Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kaag en Braassem

Regeling Adviesraad Sociaal Domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKaag en Braassem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Adviesraad Sociaal Domein
CiteertitelRegeling Adviesraad Sociaal Domein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 van de Gemeentewet
 2. artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. artikel 2.10 van de Jeugdwet
 4. artikel 47 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2021Nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-481563

403796

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Adviesraad Sociaal Domein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet, en artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet;

BESLUITEN:

 

vast te stellen de:

 

REGELING ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;

  • b.

   Omgevingsvisie: het door de raad vastgestelde beleidskader voor de aanpak van maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in de gemeente Kaag en Braassem;

  • c.

   Adviesraad sociaal domein: het adviesorgaan van de gemeente Kaag en Braassem met betrekking tot de Wmo 2015, de Jeugdwet, de Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetten betreft.

Artikel 2 Adviesraad sociaal domein

Er is een Adviesraad sociaal domein, in deze regeling verder aangeduid als Adviesraad.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming

 • 1.

  De Adviesraad bestaat uit maximaal 14 leden, die affiniteit hebben met en/of zich inzetten voor één van (sub)thema’s van de geldende Omgevingsvisie.

 • 2.

  Het college benoemt de 14 leden van de Adviesraad.

 • 3.

  Het college benoemt bovendien een voorzitter die onafhankelijk is ten opzichte van lokale belangenorganisaties, verenigingen en het gemeentebestuur.

 • 4.

  De Adviesraad wijst uit zijn midden een vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en notulist aan.

 • 5.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad worden benoemd voor een periode van vier jaar. Na afloop van deze termijn is eenmaal een herbenoeming mogelijk.

  • a.

   De adviesraad stelt een rooster van aftreden op.

  • b.

   Het lid dat benoemd is in de functie van notulist is onbeperkt herbenoembaar.

 • 6.
  • a.

   Aan de herbenoeming, als bedoeld in het vijfde lid, gaat uiterlijk drie maanden voor afloop van de termijn een gesprek vooraf tussen het herbenoembaar lid en de leden van de sollicitatiecommissie.

  • b.

   Indien het te herbenoemen lid en de sollicitatiecommissie niet tot een eensluidende conclusie komen, wordt de herbenoeming ter schriftelijke stemming voorgelegd aan de Adviesraad, waarbij bij meerderheid van stemmen wordt besloten.

 • 7.

  Tot voorzitter of lid van de Adviesraad zijn niet benoembaar:

  • a.

   leden van een bestuursorgaan van de gemeente Kaag en Braassem;

  • b.

   ambtenaren werkzaam bij de gemeente Kaag en Braassem.

 • 8.

  Het college ontslaat de voorzitter of een lid van de Adviesraad:

  • a.

   op zijn/haar verzoek;

  • b.

   wanneer hij/zij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn/haar functie te vervullen;

  • c.

   bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welke bij deze regeling onverenigbaar is verklaard met het lidmaatschap van de Adviesraad;

  • d.

   wanneer hij/zij bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel hem/haar bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • e.

   wanneer hij/zij ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld.

 • 9.

  Het college kan de voorzitter of een lid van de Adviesraad schorsen indien hem/haar een misdrijf ten laste wordt gelegd die dermate ernstig is dat dit in de weg staat voor uitoefening van zijn/haar taken binnen de Adviesraad.

Artikel 4 Adviesrecht

 • 1.

  De Adviesraad heeft als taak het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan het college met betrekking tot verschillende wetgeving en de omgevingsvisie, als genoemd in artikel 1 lid 1 onder c.

 • 2.

  De Adviesraad brengt advies uit over:

  • a.

   wijzigingen die aangebracht worden ten aanzien van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetgeving betreft;

  • b.

   de vaststelling en wijziging van de verordeningen die op het sociaal domein worden opgesteld;

  • c.

   de ontwikkeling en vaststelling van nieuw beleid ten aanzien van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetgeving betreft;

  • d.

   de evaluatie van de uitvoering van beleid ten aanzien van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetgeving betreft;

  • e.

   ontwikkelde en te ontwikkelen langetermijnvisies;

  • f.

   andere aangelegenheden, waarin het college dit wenselijk acht.

 • 3.

  De adviezen worden schriftelijk uitgebracht en zijn met redenen omkleed. Met betrekking tot in het tweede lid genoemde onderwerpen wordt aan de Adviesraad een advies gevraagd over een door het college genomen voorlopig besluit. Het college kan in de fase van voorbereiding van een dergelijk besluit aan de Adviesraad advies vragen over de probleemstelling en de agendavorming.

 • 4.

  Het college geeft bij zijn definitieve besluit of voorstel aan de gemeenteraad aan op welke wijze met het uitgebrachte advies van de adviesraad rekening is gehouden. Afwijking van het advies wordt met redenen omkleed. Het advies wordt bij het definitieve besluit of voorstel gevoegd.

 • 5.

  De Adviesraad ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het door het college en/of de gemeenteraad genomen besluit.

 • 6.

  De Adviesraad is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben.

Artikel 5 Initiatiefrecht

De Adviesraad heeft het recht alle aangelegenheden aan de orde te stellen die het beleid en de dienstverlening met betrekking tot het terrein van de Wmo 2015, de Jeugdwet de Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetgeving betreft, raken.

Artikel 6 Informatierecht

 • 1.

  Het college informeert de Adviesraad over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages ten aanzien van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetgeving betreft.

