Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Baarle-Nassau

Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBaarle-Nassau
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021
CiteertitelNadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-202301-07-2023artikel 8, 16

27-06-2023

gmb-2023-295847

1034659
01-03-202307-07-2023hoofdstuk 3, artikel 8, 16

28-02-2023

gmb-2023-105457

1007555
17-01-202228-02-2023nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-483568

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021

Het college van de gemeente Baarle-Nassau,

 

gelet op het bepaalde in:

 • -

  de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het Herstartplan Corona “Kickstartend sterker na corona”;

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Baarle-Nassau 2021;

overwegende dat:

 • -

  in het Herstartplan Corona “Kickstartend sterker na corona” de doelen en uitgangspunten zijn verwoord voor verstrekking van subsidies om na corona een vlotte herstart te maken;

 • -

  dat het met betrekking tot de onderwerpen ‘Goede Ideeënfonds’, ‘Extra inzet van verenigingen aanmoedigen’ en ‘Verenigingsondersteuning’ wenselijk is nadere regels te formuleren zodat duidelijk is in welke gevallen en voor welke kosten een aanvraag voor een subsidie voor deze onderwerpen kan worden ingediend, waaraan die aanvraag voor subsidie dient te voldoen en hoe deze aanvraag wordt beoordeeld;

BESLUIT:

 

vast te stellen:

de “Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021”

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarle-Nassau;

 • -

  inwoner: natuurlijke persoon die volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingezetene is van de gemeente Baarle-Nassau;

 • -

  professional: rechtspersoon die werkzaamheden en/of activiteiten verricht die met name zijn gericht op, of ten goede komen aan, inwoners van de gemeente Baarle-Nassau;

 • -

  vereniging: rechtspersoon die voor zijn leden activiteiten aanbieden in de gemeente Baarle-Nassau en die nagenoeg volledig bestaat uit vrijwilligers;

 • -

  vrijwilligers: inwoners die uit vrije wil, buiten een dienstverband of overeenkomst en buiten het eigen sociale netwerk werkzaamheden voor anderen of de samenleving verricht. Doorgaans zijn deze werkzaamheden onbetaald of staat er maximaal de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding tegenover.

 • -

  subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

Artikel 2 Beleidsdoelen

Subsidie wordt alleen verleend aan activiteiten en voor kosten die onderbouwd een bijdrage leveren aan de doelen en uitgangspunten zoals verwoord in het Herstartplan Corona “Kickstartend sterker na corona” en dan meer specifiek de in dat plan opgenomen onderwerpen ‘Goede Ideeënfonds’, ‘Extra inzet van verenigingen aanmoedigen’ en ‘Verenigingsondersteuning’.

Artikel 3 Subsidietypen

In deze regeling worden twee soorten subsidies onderscheiden:

 • a.

  activiteitensubsidies: de regels voor deze subsidies zijn opgenomen in hoofdstuk 2.

 • b.

  ondersteuningssubsidies: de regels voor deze subsidies zijn opgenomen in hoofdstuk 3.

Artikel 4 Algemene voorwaarden en criteria

 • 1.

  De aanvraag voor een subsidie als bedoeld in deze regeling dient schriftelijk te worden ingediend met behulp van een daartoe door het college aangewezen en beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten waarvoor reeds op grond van een andere regeling aanspraak bestaat op een financiële bijdrage of subsidie.

 • 3.

  Uitsluitend de kosten die resteren na aftrek van overige inkomsten en eventuele winsten, en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de activiteit of het realiseren van het doel komen voor subsidie in aanmerking.

 • 4.

  Geen subsidie wordt verleend voor activiteiten bestaande uit feesten en vieringen voor eigen leden zoals jubilea en naar het oordeel van het college naar hun aard vergelijkbare activiteiten.

HOOFDSTUK 2 ACTIVITEITENSUBSIDIES

Artikel 5 Aanvraag activiteitensubsidie

Een aanvraag voor een activiteitensubsidie kan worden ingediend door een inwoner en/of een professional.

Artikel 6 Voorwaarden en criteria activiteitensubsidies

 • 1.

  Voor activiteitensubsidie komen uitsluitend activiteiten in aanmerking die zonder winstoogmerk worden verricht voor de gemeenschap van Baarle-Nassau.

 • 2.

  Voor de in dit hoofdstuk bedoelde activiteiten kan subsidie verleend worden voor alle naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze regeling.

 • 3.

