Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdempauzeregeling voor mantelzorgers 2022
CiteertitelAdempauzeregeling voor mantelzorgers 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-01-202201-01-2023Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2022-1636

Z-21-171299-494904

Tekst van de regeling

Intitulé

Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022

Burgemeester en wethouders van Lisse:

 

Overwegende dat:

 • -

  De gemeenteraad van de gemeente Lisse op 22 juni 2017 heeft besloten om de middelen Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 in te zetten voor het leveren van huishoudelijke hulp ter ontlasting van de mantelzorger.

 • -

  De gemeenteraad van de gemeente Lisse op 31 januari 2019 besloten heeft om de resterende middelen breder in te zetten dan voor huishoudelijke hulp om (over)belasting van mantelzorgers te voorkomen, door individuele ondersteuning of door andere projecten te financieren gericht op verlichting van mantelzorg.

 • -

  Het college van Lisse de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2019 heeft vastgesteld op 18 december 2018.

 • -

  Het college van Lisse de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020 heeft vastgesteld op 17 december 2019 en de regeling op 31 december 2020 eindigt.

 • -

  Het college van Lisse de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2021 heeft vastgesteld op 1 december 2020 en de regeling op 31 december 2021 eindigt.

 • -

  De gemeenteraad van de gemeente Lisse op 27 mei 2021 de notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 heeft vastgesteld.

Gelet op:

 • -

  Artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

 • -

  Afdeling 4.1 Algemene wet bestuursrecht (subsidies).

Besluiten vast te stellen de:

 

Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Het doel van de regeling voor mantelzorgers is het ontlasten van mantelzorgers. Dit kan door individuele ondersteuning en projecten. De individuele ondersteuning voor mantelzorgers is in deze regeling neergelegd.

Mantelzorgers kunnen op grond van deze regeling gebruik maken van huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis (gezelschap thuis, hulp bij koken, boodschappen of administratie, klussen in en om het huis) of maatwerk op indicatie van de mantelzorgadviseur.

Het College kan de middelen die beschikbaar zijn voor de regeling, naast de individuele ondersteuning voor mantelzorgers, aanwenden voor projecten voor verlichting van mantelzorg.

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

De regeling wordt uitgevoerd door Stichting WelzijnsKompas.

Hoofdstuk 2. De voorwaarden voor gebruik van de regeling

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van de regeling

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De mantelzorger moet een inwoner zijn van de gemeente Lisse.

 • 2.

  De mantelzorger verleent voor tenminste acht uur per week over een periode van drie maanden zorg aan de zorgvrager.

 • 3.

  De mantelzorger is geregistreerd bij de mantelzorgadviseur in de gemeente Lisse of geeft toestemming voor registratie.

 • 4.

  De mantelzorger biedt hulp aan een naaste die woont op een woonadres.

 • 5.

  In geval van inzet van huishoudelijke hulp en vormen van vervangende hulp thuis kan dit bij zowel de zorgvrager als de mantelzorger worden ingezet, mits de zorgvrager woont in Lisse, Hillegom, Teylingen of Noordwijk.

 • 6.

  De mantelzorger kan eenmalig een aanvraag doen vanuit de regeling. Aanvraag voor huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis en inzet van de mantelzorgcoach is mogelijk tot het maximale bedrag van 39 x het actuele uurtarief huishoudelijke hulp, zoals vastgesteld door de ISD. Voor maatwerk is een aanvraag mogelijk tot een maximaal bedrag van € 1.200. De aanvraag is in de regel voor een vorm van ondersteuning. Op indicatie van de mantelzorgadviseur is een combinatie van verschillende vormen van hulp mogelijk.

Hoofdstuk 3. Doelgroep van de regeling

Artikel 4. Doelgroep van de regeling

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor personen uit de directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortkomt uit de sociale relatie. De mantelzorger verleent minstens acht uur per week gedurende drie maanden mantelzorg.

Hoofdstuk 4. Toegang tot de regeling

Artikel 5. Toegang tot de regeling

 • 1.

  De mantelzorger doet een aanvraag voor de regeling voor mantelzorgers bij de mantelzorgadviseur en gebruikt daarvoor het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen door de mantelzorgadviseur.

 • 3.

  De mantelzorgadviseur controleert of de mantelzorger al geregistreerd is als mantelzorger of registreert de mantelzorger.

 • 4.

  De mantelzorgadviseur voert een gesprek met de mantelzorger om de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren te onderzoeken en informeert de mantelzorger over de regeling.

 • 5.

  Komt de mantelzorger op basis van artikel 3 in aanmerking voor de regeling, dan zorgt de mantelzorgadviseur voor de afhandeling van de aanvraag.

