Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageCameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641551
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-2022nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2022-6155

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021

De burgemeester van Barendrecht,

 

Gelet op:

 • -

  artikel 151C van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad per verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  de brief van 8 oktober 2010 (ref:Z10.1651/SK/BL) waarin afspraken zijn vastgelegd over de publiek-private samenwerking tussen de gemeente Barendrecht en de (toenmalige)eigenaar van het winkelcentrum.

Overwegende dat:

 • -

  het winkelgebied Carnisse Veste een publieke ruimte is die dagelijks door winkelend publiek en bezoekers van horecagelegenheden wordt bezocht;

 • -

  uit recente politiegegevens en meldingen van handhaving blijkt dat er op en rond het winkelgebied sprake is van overlast en vernielingen;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van bezoekers aan het winkelcentrum en de horecagelegenheden;

 • -

  de aanwezigheid van camera’s bijdraagt aan de bescherming en beveiliging van de eigendommen van de ondernemers die in het winkelgebied zijn gevestigd;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door politie en justitie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM;

 • -

  het cameratoezicht voldoet aan de eisen van artikel 151C Gemeentewet en een noodzakelijke aanvulling is op de reeds genomen veiligheidsmaatregelen zoals de inzet van (winkel)beveiliging, inzet van handhaving en politie;

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht winkelcentrum Carnisse Veste 2021

Artikel 1  

Het gebied op en rond winkelcentrum Carnisse Veste, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en gewaarmerkte kaart, voor de periode van 14 december 2021 tot 1 januari 2023 aan te wijzen als gebied waar vast cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 2.77 van de APV Barendrecht.

Artikel 2  

Het cameratoezicht is in beheer bij PingProperties BV.

Artikel 3  

Het besluit treedt in werking na publicatie

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 14 december 2021

De burgemeester,

G. Veldhuijzen

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • a.

  Naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.

Bijlage 1