Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2022
CiteertitelSubsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet kinderopvang
 2. Wet op het primair onderwijs
 3. Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie
 4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR450210/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-202201-01-2022Nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2022-1706

Z-21-222190

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen,

 

gelet op de Wet Kinderopvang, de Wet op het primair onderwijs, het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Teylingen 2017;

 

overwegende dat het voor subsidieverlening aan een aanbieder van peuteropvang noodzakelijk is om nadere regels vast te stellen;

BESLUIT vast te stellen de:

 

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2022

 

Hoofdstuk 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Inkomensverklaring: een officiële verklaring van de Belastingdienst met inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar;

 • b.

  Kinderopvangtoeslag: de toeslag die gerechtigden ontvangen van de Belastingdienst voor peuteropvang, dan wel kinderopvang;

 • c.

  LRK: het Landelijk Register Kinderopvang waarin aanbieders kinderopvang zijn opgenomen die voldoen aan de Wet kinderopvang;

 • d.

  Peuteropvang: kinderopvang voor kinderen vanaf 2 jaar tot de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan, gericht op het voorbereiden op de basisschool;

 • e.

  Voorschoolse educatie: uitvoering van een programma gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het instromen van doelgroepkinderen in het basisonderwijs;

 • f.

  Doelgroep voor voorschoolse educatie: een kind dat valt onder de doelgroep van voorschoolse educatie zoals beschreven staat in de Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid gemeente Teylingen 2020-2023;

 • g.

  Tutorbegeleiding: één op één begeleiding van kinderen door een VE-tutor, zoals beschreven staat in de Beleidsnota onderwijsachterstandenbeleid gemeente Teylingen 2020-2023.

Hoofdstuk 2 DOEL

Artikel 2 Doel

Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies voor het uitvoeren van peuteropvang en voorschoolse educatie in Teylingen. Het doel van deze regeling is:

 • 1.

  Het faciliteren van deelname aan peuteropvang van kinderen in de leeftijd van 2 tot de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan;

 • 2.

  Het faciliteren van deelname van kinderen van 2,5 jaar met VVE indicatie aan een voorschools VVE programma tot de leeftijd dat zij naar het basisonderwijs gaan.

Hoofdstuk 3 VOORWAARDEN EN HOOGTE SUBSIDIE PEUTEROPVANG

Artikel 3 Voorwaarden subsidie peuteropvang

Een aanbieder kan de subsidie peuteropvang aanvragen voor peuteropvang voor een peuter, indien voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden:

 • a.

  De ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag;

 • b.

  De ouders hebben bij inschrijving een recente inkomensverklaring overlegd aan de aanbieder;

 • c.

  De ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage op basis van deze regeling;

 • d.

  De peuter is woonachtig in de gemeente Teylingen;

 • e.

  De peuter is niet jonger dan 2 jaar en gaat nog niet naar de basisschool;

 • f.

  De aanbieder is als kinderdagverblijf geregistreerd in het LRK;

 • g.

  De aanbieder is gevestigd in de gemeente Teylingen;

Artikel 4 Hoogte subsidie peuteropvang

 • 1.

  De subsidie peuteropvang zoals bedoeld in artikel 3, is inkomensafhankelijk en beschikbaar voor maximaal 10 uur per week, verdeeld over minimaal twee dagdelen, met een maximum van 40 weken per jaar.

 • 2.

  De subsidie wordt toegekend volgens de volgende tabel:

  Verzamelinkomen gezin 2022

  Subsidiebijdrage peuteropvang per uur

  Lager dan € 26.536

  € 8,50

  € 26.536 tot € 31.648

  € 8,07

  € 31.649 tot € 43.550

  € 7,58

  € 43.550 tot € 59.235

  € 7,06

  € 59.235 tot € 85.146

  € 6,00

  € 85.146 tot € 117.989

  € 4,26

  Hoger dan € 117.989

  € 2,86

 • 3.

  De hoogte van de uurbedragen vermeld in lid 2 worden jaarlijks aangepast aan de hand van de VNG adviestabel ouderbijdrage peuteropvang, waarbij de eerste inkomenscategorie wordt aangepast naar 130% sociaal minimum.

Hoofdstuk 4 VOORWAARDEN EN HOOGTE SUBSIDIE VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Artikel 5 Voorwaarden Subsidie Voorschoolse Educatie

Een aanbieder kan de subsidie voorschoolse educatie aanvragen voor Voorschoolse Educatie voor een peuter, indien voldaan wordt aan alle volgende voorwaarden:

 • a.

  De peuter valt onder de doelgroep voor voorschoolse educatie;

 • b.

  De ouders betalen voor de extra uren Voorschoolse Educatie geen ouderbijdrage;

 • c.

  De peuter is woonachtig in de gemeente Teylingen;

 • d.

  De peuter is niet jonger dan 2,5 jaar en gaat nog niet naar de basisschool;

 • e.

