Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ridderkerk

Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Ridderkerk 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRidderkerk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Ridderkerk 2021
CiteertitelBeleidsregels toewijzing huurstandplaatsen en woonwagens Ridderkerk 2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641953/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-483070

430104

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Ridderkerk 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk,

 

gelet op de Verordening Woonruimtebemiddeling Rotterdam 2020,

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen voor:

 • -

  de inschrijving als standplaatszoekende;

 • -

  de toewijzing van een huurstandplaats, en

 • -

  de aanbieding van een huurcontract,

besluit

 

vast te stellen de volgende beleidsregels.

 

Van toepassing is de Verordening Woonruimtebemiddeling Rotterdam 2020 met uitzondering van de paragrafen 2.2. tot en met 2.5.

Artikel 1. Inschrijving

 • 1.

  Bij inschrijving als standplaatszoekende bij www.woonnetrijnmond.nl verstrekt het huishouden in ieder geval de volgende informatie en de volgende gegevens en bescheiden:

  • a)

   de samenstelling van het huishouden;

  • b)

   inkomensgegevens;

  • c)

   het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier met de bijbehorende bijlagen.

Artikel 2. Vereisten bij toewijzing

Een standplaats kan pas worden toegewezen als het huishouden stukken aan kan leveren waaruit blijkt dat het aannemelijk is dat het huishouden de standplaats ook daadwerkelijk in gebruik kan nemen. Daaronder valt ook het beschikken, dan wel een verklaring binnen korte termijn te kunnen beschikken, over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen.

 

Onder een geschikte woonwagen wordt verstaan een woonwagen, die voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft het bouwbesluit, afmetingen, veilig bewoonbaar, kleur en dergelijke.

Artikel 3. Volgordebepaling locatie Staalstraat

 • 1.

  Indien meerdere standplaatszoekenden belangstelling hebben voor een standplaats, wordt de rangorde als volgt bepaald:

  • a.

   degene die familie in de eerste of tweede graad is van een huurder op de locatie Staalstraat waar de standplaats vrij komt, daar ook legaal inwoont en aantoonbaar geboren en getogen is op deze locatie in Ridderkerk.

  • b.

   degene die familie in de eerste of tweede graad is van een huurder op de locatie Staalstraat, en aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 3 jaar op deze locatie in Ridderkerk heeft gewoond.

  • c.

   degene die in familie in de eerste of tweede graad is van een huurder op de locatie Staalstraat en die aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 5 jaar in een woonwagen op een legale standplaats in de Regio Rijnmond woont of heeft gewoond.

  • d.

   degene, die aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 5 jaar in een woonwagen op een legale standplaats in de Regio Rijnmond woont of heeft gewoond.

 • 2.

  In deze beleidsregels worden onder familie in de eerste of tweede graad tevens begrepen stiefkinderen, -broers, -zussen en -ouders en halfbroers en -zussen.

 • 3.

  Met inachtneming van lid 1 geschiedt toewijzing van een standplaats aan de standplaatszoekende met de langste registratieduur, waartoe de gemeente een separate wachtlijst bijhoudt.

 • 4.

  Indien er meerdere belangstellenden eenzelfde prioriteit en inschrijfduur hebben, vindt selectie door middel van notariële loting plaats.

 • 5.

  Een huurcontract wordt aangeboden voor de huurstandplaats op volgorde van de rangordelijst.

Artikel 4. Volgordebepaling locatie Westmolendijk

 • 1.

  Indien meerdere standplaatszoekenden belangstelling hebben voor een standplaats, wordt de rangorde als volgt bepaald:

  • a)

   Als de hoofdhuurder(s) van een specifieke standplaats overleden is (zijn), dan heeft het (stief)kind, dat meerderjarig is (zijn) en legaal inwoont en aantoonbaar is opgegroeid bij de overleden hoofdhuurder(s) van deze standplaats en ingeschreven is bij Woonnet Rijnmond het eerste recht om deze standplaats te huren.

