Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen, gemeente Duiven van 6 januari 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 41, eerste lid, van de Alcoholwet
 3. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633752
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021nieuwe regeling

20-12-2021

gmb-2021-483621

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021

De burgemeesters van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft;

 

overwegende dat per 1 juli 2021 de nieuwe Alcoholwet in werking is getreden, de Drank- en Horecawet per die datum is vervallen en het wenselijk is om te voorzien in adequaat toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Alcoholwet bepaalde;

 

gelet op:

 • artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 41, eerste lid, aanhef en onder b, van de Alcoholwet;

 • de Mandaatregeling 1Stroom;

 • het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen, gemeente Duiven van 6 januari 2020 (Gemeenteblad 2020, 5346 en Staatscourant 2020, 2078);

 • het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen, gemeente Westervoort van 6 januari 2020 (Gemeenteblad 2020, 5342 en Staatscourant 2020, 2073);

Besluiten:

 • 1.

  In te trekken:

  • a)

   het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen, gemeente Duiven van 6 januari 2020;

  • b)

   het Aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en Horecawet en Wet op de kansspelen, gemeente Westervoort van 6 januari 2020;

 • voor zover deze zien op de aanwijzing van toezichthouders in het kader van het toezicht op de Drank- en Horecawet.

 • 2.

  De werknemers van de gemeenschappelijke regeling 1Stroom in de functie van medewerker handhaving aan te wijzen als toezichthouder voor de Alcoholwet voor zover zij voldoen aan de eisen van artikel 3.3 van de Alcoholregeling.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders Alcoholwet 1Stroom 2021’.

Aldus besloten op 20 december 2021.

De burgemeester van Duiven en de burgemeester van Westervoort, namens dezen,

Mevrouw J. Kersten

Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Rechtsmiddelen

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken, ingaande de dag na bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij:

 • de burgemeester van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven.

 • de burgemeester van Westervoort, Postbus 40, 6930 AA Westervoort.

In dit bezwaarschrift vermeldt u tegen welk besluit u bezwaar maakt en wat uw redenen daarvoor zijn. Daarnaast vermeldt u uw naam en adres en ondertekent u het bezwaarschrift.

 

U kunt ook digitaal bezwaar maken via:

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat tijdens het bezwaar het besluit kan worden uitgevoerd.

Bent u van mening dat er sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u gelijktijdig met uw bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) richten aan de Voorzieningenrechter, Rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht Arnhem, Postbus 9030 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierecht).