Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leusden

Aanwijzingsbesluit Springlocatie Leusderheide

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Springlocatie Leusderheide
CiteertitelAanwijzingsbesluit Springlocatie Leusderheide
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2021Nieuwe regeling

14-12-2021

gmb-2021-478707

2479

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Springlocatie Leusderheide

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden,

 

Overwegende dat:

 • -

  In gemeente Leusden nog regelmatig ontplofbare oorlogsresten worden aangetroffen in de grond die door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) tot ontploffing worden gebracht op de Leusderheide;

 • -

  De Leusderheide volgens kadastrale gegevens (privaatrechtelijk) eigendom is van gemeente Amersfoort maar binnen de gemeentegrenzen van gemeente Leusden ligt waardoor gemeente Leusden bevoegd gezag is;

 • -

  Uit onderzoek is gebleken dat de Leusderheide (het perceel met kadastrale aanduiding LDN02B1173) voldoet aan de eisen voor een vernietigingsterrein zoals geformuleerd in de brief van het Ministerie van Defensie van 1 juni 2015;

 • -

  Het Ministerie van Defensie in de hoedanigheid van huurder van het terrein aan gemeente Leusden en gemeente Amersfoort toestemming heeft gegeven om de locatie te gebruiken als springlocatie (brief 27-09-2021 onder ref: CLAS 2021010034);

 • -

  Gemeente Amersfoort, als eigenaar van de Leusderheide, aan gemeente Leusden toestemming heeft verleend om het deel van de Leusderheide aangegeven op de plattegrond met kaartnummer 2021-057, te gebruiken als springlocatie (brief 15-09-2021 onder ref: 1540878);

 • -

  Dat er tot op heden geen vaste vernietigingslocatie is aangewezen en met dit aanwijzingsbesluit hierin wordt voorzien.

Besluit:

Een deel van het perceel met kadastrale aanduiding LDN02B1173 gelegen op de Leusderheide en zoals aangegeven op bijgaande kaart nr. 2021-057 aan te wijzen als springlocatie voor ontplofbare oorlogsresten.

 

Aldus besloten op 14 december 2021

Het college en de burgemeester van Leusden,

H.W. deGraaf Koelewijn,

directeur-secretaris

G.J.Bouwmeester

burgemeester