   Als er bij het overlijden van de hoofdhuurder(s) slechts minderjarige (stief)kinderen betrokken zijn, die legaal bij de hoofdhuurder(s) inwonen en daar aantoonbaar zijn opgegroeid dan zullen nabestaanden en verhuurder (Wooncompas) met elkaar in overleg treden. Samen bekijken ze hoe en of het mogelijk is dat de minderjarige (stief)kinderen kunnen blijven wonen op deze standplaats. Daarbij wordt rekening gehouden met alle regels die daarop van toepassing zijn.

  • b)

   degene die familie in de eerste of tweede graad is van een huurder op de woonwagenlocatie Westmolendijk waar de standplaats vrij komt, daar ook legaal inwoont en aantoonbaar opgegroeid is op deze woonwagenstandplaats in Ridderkerk.

  • c)

   degene die familie in de eerste of tweede graad is van een huurder op de woonwagenlocatie Westmolendijk waar de standplaats vrij komt, en aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 3 jaar op de woonwagenstandplaats Westmolendijk in Ridderkerk heeft gewoond.

  • d)

   degene die aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 3 jaar in een woonwagen op een standplaats in Ridderkerk woont of heeft gewoond.

  • e)

   degene, die aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 5 jaar in een woonwagen op een legale standplaats in de Regio Rotterdam woont of heeft gewoond.

  • f)

   degene, die aantoonbaar een ononderbroken termijn van minimaal 5 jaar in een woonwagen buiten de Regio Rotterdam woont of heeft gewoond.

  • g)

   overige belangstellenden, die in aanmerking willen komen voor een plek op de locatie Westmolendijk.

 • 2.

  In deze beleidsregels worden onder familie in de eerste of tweede graad tevens begrepen stiefkinderen, -broers, -zussen en -ouders en halfbroers en -zussen.

 • 3.

  Met inachtneming van lid 1 geschiedt toewijzing van een standplaats aan de standplaatszoekende met de langste registratieduur.

 • 4.

  Indien er meerdere belangstellenden eenzelfde prioriteit en inschrijfduur hebben, vindt selectie door middel van notariële loting plaats.

 • 5.

  Een huurcontract wordt aangeboden voor de huurstandplaats en eventueel huurwoonwagen op volgorde van de rangordelijst.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 dag na publicatie.

Artikel 6. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels toewijzing huurstandplaatsen en woonwagens Ridderkerk 2021.

Aldus vastgesteld d.d. 21 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

Dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

Mw. A. Attema

Algemene toelichting

Voor een eerlijke en transparante verdeling van vrijkomende woonwagenstandplaatsen willen we regels vaststellen en deze regels bekend maken. Deze beleidsregels zijn van toepassing op standplaatsen en/of woonwagens die door de gemeente of Wooncompas worden verhuurd. Het gaat hier om de locaties Westmolendijk (Wooncompas) en Staalstraat (gemeente).

 

De voorrangsregels voor het toewijzen van woonwagenstandplaatsen leggen we vast in beleidsregels. Hiermee zorgen we voor een zo eerlijk mogelijke verdeling van woonwagenstandplaatsen. Met die beleidsregels geven we invulling aan de privaatrechtelijke bevoegdheid om huurovereenkomsten af te sluiten.

 

Deze regels zijn nodig, omdat we verwachten dat er in het algemeen meerdere belangstellenden zijn voor een standplaats. Deze beleidsregels zijn gericht op een eerlijke verdeling van de vrij komende standplaatsen en huurwoonwagens.

 

Hierbij wordt rekening gehouden met het ‘Beleidskader gemeentelijke woonwagen- en standplaatsenbeleid’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (juli 2018, publicatie-nr. 113803). In dit nieuwe beleidskader wordt aangegeven dat het wonen in familieverband één van de specifieke kenmerken van de cultuur van woonwagenbewoners is, en dat het bij de toewijzing van een standplaats wenselijk is om rekening te houden met de mogelijkheid voor woonwagenbewoners om in familieverband te kunnen samenleven. Daarom is in artikel 3 en artikel 4 een voorrangsregel opgenomen voor familie in de eerste of tweede graad van een bewoner op de woonwagenlocatie in Ridderkerk waar een standplaats vrij komt.

