel 5 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie ter zijde, draagt zorg voor het secretariaat.

Artikel 6 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 7 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 8 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid onder e of f van de Wet openbaar bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of een van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 10 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgens op die van zijn bekendmaking.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Verordening werkgeverscommissie griffie Dijk en Waard”.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 3 januari 2022.

de griffier,

R. (Ronald) Vennik

de voorzitter,

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel