Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2022
CiteertitelBeleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. artikel 34, tweede lid, van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-479275

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena,

 

 

gelet op de Gemeentewet en artikel 1:3 van de Algemene wet Bestuursrecht en artikel 34, lid 2 A van de Participatiewet;

 

 

besluit:

 

 • 1.

  Vervallen te verklaren

  • Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2019

 • 2.

  Vast te stellen:

  • Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2022

Titel regeling: Beleidsregel auto’s en motoren Participatiewet gemeente Altena 2022’

Artikel 1 Algemeen gebruikelijk

Op grond van artikel 34, lid 2 onderdeel A van de Participatiewet worden bezittingen in natura, die naar hun aard en waarde gebruikelijk zijn dan wel, gelet op de omstandigheden van persoon en gezin noodzakelijk zijn, niet aangemerkt als vermogen.

Artikel 2 In aanmerking te nemen waarde

Een auto of motor met een waarde tot maximaal € 4.500 wordt beschouwd als algemeen gebruikelijk. Indien de waarde meer bedraagt dan € 4.500, wordt de meerwaarde aangemerkt als vermogen.

Caravans en boten worden vanwege hun aard in beginsel niet beschouwd als algemeen gebruikelijk.

Artikel 3 Waardevaststelling

Voor de vaststelling van de waarde van de auto’s en motoren (inclusief btw) wordt uitgegaan van de koerslijsten van de ANWB/BOVAG (verkoopprijzen), zijnde de in aanmerking te nemen waarde in het economisch verkeer (artikel 34 lid 1 onderdeel a Participatiewet).

 

Van deze goederen, die wegens hun leeftijd (doorgaans 7 à 8 jaar of ouder) niet meer in deze koerslijsten zijn opgenomen, wordt aangenomen dat hun waarde nihil is. Verder onderzoek kan in dat geval achterwege blijven.

Artikel 4 Afwijkende waardevaststelling

Van voornoemde uitgangspunten wordt afgeweken, indien er aantoonbare verschillen zijn tussen het goed en de uitgangspunten van de koerslijsten, bijvoorbeeld een schade-auto of een oldtimer.

 

Als een dergelijke auto niet (meer) is opgenomen in de ANWB/BOVAG koerslijst, is het toelaatbaar de waarde ervan vast te stellen op basis van bij een erkende dealer per telefoon ingewonnen toereikende informatie.

 

Is de auto recent aangeschaft, dan kan voor de waardebepaling uitgegaan worden van de recent betaalde aankoopprijs, indien niet gesteld of gebleken is dat die prijs niet reëel zou zijn.

Artikel 5 Vaststelling waarde boten caravans

Voor boten en caravans wordt de waarde individueel vastgesteld, op dezelfde wijze als bedoeld in artikel 4.

Artikel 6 Informatie kenteken

Een medewerker van de gemeente Altena stelt via raadpleging bij Suwinet vast of de belanghebbende een kenteken op zijn naam heeft staan.

Artikel 7 Bezit van meerdere auto’s en motoren

Indien de belanghebbende meer dan één vervoermiddel (auto of motor) op zijn naam heeft staan, geldt voor de overige vervoermiddelen niet de vrijlating van € 4.500. De vrijlating van € 4.500 geldt maximaal voor één vervoermiddel.

 

De waardevrijlating is van toepassing op de auto / motor die de belanghebbende het langst in zijn bezit heeft.

Artikel 8 Bezit van verschillende auto’s binnen een tijdvak van 12 maanden

Indien de belanghebbende binnen een tijdvak van 12 maanden meer dan driemaal een ander kenteken op zijn naam heeft staan, is dit aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek.

Artikel 9 Ingangsdatum

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2022.

Vastgesteld in de vergadering van Het college van burgemeester en wethouders van Altena op 21-december 2021.

De secretaris

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

De burgemeester

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM

Toelichting  

Deze beleidsregels geven onder meer aan of de waarde van een auto al dan niet volledig wordt meegenomen bij de vermogensvaststelling en hoe de waarde van de auto / motor wordt bepaald.

