Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Mandaatbesluit Provinciale Subsidies Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGroenalliantie Midden-Holland en omstreken
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingMandaatbesluit Provinciale Subsidies Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken
CiteertitelMandaatbesluit Provinciale subsidies
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022Nieuw mandaatbesluit

13-12-2021

bgr-2022-2

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Provinciale Subsidies Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken

Het algemeen bestuur, 

gelet op:

de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden- Holland en omstreken;

hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

de Gemeentewet;

de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

overwegende dat:

het, uit praktisch oogpunt en, gelet op de provinciale subsidiekalander, ter bevordering van een vlotte behandeling, aanbeveling verdient de besluitvorming tot het beschikbaar stellen van kredieten voor cofinanciering, ten behoeve van de aanvraag van provinciale subsidies, te mandateren aan het Dagelijks Bestuur, 

 

 

 

B E S L U I T:

 

het ‘Mandaatbesluit Provinciale Subsidies gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden- Holland’ en omstreken als volgt vast te stellen:

Artikel 1: 

Het Algemeen Bestuur verleent mandaat aan het Dagelijks Bestuur om namens haar besluiten te nemen voor het inzetten van krediet, dat als cofinanciering beschikbaar gesteld zal worden bij de aanvraag van provinciale subsidies.

Artikel 2:

De uitoefening van het mandaat,

is gericht op de realisering van de door de provincie vastgestelde doelen waarvoor subsidie wordt toegekend;

vindt plaats, voor zover de subsidie voorzien was, binnen het kader van de vastgestelde begroting;

vindt plaats, voor zover de subsidie niet voorzien was, binnen de kaders van ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’;

vindt plaats na consultatie van de reserves bij de afdeling Financiën van Staatsbosbeheer;

zal na afloop aan het Algemeen Bestuur ter kennisname worden voorgelegd.

Artikel 3:

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking. 

Artikel 4:

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaatbesluit Provinciale Subsidies Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie Midden-Holland en omstreken.

 

Aldus besloten op 13 december 2021

 

 

Het algemeen bestuur,

Dhr. C.A. Oskam, voorzitter

 

Dhr. R.W. van Keulen, secretaris