 • 2.

  Het college betrekt de Adviesraad bij het ontwikkelen en aanpassen van de informatievoorziening aan de burgers en cliënten ten aanzien van de Wmo 2015, Jeugdwet, Participatiewet, Wet Inburgering en de Omgevingsvisie van Kaag en Braassem, voor zover dit een uitwerking van voornoemde wetgeving betreft.

 • 3.

  Het college verstrekt de Adviesraad tijdig (minimaal binnen 14 dagen) alle informatie die de Adviesraad nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden.

 • 4.

  De Adviesraad kan het college vragen om informatie te verstrekken die aanvullend is op de reeds actief door het college verstrekte informatie als bedoeld in lid 3 van dit artikel en die relevant is voor de uitoefening van de taken van de Adviesraad. Het college is – indien mogelijk – gehouden de gevraagde, voor de Adviesraad relevante informatie, te verstrekken.

 • 5.

  Naast de informatie die van het college wordt ontvangen, verzamelt de Adviesraad voor een adequate uitoefening van zijn taak informatie ‘in het veld’. De Adviesraad ontwikkelt en onderhoudt daartoe zelf een informatienetwerk met belanghebbenden, belangenbehartigers en andere relevante personen en organisaties. De wijze waarop dit contact met de achterban wordt vormgegeven, bepaalt de Adviesraad zelf.

Artikel 7 Deskundigenondersteuning

De Adviesraad heeft het recht voor een goede invulling van zijn taak in voorkomende gevallen gebruik te maken van externe deskundigheid.

Artikel 8 Vergaderingen

 • 1.

  De Adviesraad komt bijeen:

  • a.

   naar behoefte, doch ten minste een maal per kwartaal;

  • b.

   op verzoek van ten minste een derde van zijn leden;

  • c.

   op verzoek van het college.

 • 2.

  De Adviesraad beraadslaagt en besluit niet indien minder dan de helft van de leden aanwezig is.

 • 3.

  In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede lid worden afgeweken, waarvan mededeling wordt gedaan in het uit te brengen advies.

 • 4.

  De Adviesraad besluit bij gewone meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat uit het advies het afwijkende standpunt blijkt.

 • 5.

  De voorzitter van de Adviesraad heeft geen stemrecht.

 • 6.

  De voorzitter en de leden van de Adviesraad nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden waarbij zij rechtstreeks of indirect betrokken zijn.

 • 7.

  De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar.

 • 8.

  Plaats, datum, aanvangsuur en agenda worden gepubliceerd.

 • 9.

  In bijzondere gevallen kan de Adviesraad, zulks ter beoordeling aan de Adviesraad zelf, besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

Artikel 9 Contacten met de gemeente

 • 1.

  De manager van de afdeling Ontwikkeling stelt medewerker(s) van de gemeente Kaag en Braassem aan als het eerste aanspreekpunt voor de Adviesraad.

 • 2.

  In overleg met de medewerker(s) genoemd in het eerste lid kan de Adviesraad andere medewerkers uitnodigen voor zijn vergadering.

 • 3.

  De wethouder die belast is met de portefeuille Sociaal domein is op uitnodiging van de Adviesraad ten minste tweemaal per jaar aanwezig in de vergadering van de Adviesraad.

Artikel 10 Faciliteiten

 • 1.

  Het college stelt de volgende faciliteiten ter beschikking aan de Adviesraad:

  • a.

   een vergaderruimte met bijbehorende voorzieningen;

  • b.

   de mogelijkheid gebruik te maken van kopieervoorzieningen en dergelijke van de gemeente en van de mogelijkheid post te verzenden.

 • 2.

  De gemeenteraad neemt jaarlijks, op advies van het college, een budget op in de begroting voor de uitoefening van de taak van de Adviesraad.

 • 3.

  De (vice)voorzitter, secretaris, penningmeester, notulist en overige leden van de Adviesraad ontvangen jaarlijks een vaste vrijwilligersvergoeding voor de uitvoering van hun taken. Deze vrijwilligersvergoeding is niet verbonden aan het aantal vergaderingen waaraan ze deelnemen.

 • 4.

  Het college bepaalt de hoogte van de vergoedingen.

Artikel 11 Verslaglegging e.d.

 • 1.

  De Adviesraad draagt er zorg voor dat van de vergaderingen een verslag wordt opgesteld.

 • 2.

  De Adviesraad draagt zorg voor de opstelling van een inhoudelijk en financieel jaarverslag van de Adviesraad, dat na vaststelling door de Adviesraad jaarlijks voor 1 april wordt aangeboden aan het college.

 • 3.

  De Adviesraad stelt jaarlijks voor 1 september een begroting op voor het daarop volgende jaar die wordt aangeboden aan het college.

Artikel 12 Huishoudelijk reglement

De Adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Wijzigingen van de regeling worden vastgesteld door het college, de adviesraad gehoord hebbende.

 • 2.

  In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

 • 3.

  Opheffing van de Adviesraad kan slechts geschieden bij besluit van het college, de Adviesraad gehoord hebbende.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt op de eerste dag na publicatie in werking. Per diezelfde datum wordt de regeling vastgesteld d.d. 10 juli 2018 ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Regeling Adviesraad Sociaal Domein”.

 

Roelofarendsveen,21 december 2021

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris a.i.,

A.J.E. van derWerf-Bramer

de burgemeester,

A.Heijstee-Bolt