 

Auto’s gelden als bezittingen die meetellen voor de vermogensvaststelling. Hetzelfde geldt voor motoren, boten en caravans. Op grond van constante jurisprudentie geldt dat een auto, motor, boot of caravan tot het vermogen van de belanghebbende behoort, indien hij daar daadwerkelijk de beschikking over heeft dan wel redelijkerwijs over kan beschikken.

 

Als de auto gelet op de omstandigheden van persoon of gezin noodzakelijk is, dan mag hij buiten beschouwing worden gelaten. Dit zal zich in principe slechts voordoen bij een medische noodzaak. Er is in ieder geval een medische noodzaak als op grond van de Wmo is vastgesteld dat de auto noodzakelijk is.

Staat een kenteken op naam van de belanghebbende dan rechtvaardigt dit volgens de CRvB de veronderstelling dat die auto een bestanddeel vormt van het vermogen waarover hij daadwerkelijk de beschikking heeft dan wel redelijkerwijs kan beschikken.

Levert hij geen toereikend tegenbewijs dan kan de waarde van de auto daarom worden betrokken bij de vermogensvaststelling. Ook dit volgt uit constante jurisprudentie.

 

Indien een belanghebbende niet meldt dat gedurende kortere of langere tijd één of meer auto's / motoren op zijn naam zijn of waren gesteld, is dit een schending van de inlichtingenplicht.

 

Om tot het vermogen van de belanghebbende te behoren is het niet per se nodig dat het kenteken van de betreffende auto ook op zijn naam staat geregistreerd. Een auto die op naam van een derde staat, maar waarover de belanghebbende feitelijk de beschikking heeft, behoort in beginsel tot zijn vermogen. Het is dan aan de belanghebbende om in genoegzame mate aan te tonen dat dit niet het geval is, ook dit volgt uit constante jurisprudentie.

 

Algemeen gebruikelijk

Een auto met een beperkte waarde geldt als algemeen gebruikelijk bezit. Daarbij houdt het college rekening met de wijze waarop het openbaar vervoer is georganiseerd. In een stedelijk gebied met een goed geoutilleerd openbaar vervoer wordt een auto minder snel aangemerkt als een algemeen gebruikelijk bezit dan in een plattelandsgebied. In het Land van Altena is na 19.00 uur en op zon- en feestdagen nagenoeg geen openbaar vervoer (m.u.v. Brabantliner en deeltaxi). Om die reden wordt een auto hier eerder aangemerkt als een algemeen gebruikelijk bezit.

 

Waardebepaling

Zowel de koerslijst van de ANWB/BOVAG als mogelijke andere onafhankelijke bronnen voor de waardebepaling maken vaak onderscheid tussen een inkoopprijs, zijnde het bedrag dat een garage als koper biedt voor het goed, en een verkoopprijs, zijnde het bedrag dat een garage als verkoper vraagt voor het goed.

De ANWB/BOVAG koerslijst op de website van de ANWB is alleen toegankelijk voor ANWB-leden (http://www.anwb.nl/autokoerslijst/controller).

 

Een auto c.q. motor wordt in onze regio aangemerkt als algemeen gebruikelijk. Er zijn ook auto’s of motoren die niet als algemeen gebruikelijk zijn aan te merken. Dit omdat ze een bijzonder hoge waarde vertegenwoordigen. Deze goederen worden daarom niet aangemerkt als algemeen gebruikelijk. Bij goederen die niet algemeen gebruikelijk zijn vanwege hun hoge waarde, stelt de wetgever dat een dergelijke goed de betrokkene een reële mogelijkheid biedt om, door verkoop, bepaalde tijd zelf in zijn bestaan te voorzien.

Het is daarom redelijk om voor de waarde aan te sluiten bij het bedrag dat belanghebbende kan bedingen voor dit goed, in casu de inkoopprijs.

Bij bijvoorbeeld 'oldtimers' of 'collectors items' (welke bezwaarlijk als algemeen gebruikelijk zijn aan te merken) kan, indien de waarde moeilijk te bepalen is, aansluiting gezocht worden bij de aanschafprijs.

 

Waardevrijlating

De waarde van de auto / motor wordt tot een bedrag van € 4.500 buiten beschouwing gelaten.

Wanneer de belanghebbende meer dan één auto / motor bezit, geldt de vrijlating voor het vervoermiddel dat de belanghebbende de langste tijd in zijn bezit heeft.