Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Wijzigingsbesluit 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroenalliantie Midden-Holland en omstreken
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingWijzigingsbesluit 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
Citeertitel3de wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Groenalliantie
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageGemeenschappelijke regeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Nieuwe regeling

22-04-2021

bgr-2022-3

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijzigingsbesluit 3e wijziging Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

 

De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard,

 

overwegende dat in verband met de aanpassing van de berekening van de deelnemersbijdragen voor het werkgebied Krimpenerwaard, en de samenvoeging van de Gebiedsadviescommissies het noodzakelijk is de gemeenschappelijke regeling te wijzigen,

 

gezien het voorstel van het algemeen bestuur d.d. 22 april 2021 en gelet op de artikelen 21, 33 en 34 van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken,

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden Holland en omstreken.

 

Onderdeel I

 

De gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 33 lid 2, sub b komt te luiden:

 

In het gedeelte van het werkgebied dat op de bij deze regeling bijbehorende gewaarmerkte kaart als B (Krimpenerwaard) is aangeduid, komt het nadelige exploitatiesaldo voor rekening van de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel naar rato van het inwonertal, woonachtig in het werkgebied, op 1 januari van het jaar voorafgaande aan het boekjaar.

 

B.

 

Artikel 21 lid 2 en 3 komt te luiden:

 

2. Het algemeen bestuur stelt ten minste één commissie van advies in ter advisering omtrent aangelegenheden binnen de werkgebieden.

3. De in het tweede lid genoemde commissie van advies geeft in elk geval advies omtrent het vaststellen van beheer- en ontwikkelingsplannen en de uitvoering daarvan in het onderscheidenlijke werkgebied van de commissie.