Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ommen

Beleidsregel toeristenbelasting 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel toeristenbelasting 2022
CiteertitelBeleidsregel toeristenbelasting 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleidsregel toeristenbelasting 2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 6 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 3. artikel 7 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 4. artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 5. artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 6. artikel 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
 7. artikel 230 van de Gemeentewet
 8. artikel 231 van de Gemeentewet
 9. artikel 233 van de Gemeentewet
 10. artikel 237 van de Gemeentewet
 11. artikel 160 van de Gemeentewet
 12. artikel 224 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Beleidsregel toeristenbelasting 2022

14-12-2021

gmb-2021-483509

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel toeristenbelasting 2022

Het college van burgemeester en wethouders;

 

Gelet op;

 • 1.

  Dienstverleningsovereenkomst met GBLT van 9 november 2021

 • 2.

  Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 • 3.

  Artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in samenhang met de artikelen 230, 231, tweede lid, aanhef en onderdeel a, en derde lid, 233 en artikel 237 van de Gemeentewet;

 • 4.

  Artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet;

 • 5.

  Artikel 224 van de Gemeentewet;

 • 6.

  De laatst vastgestelde verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting van de gemeenten Ommen;

Gelezen het voorstel van 14 december 2021

 

Besluit:

Vast te stellen: Beleidsregel toeristenbelasting

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Reikwijdte

Daar waar in dit hoofdstuk wordt gesproken van ‘verordening toeristenbelasting’, wordt de laatst vastgestelde verordening op de heffing en invordering van de toeristenbelasting van de gemeente Ommen bedoeld.

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige ontvangt vóór 1 februari van het nieuwe belastingjaar een uitnodiging om aangifte toeristenbelasting te doen. Als de belastingplichtige de uitnodiging niet ontvangt, dan moet hij dit vóór 15 maart van het nieuwe belastingjaar melden bij de ambtenaar belast met de heffing van GBLT.

 • 2.

  Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de gevraagde bescheiden ingeleverd of opgestuurd. Belastingplichtige doet dit binnen 4 weken na de dagtekening van het biljet.

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Voorlopige aanslagen worden ná 1 juni van het belastingjaar opgelegd.

Artikel 4 Administratie verblijfhoudende

 • 1.

  De belastingplichtige als bedoelt in de verordening toeristenbelasting Ommen is gehouden verblijfhoudenden te registreren.

 • 2.

  De belastingplichtige die kiest voor de niet-forfaitaire maatstaf van heffing, hoeft uitsluitend een administratie bij te houden voor de standplaatsen waarvoor de maatstaf van heffing wordt vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

 • 3.

  Van de verplichting bedoeld in het eerste lid kan door het dagelijks bestuur van GBLT ontheffing worden verleend.

 • 4.

  Aan het verlenen van de ontheffing bedoeld in het vorige lid kunnen voorwaarden worden gesteld door het dagelijks bestuur van GBLT.

 • 5.

  Voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in het vierde lid geldt in ieder geval als voorwaarde, dat een administratie wordt bijgehouden. In de administratie moeten de volgende gegevens staan:

a. naam en woonplaats;

b. aantal personen dat verblijf houdt;

c. datum van aankomst en datum van vertrek;

d. het aantal overnachtingen ter zake waarvan belasting verschuldigd is

e. indien van toepassing naam, woonplaats en geboortedata van personen waarvoor geen belasting is verschuldigd.

 • 6.

  Een bonnensysteem wordt niet aanvaard als een administratie als bedoeld in het vorige lid.

 • 7.

  In het geval de administratie wordt bijgehouden voor mobiele kampeeronderkomens, stacaravans en vaartuigen op vaste standplaatsen en vaste ligplaatsen dient de administratie te worden bijgehouden per standplaats of ligplaats.

 • 8.

  De administratie dient op verzoek van de ambtenaar belast met de heffing onmiddellijk te worden overgelegd.

 • 9.

  De administratie wordt niet met de aangifte meegezonden.

 • 10.

  De administratie wordt door belastingplichtige zelf bewaard.

11. Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere bewaartermijn geldt, geldt voor de administratie een bewaartermijn van 5 jaar.

Artikel 5 Keuze voor forfaitaire maatstaf van heffing of werkelijke overnachtingen

 • 1.

  De belastingaanslag toeristenbelasting wordt voor het verblijf in de in artikel 6, derde lid en vierde lid, van de Verordening toeristenbelasting Ommen, genoemde onderkomens opgelegd naar de forfaitaire heffingsmaatstaf.

 • 2.

  Het forfait wordt niet toegepast op standplaatsen en voor onderkomens die niet door dezelfde persoon of personen het gehele jaar of seizoen worden gehuurd, maar door verschillende verblijfhoudenden steeds kortdurend worden gehuurd. Hiervan moet het werkelijke aantal overnachtingen worden opgegeven.

 • 3.

  De belastingplichtige kan per recreatiecomplex, per soort standplaats (vaste standplaats en vaste ligplaats) kiezen voor het werkelijke aantal overnachtingen.

 • 4.

  Indien de belastingplichtige gebruik maakt van de mogelijkheid als bedoeld in het derde lid, moet de belastingplichtige dit per soort standplaats gespecificeerd en voldoende duidelijk aangeven op het aangiftebiljet.

 • 5.

  Het werkelijke aantal overnachtingen geldt vervolgens voor alle standplaatsen van die soort.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit is van toepassing op belastingaanslagen voor tijdvakken die aanvangen op of na 1 januari 2022.

 • 3.

  Eerdere besluiten van gelijke strekking worden ingetrokken, met dien verstande dat deze wel van kracht blijven voor belastingaanslagen die zijn vastgesteld, of nog worden vastgesteld, voor tijdvakken die zijn aangevangen voor 1 januari 2022.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel toeristenbelasting 2022’

   

Aldus vastgesteld op 14 december 2021.

Het college van burgemeester en wethouders

 

Gemeentesecretaris,

J.W.H. Blaauw

 

Burgermeester,

mr. drs. J.M. Vroomen