Hoofdstuk 5. Tarief van de regeling en nadere afspraken

Artikel 6. Subsidieplafond

Voor de duur van de regeling is een maximum bedrag van € 45.000,- vastgesteld (subsidieplafond).

Artikel 7. Tarief van de regeling

 • 1.

  De mantelzorger betaalt geen eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis of andere vormen van ondersteuning.

 • 2.

  Het tarief voor huishoudelijke hulp is het actuele uurtarief huishoudelijke hulp, zoals vastgesteld door de ISD.

 • 3.

  Het tarief voor respijtzorg is afhankelijk van de afspraken tussen Stichting WelzijnsKompas en aanbieders van respijtzorg.

Hoofdstuk 6. Wijze van declareren van de regeling

Artikel 8. Declaratie

De zorgaanbieders declareren de kosten voor de geboden hulp aan mantelzorgers bij Stichting WelzijnsKompas.

Artikel 9. Inwerkingtreding regeling

 • 1.

  De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking.

 • 2.

  De regeling eindigt op 31 december 2022.

 • 3.

  De regeling kan worden aangehaald als: Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.

De secretaris

E.Prins

de burgemeester

A.W.M.Spruit

Toelichting

Aanleiding

De gemeenten in de Bollenstreek hebben voor 2015 en 2016 rijksbudget gekregen voor het inzetten van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT was een compensatie voor zorgaanbieders in gemeenten die de huishoudelijke hulp tot algemene voorziening hebben gemaakt. Zorgaanbieders verwachtten een grote terugloop in het aantal cliënten en met de regeling werd de werkgelegenheid in de sector op peil gehouden. In de 2015 en 2016 is nauwelijks gebruik gemaakt van de HHT en de verwachting was dat dit, met de herinvoering van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, niet meer ging gebeuren.

Het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers is een belangrijke taak van de gemeenten. Het niet bestede budget van 2015 en 2016 wilden de gemeenten gebruiken om mantelzorgers te ontlasten door hen huishoudelijke werkzaamheden uit handen te nemen.

Op basis van het beperkte gebruik van deze regeling HHT voor mantelzorgers in 2017 en 2018, beperkte besteding van budget tot op dat moment en vanuit de visie dat verlichting van mantelzorg maatwerk is, is de regeling in 2019 verbreed naar meerdere vormen van ondersteuning van mantelzorg. Het budget kon worden ingezet voor de verlichting van mantelzorg tot het subsidieplafond was bereikt.

In 2021 is het rijksbudget opgebruikt. In mei 2021 is door college en raad ingestemd met de notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 waarin staat dat €60.000,- structureel kan worden vrijgemaakt voor deze regeling.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Toelichting op de vormen van individuele hulp die op basis van de regeling mogelijk zijn:

Huishoudelijke hulp

Geen toelichting nodig.

Vervangende hulp thuis

Het gaat om gezelschap thuis, hulp bij koken, boodschappen of administratie, klussen in en om het huis door professionals, werkzaam bij organisaties die respijtzorg aan huis bieden.

Mantelzorgcoach

Een mantelzorgcoach kan ondersteunen als mantelzorgers zich overvraagd voelen. Mantelzorgers leren grenzen stellen en voor zichzelf opkomen.

Maatwerk

Op indicatie van de mantelzorgadviseur kan een mantelzorger gebruik maken van een vorm van ondersteuning naar wens, bijvoorbeeld een cursus of een ontspanningsactiviteit gericht op respijt. Dit kan ook respijtzorg met verblijf elders zijn.

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

De Stichting WelzijnsKompas sluit contracten met de zorgaanbieders voor het verlenen van de hulp en beoordeelt en verzorgt de afhandeling van de aanvragen.

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van de regeling

Voorwaarde 1.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 2.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 3.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 4.

De hulp kan niet worden ingezet in een woning die niet geldt als hoofdverblijf of als sprake is van commercieel gebruik van de woning, bijvoorbeeld een hotel/pension of kamerverhuur. De zorgvrager is niet woonachtig in een specifiek op gehandicapten of ouderen gericht woongebouw als bedoeld in de Wet langdurige zorg.

 

Voorwaarde 5.

De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen niet verplicht worden om hulp te verlenen buiten de regio.

 

Voorwaarde 6.

Geen toelichting nodig.

Artikel 4. Doelgroep van de regeling

Geen toelichting nodig.

Artikel 5. Toegang tot de regeling

Geen toelichting nodig.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het principe ‘op is op’ geldt, dat wil zeggen dat geen aanvragen voor de regeling meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

Artikel 7. Tarief van de regeling

Op basis van artikel 8 lid 1 van de Wmo-verordening is het niet mogelijk een eigen bijdrage te vragen voor een algemene voorziening.

Artikel 8. Declaratie

Geen toelichting nodig.

Artikel 9. Inwerkingtreding regeling

Geen toelichting nodig.