 

Van toepassing is de Verordening Woonruimtebemiddeling Rotterdam 2020 met uitzondering van de paragrafen 2.2. tot en met 2.5.

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1. Inschrijving Belangstellenden moeten zich inschrijven via Woonnet Rijnmond (www.woonnetrijnmond.nl). Het vastgestelde inschrijfformulier moet worden ingevuld en bijbehorende bijlagen moeten worden aangeleverd. Aanvullend op de voor huurwoningen gebruikelijke aan te leveren gegevens, moeten er ook gegevens worden aangeleverd die specifiek met de woonwagenstandplaatsen te maken hebben.

 

Artikel 2: Vereisten bij toewijzing

Een standplaats kan pas worden toegewezen als de standplaats ook in gebruik genomen kan worden. Daaronder valt ook het beschikken, dan wel een verklaring binnen korte termijn te kunnen beschikken, over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen. De woonwagen voldoet aan de gestelde eisen voor wat betreft afmetingen, kleur, veilige bewoning en dergelijke.

 

Artikel 3: Volgordebepaling Staalstraat

 

In de volgorde bepaling is rekening gehouden met het nieuwe beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin aangegeven is dat bij de toewijzing van een standplaatsrekening gehouden moet worden met de mogelijkheid voor woonwagenbewoners om in familieverband te kunnen samenleven.

 

Als eerste komen inwonende familieleden (1e en 2e graad) aan de beurt. Daarna familieleden (in 1e en 2e graad) die minimaal 3 jaar op deze locatie hebben gewoond. Daarna familieleden (in 1e en 2e graad) die in de Regio Rotterdam voor minimaal 5 jaar op een legale woonwagenlocatie wonen of hebben gewoond. Dan komen de mensen aan de beurt die in de Regio Rotterdam minimaal 5 jaar op een legale woonwagenlocatie wonen of hebben gewoond.

 

Lid 3: Inschrijfduur is na lid 1 ook van belang voor de volgordebepaling.

 

Lid 4: Indien er meerdere belangstellende kandidaten zijn binnen eenzelfde categorie en zij dezelfde inschrijfduur hebben, wordt de voorrang bepaald door loting. Dit is een objectieve methode. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.

 

Artikel 4: Volgordebepaling Westmolendijk

 

In de volgorde bepaling is rekening gehouden met het nieuwe beleidskader van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin aangegeven is dat bij de toewijzing van een standplaatsrekening gehouden moet worden met de mogelijkheid voor woonwagenbewoners om in familieverband te kunnen samenleven.

 

Bij het overlijden van de hoofdhuurder(s) komen als eerst legaal inwonende meerderjarige (stief)kinderen in aanmerking voor het huren van deze standplaats.

 

Als een standplaats vrijkomt door vertrek van een huurder dan is de volgorde als volgt: familieleden (1e en 2e graad), die op inwonen op één van de standplaats op deze woonwagenlocatie komen als eerste aan de beurt. Daarna familieleden (in 1e en 2e graad) die minimaal 3 jaar op deze locatie hebben gewoond. Daarna komen mensen aan de beurt die in Ridderkerk op een legale woonwagenlocatie hebben gewoond. Dan komen de mensen aan de beurt die in de Regio Rotterdam minimaal 5 jaar op een legale woonwagenlocatie wonen of hebben gewoond. Vervolgens komen mensen aan de beurt die minimaal 5 jaar op een legale woonwagenlocatie in Nederland wonen of hebben gewoond. Als laatste komen overige belangstellenden aan de beurt.

 

Lid 3: Inschrijfduur is na lid 1 ook van belang voor de volgordebepaling.

 

Lid 4: Indien er meerdere belangstellende kandidaten zijn binnen eenzelfde categorie en zij dezelfde inschrijfduur hebben, wordt de voorrang bepaald door loting. Dit is een objectieve methode. De loting wordt uitgevoerd door een notaris.