Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reinigingsdienst Maasland

Archiefverordening Reinigingsdienst Maasland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReinigingsdienst Maasland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Reinigingsdienst Maasland
CiteertitelArchiefverordening Reinigingsdienst Maasland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 40 van de Archiefwet 1995
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR12229/2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-2021nieuwe regeling

07-04-2021

bgr-2021-1170

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Reinigingsdienst Maasland

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland;

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland van 25 november 2020;

gelet op de Gemeenschappelijke Regeling (artikel 23) en de Archiefwet 1995 (artikelen 40 en 41);

 

BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: Archiefverordening Reinigingsdienst Maasland

Artikel 1 zorgplicht Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van de archiefbescheiden.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur draagt hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met andere onderdelen van het informatiebeleid en treffen daartoe de nodige maatregelen.

Artikel 2 taken archivaris

 • 1.

  De archivaris brengt tweejaarlijks aan het Dagelijks Bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

 • 2.

  De archivaris kan daarnaast op verzoek of op eigen initiatief advies uitbrengen aan het Dagelijks Bestuur of de directeur over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 3 verantwoording door het Dagelijks Bestuur

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur tweejaarlijks over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden. Zij voegen daarbij in ieder geval:

  • het verslag van de archivaris, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

  • voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de archivaris aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

  • een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

Artikel 4 inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Reinigingsdienst Maasland.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen bestuur op 7 april 2021.

Voorzitter,

Secretaris,