Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Veere

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Veere
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Veere
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Veere

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2022Nieuwe regeling

28-12-2021

gmb-2022-13059

21b.13696

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Veere

 

 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van Veere, ieder voor zover zij bevoegd zijn toezichthouders aan te wijzen;

Overwegende dat het gewenst is toezichthouders aan te wijzen en een grondslag vast te stellen voor de uitoefening van toezichthoudende taken;

Besluiten

toezichthouders aan te wijzen met inachtneming van de volgende regels:

 

Artikel 1  

Onder een ‘toezichthouder’ wordt verstaan hetgeen bepaald is in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2  

Als toezichthouders worden aangewezen:

 • 1.

  1. De personen die een dienstverband hebben bij de gemeente Veere en werkzaam zijn in onderstaande functies:

  a. Medewerker beleidsuitvoering I, Afdeling Dienstverlening

  i. Senior medewerker Dienstverlening

  b. Medewerker beleidsuitvoering II, Afdeling Dienstverlening

  i. Toezichthouder/handhaver (bouwen)

  ii. Sr. medewerker vergunningverlening

  c. Medewerker beleidsuitvoering III, Afdeling Dienstverlening

  i. Senior medewerker Burgerzaken

  d. Medewerker handhaving II, Afdeling Dienstverlening

  i. Toezichthouder/handhaver omgevingsrecht/bouwen

  ii. Toezichthouder omgevingsrecht (bouwen)

  iii. Toezichthouder/handhaver omgevingsrecht milieu

  iv. Boa Domein II

  v. Toezichthouder woninggebruik

  vi. Boa (niet gespecificeerd,

  vii. Fiscaal toezichthouder

  e. Medewerker handhaving III, Afdeling Dienstverlening

  i. Boa Domein I

  f. Medewerker handhaving IV, Afdeling Dienstverlening

  i. Fiscaal toezichthouder

  g. Medewerker beleidsuitvoering IV, Afdeling Dienstverlening

  i. Administratief juridisch medewerker 2e woningen

  ii. Administratief juridisch medewerker

  h. Adviseur IV, Afdeling Dienstverlening

  i. Juridisch Adviseur Handhaving

  ii. Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

  i. Operationeel leidinggevende II, Afdeling Dienstverlening

  i. Coördinator Toezicht en Handhaving

  j. Afdeling Openbare Ruimte:

  i. Beleidsmedewerker Groen

  ii. Werkvoorbereider/toezichthouder Beheer

  k. Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling:

  i. Archeoloog Walcheren

 • 2.

  Personen die niet in vaste dienst van de gemeente Veere werkzaam zijn, maar die tijdelijk op contractbasis werkzaamheden verrichten binnen de functies als genoemd onder lid 1.

 • 3.

  Personen die niet in vaste dienst van de gemeente Veere werkzaam zijn, maar die in dienst zijn bij een andere werkgever, voor zover zij toezichthoudende werkzaamheden verrichten namens de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere:

  a. Toezichthouders van Stichting Het Zeeuwse Landschap

  b. Medewerker brandpreventie van de Veiligheidsregio Zeeland

Artikel 3  

De toezichthouder is bevoegd om toezicht te houden op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de navolgende wetten en verordeningen, alsmede de besluiten en voorschriften, die op grond hiervan zijn genomen:

1. Algemene wet bestuursrecht (Awb)

2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

3. Omgevingswet

4. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

5. Wet milieubeheer

6. Wet geluidhinder

7. Wet bodembescherming

8. Waterwet

9. Leegstandswet

10. Huisvestingswet

11. Wet ruimtelijke ordening (Wro)

12. Woningwet

13. Erfgoedwet

14. Wet natuurbescherming

15. Wet basisregistratie personen

16. Wet basisregistraties adressen en gebouwen

17. Alcoholwet

18. Wet op de kansspelen

19. Havenbeveiligingswet

20. Afvalstoffenverordening

21. Algemene Plaatselijke Verordening Veere

22. Winkeltijdenwet

23. Wegenverkeerswet

24. Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen

25. Verordeningen, geënt op voornoemde wetgeving.

 

Artikel 4  

 • 1.

  De aanwijzing als toezichthouder als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel 1, geldt zolang de medewerker in dienst is bij de gemeente Veere.

 • 2.

  De aanwijzing tot toezichthouder als bedoeld in artikel 2, eerste lid aanhef en onderdeel 1 vervalt als de medewerker in een functie wordt benoemd die buiten voornoemde functies valt.

 • 3.

  De aanwijzing als toezichthouder als bedoeld in artikel 2, tweede lid, geldt gedurende de looptijd van het afgesloten contract.

 • 4.

  De aanwijzing als toezichthouder als bedoeld in artikel 2, derde lid, geldt zolang de medewerker de functie vervult bij de betreffende werkgever.

 

Artikel 5  

Aan de toezichthouder wordt een legitimatiebewijs als bedoeld in artikel 5:12 Awb verstrekt.

 

Artikel 6 Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Veere.”

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 17 januari 2022.

 • 2.

  Bij de inwerkingtreding van dit besluit vervallen alle eerdere aanwijzingsbesluiten toezichthouders.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester en het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Veere in de vergadering van 28 december 2021

Voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft,

De burgemeester van Veere,

drs. R.J. van der Zwaag

en

voor zover het de bevoegdheid van burgemeester en wethouders betreft,

Burgemeester en wethouders van Veere

de secretaris wnd., de burgemeester,

drs. P.H.A. Brakman drs. R.J. van der Zwaag

Toelichting

Artikel 1

In de huidige versie van de Awb is de definitie: een persoon die, bij of krachtens wettelijk voorschrift, is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. Als we aansluiten bij een definitie van de Awb, hoeven we bij een inhoudelijke wetswijziging van dit artikel niet ons besluit aan te passen, maar gebeurt dit automatisch.

Artikel 2

Personen die een functie uitvoeren die genoemd is in artikel 2, zijn hierdoor automatisch aangewezen als toezichthouder.

Artikel 3

De keuze om alvast de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op te nemen is gelegen in het feit dat deze wetten zeer waarschijnlijk van kracht gaan zijn, voor nu bekend per 1 juli 2022. Hiermee voorkomen we dat we in korte tijd weer een wijziging moeten doorvoeren. Onder punt 21 maken we duidelijk dat verordeningen die door de gemeenteraad zijn vastgesteld, ook door de toezichthouders worden gecontroleerd.

Hieronder valt ook het houden van toezicht op verleende vergunningen of ontheffingen of geaccepteerde meldingen.

Artikel 7

Door deze algemene regeling maken we duidelijk dat alleen toezichthouders die een lopend dienstverband bij onze gemeente hebben of personen die middels een contract werkzaamheden voor ons uitvoeren, toezichthouder mogen zijn. In het verleden zijn toezichthouders met losse aanwijzingsbesluiten als toezichthouder aangewezen. Deze losse besluiten trekken we allemaal in vanaf de datum van inwerkingtreding. Dat betekent dat mensen die niet meer werkzaam bij ons zijn, maar in het verleden wel als toezichthouder zijn aangewezen geen toezichthouder meer zijn.