  De aanbieder is geregistreerd in het LRK als aanbieder van voorschoolse educatie;

 • f.

  De aanbieder is gevestigd in de gemeente Teylingen.

Artikel 6 Hoogte subsidie voorschoolse educatie

 • 1.

  De subsidie voorschoolse educatie zoals bedoeld in artikel 5 is opgebouwd uit de volgende elementen:

  • a.

   45 minuten tutorbegeleiding per peuter, gedurende 40 weken per jaar;

  • b.

   3 uur screening per peuter;

  • c.

   1 uur warme overdracht per peuter;

  • d.

   1 uur per maand intervisie per tutor;

  • e.

   1 uur per week relaties en contacten per tutor;

  • f.

   10 uur per peuter per jaar inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker.

 • 2.

  De uurbijdrage voor de elementen genoemd in lid 1 sub a t/m e van dit artikel is vastgesteld op € 29,18 per uur.

 • 3.

  De uurbijdrage voor lid 1 sub f van dit artikel is vastgesteld op € 40,- per uur.

 • 4.

  De uurbijdragen uit lid 2 en 3 van dit artikel worden jaarlijks geïndexeerd met de stijging van de CAO kinderopvang.

Artikel 7 Inhoudelijke verplichtingen aanbieders voorschoolse educatie

De aanvrager van subsidie voorschoolse educatie voldoet bij de uitvoering aan de volgende verplichtingen:

 • 1.

  De aanbieder werkt aantoonbaar samen met basisscholen. De samenwerking is gericht op een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn.

 • 2.

  Alle doelgroepkinderen worden warm overgedragen aan de basisschool.

 • 3.

  De aanbieder voert een actief ouderbetrokkenheidsbeleid uit.

Hoofdstuk 5 INDIENEN SUBSIDIEAANVRAGEN

Artikel 8 Gegevens subsidieaanvraag peuteropvang

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in hoofdstuk 3 wordt aan de aanbieder per kwartaal uitbetaald op basis van indiening achteraf.

 • 2.

  De aanbieder levert hierbij in ieder geval de volgende gegevens aan:

  • a.

   Naam van het kind

  • b.

   Woonplaats van het kind

  • c.

   Geboortedatum van het kind

  • d.

   Inkomenscategorie ouders

  • e.

   Weken waarin het kind de opvang heeft bezocht

  • f.

   Aantal uren per week dat het kind de opvang heeft bezocht

Artikel 9 Gegevens subsidieaanvraag Voorschoolse Educatie

De subsidie als bedoeld in artikel 5 wordt aangevraagd doormiddel van het indienen van een begroting en moet uiterlijk 31 december ingediend worden voor het daarop volgende jaar.

Hoofdstuk 6 BEVOORSCHOTTING SUBSIDIE VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Artikel 10 Wijze van uitbetaling voorschoolse educatie

 • 1.

  De subsidie als bedoeld in artikelen 5, 6 en 9 wordt voorlopig toegekend op basis van de ingediende aanvraag.

 • 2.

  Na voorlopige toekenning wordt 50% overgemaakt. Na definitieve vaststelling wordt het resterende bedrag overgemaakt.

Hoofdstuk 7 VERANTWOORDING EN VASTSTELLING SUBSIDIE

Artikel 11 Vaststelling subsidie peuteropvang

De aangevraagde subsidie als bedoeld in artikelen 3, 4 en 8 worden bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 12 Verantwoording en vaststelling subsidie voorschoolse educatie

 • 1.

  De vaststelling van de vergoeding voor voorschoolse educatie vindt plaats op grond van het werkelijk aantal bezette uren voorschoolse educatie in betreffende kalenderjaar.

 • 2.

  De houder dient voor 1 mei na afloop van het kalenderjaar waarvoor de vergoeding is verleend een aanvraag tot vaststelling in bij het college en verstrekt hierbij een overzicht van het feitelijk aantal bezette uren voorschoolse educatie over het voorbije kalenderjaar en de overige gegevens die het college nodig heeft om de vergoeding vast te stellen.

 • 3.

  Het college stelt de vergoeding vast binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag en de gegevens zoals bedoeld in het tweede lid. Het college kan dit besluit met ten hoogste zes weken verdagen. Het college stelt de houder hiervan schriftelijk in kennis.

 • 4.

  De beschikking vermeldt het bedrag van de vergoeding en de wijze waarop verrekening van betaalde voorschotten plaatsvindt.

Hoofdstuk 8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 13 Inwerkingtreding en intrekking

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  De Subsidieregeling peuteropvang Teylingen 2018 wordt 1 januari 2022 ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

De subsidieregeling kan worden aangehaald als de “Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Teylingen 2022”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021.

Secretaris

Jeroen F.A.Tomassen

Burgemeester

Carla G.J.Breuer