  De aanvraag voor een activiteitensubsidie wordt, conform het bepaalde in artikel 9, beoordeeld aan de hand van kwalitatieve selectiecriteria. De aanvraag voor een activiteitensubsidie kan worden afgewezen als de aanvraag naar het oordeel van het college onvoldoende voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria. Het college kan bij die beoordeling tevens betrekken de diversiteit van de aanvragers en de diversiteit van de aangevraagde activiteiten.

Artikel 7 Berekening van de activiteitensubsidie

 • 1.

  De hoogte van de activiteitensubsidie wordt bepaald op basis van een voorafgaand aan de activiteit door de aanvrager overgelegde offerte of activiteitenbegroting dan wel, uitsluitend bij aanvragen ingediend door inwoners, een onderbouwde inschatting van de kosten.

 • 2.

  De hoogte van de activiteitensubsidie bedraagt, onverminderd het bepaalde in deze nadere regels, maximaal het geoffreerde, begrote bedrag of ingeschatte bedrag als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8 Subsidieplafonds activiteitensubsidies

 • 1.

  Voor activiteitensubsidies gelden de volgende subsidieplafonds als bedoeld in artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • a.

   voor de periode tot en met 28 februari 2022: €7.500,-.

  • b.

   voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022: €7.500,-.

  • c.

   voor de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022: €7.500,-.

  • d.

   voor de periode van 1 november 2022 tot en met 28 februari 2023: €7.500,-

  • e.

   voor de periode met ingang van 1 maart 2023: € 17.112,-.

 • 2.

  Indien de in het eerste lid bedoelde subsidieplafonds niet worden bereikt dan wordt het restantbedrag overgeheveld naar de opvolgende subsidieplafondperiode tot aan het einde van de looptijd van deze regeling. Het subsidieplafond wordt in dat geval dus verhoogd met het restantbedrag.

Artikel 9 Verdeling van de middelen voor activiteitensubsidies

 • 1.

  De aangevraagde activiteitensubsidies worden beoordeeld op grond van een kwalitatieve selectie, waarbij per aanvraag het maatschappelijk effect wordt beoordeeld aan de hand van:

  • a.

   rendement: de verwachte maatschappelijke en financiële opbrengst van de activiteit, op korte en lange termijn;

  • b.

   betrokkenheid: de mate waarin inwoners en andere partijen zijn betrokken en/of bijdragen aan de activiteiten;

  • c.

   legitimiteit: de mate waarin de activiteiten aansluiten bij onze beleidsdoelen en onze wettelijke taken.

 • 2.

  Aangevraagde activiteitensubsidies worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarbij wordt rekening gehouden met het vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 10 Subsidieverantwoording activiteitensubsidies

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Baarle-Nassau 2021 meldt de aanvrager, bij verlening van een activiteitensubsidie van ten hoogste €5.000,-, binnen twee weken nadat de activiteit uiterlijk moet zijn verricht, bij de gemeente of en hoe de activiteit heeft plaatsgevonden en overgelegd daarbij een foto van de activiteit.

 • 2.

  Het college behoudt zich het recht voor deze foto voor promotionele activiteiten te gebruiken. Aanvrager dient er dan ook voor te zorgen dat de overgelegde foto voldoet aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zorgt er daartoe tenminste voor dat voor eventuele persoonsgegevens op deze foto voor dit doel toestemming is verleend door de belanghebbenden.

HOOFDSTUK 3 ONDERSTEUNINGSSUBSIDIES

Artikel 11 Aanvraag ondersteuningssubsidie

[Vervallen]

Artikel 12 Voorwaarden en criteria ondersteuningssubsidies

[Vervallen]

Artikel 13 Subsidieplafond ondersteuningssubsidies

[Vervallen]

Artikel 14 Verdeling van de middelen voor ondersteuningssubsidies

[Vervallen]

HOOFDSTUK 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 Bijzondere omstandigheden

Het college handelt in overeenstemming met deze nadere regels, tenzij dat voor één of meerdere belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de nadere regels te dienen doelen.

Artikel 16 Looptijd van de regeling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 17 januari 2022.

 • 2.

  Het bepaalde in Hoofdstuk 3 van de Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021 loopt tot en met 28 februari 2023.

Artikel 17 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Nadere regels subsidies Goede Ideeënfonds gemeente Baarle-Nassau 2021”.

Baarle-Nassau, 21 december 2021,

Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau,

De secretaris

M. Tromp

De burgemeester

M.H.M.R. de Hoon - Veelenturf