Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Koggenland

Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht oud en nieuw 2021-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKoggenland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht oud en nieuw 2021-2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht oud en nieuw 2021-2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-202103-01-2022nieuwe regeling

23-12-2021

gmb-2021-480440

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit flexibel cameratoezicht oud en nieuw 2021-2022

Burgemeester de gemeente Koggenland;

 

gehoord de beraadslaging met de driehoek;

 

overwegende dat:

 • -

  er eerder tijdens oud en nieuw (ernstige) verstoringen van de openbare orde hebben plaatsgevonden rondom de in dit besluit aangewezen gebieden, zoals vernielingen, het gebruik van zwaar vuurwerk (ook tegen publieke hulp-/dienstverleners) en branden;

 • -

  voor het aangewezen gebied rondom de Jozefschool voorts een verhoogd risico geldt op ongeregeldheden, daar de school sinds de zomer van 2021 leeg staat;

 • -

  de burgemeester, indien dat in het belang van de handhaving van de openbare orde nodig is, bevoegd is om op basis van artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 Algemene plaatselijke verordening gemeente Koggenland 2022 (APV) voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats;

 • -

  het cameratoezicht in de hierna te noemen gebieden voldoet aan de eisen die artikel 151c Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht (zoals kenbaarheid van cameratoezicht, proportionaliteit en subsidiariteit);

 • -

  de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (zijnde de bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • -

  de duur van de aanwijzing en de omvang van de gebieden proportioneel zijn in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 • -

  het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in de bewuste gebieden een onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen ter vergroting van leefbaarheid en veiligheid van de gebieden tijdens oud en nieuw 2021-2022;

besluit:

 

als gebieden voor flexibel cameratoezicht aan te wijzen:

 • a.

  het gebied De Batter, Middengouw in Ursem; en

 • b.

  het gebied Jozefschool, Dwingel in De Goorn,

een en ander zoals weergegeven in bijgevoegde overzichten. Deze overzichten maken integraal onderdeel uit van dit besluit. De camera’s hebben een bereik van 360 graden.

 

Dit besluit treedt in werking op 28 december 2021 00.01 uur en geldt tot en met 2 januari 2022 23.59 uur.

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 23 december 2021,

de burgemeester van Koggenland,

mr. M.M. Bonsen-Lemmers

 

De Batter:

 

Jozefschool:

 

Bezwaarclausule

Wanneer u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking schriftelijk, per fax of via een digitaal formulier (www.koggenland.nl) bezwaar maken bij de burgemeester. Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens de volgende gegevens bevatten:

 

 • \

  de naam en het adres van de indiener;

 • \

  de datum;

 • \

  een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

 • \

  de reden(en) waarom bezwaar wordt gemaakt.

Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het gericht is. Bent u van mening dat er sprake is van spoed omdat het bestreden besluit uw belangen schaadt, dan kunt u bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Holland (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem) een verzoek om voorlopige voorziening doen.

 

Toelichting

In dit besluit worden een tweetal gebieden in Koggenland aangewezen voor tijdelijk flexibel cameratoezicht. Het gaat om cameratoezicht, middels 360 graden camera’s, als bedoeld in artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 APV.

 

Plaatsingsduur

De plaatsingsduur van flexibele camera’s wordt bepaald in dit aanwijzingsbesluit. Het gaat om een beperkte plaatsingsduur, tijdens oud en nieuw 2021-2022 van dinsdag 28 december 2021 om 00.01 uur tot en met maandag 3 januari 2022 om 23.59 uur. De eerste en laatste dag(en) wordt/worden gebruikt voor het plaatsen, testen en weghalen van de camera’s.

 

Toetsing

Aan de hand van de volgende criteria is bepaald dat de aangewezen gebieden in aanmerking komen voor flexibel cameratoezicht:

 • Het beoogde doel van het flexibele cameratoezicht is het openbare orde en veiligheid (artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:77 APV).

 • Er is een evenwichtige verhouding tussen de inzet van flexibel cameratoezicht in verhouding tot (de ernstige vrees voor) overlast en criminaliteit (proportionaliteit).

 • Het geformuleerde doel kan niet met alternatieve (minder ingrijpende) maatregelen worden behaald (subsidiariteit).

 • Het cameratoezicht is onderdeel van een pakket aan maatregelen met oud en nieuw 2021-2022 en is hierbij een uiterst middel. Denk aan de verhoogde (preventieve) inzet van onder meer toezichthouders, politie, brandweer en jongerenwerk.

 • Analyse van problemen en incidenten: er is sprake van een vrees voor verstoringen van de openbare orde in de aangewezen gebieden rond oud en nieuw 2021-2022. Deze vrees is gegrond op eerdere (ernstige) ongeregeldheden (tijdens oud en nieuw 2020-2021 en de ‘Kermis Ursem’ 2021), zoals vernielingen, het gebruik van zwaar vuurwerk (ook tegen publieke hulp-/dienstverleners) en branden. Voor de Jozefschool geldt voorts een verhoogd risico op ongeregeldheden, daar de school sinds de zomer van 2021 leeg staat.

 • Er zijn afspraken gemaakt over het uitkijken van de camerabeelden en de opvolging hiervan.

 • Er zijn ook afspraken gemaakt over evaluatie: flexibel cameratoezicht wordt direct na de inzet geëvalueerd.

Tot slot wordt ook aan de eisen die aan de wijze waarop de beelden worden vastgelegd (afscherming van woningen), geregistreerd (op basis van de Wet politiegegevens) en uitgekeken (eisen aan de ruimte en het personeel), voldaan.