Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren gemeente IJsselstein 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit betaald parkeren gemeente IJsselstein 2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit betaald parkeren gemeente IJsselstein 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit betaald parkeren 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR667699/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

21-12-2021

gmb-2021-477796

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren gemeente IJsselstein 2022

Het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein;

 

gelet op artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen 2022;

 

besluit vast te stellen het volgende

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren gemeente IJsselstein 2022

Artikel 1. Aangewezen plaatsen voor betaald parkeren en parkeren voor vergunninghouders

Alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen, parkeerterreinen en rijbanen in het gebied:

 

C(entrum): (in de bijlage behorende bij dit besluit rood omlijnd)

Het stadshart dat wordt omringd door de volgende wegen, weggedeelten, pleinen of waterpartijen: Stadsgracht, Sint Nicolaasstraat, Kronenburgplantsoen, Utrechtsestraat, Walkade, Molenstraat.

 

S(chil): (in de bijlage behorende bij dit besluit geel omlijnd)

De gebieden binnen het gebied dat wordt begrensd door het spoor van de sneltram (de lus); de Weg der Verenigde Naties en in het zuiden door de Baronieweg.

Bestaand aangewezen gebied: (in de bijlage behorende bij dit besluit blauw omlijnd)

Uitbreiding gebied m.i.v. 1 januari 2021 (in de bijlage behorende bij dit besluit paars omlijnd)

 

W(Forenzen) :

Alle openbaar toegankelijke parkeerplaatsen op:

Parkeerterrein Hazenveld,

Parkeerterrein Utrechtsestraat/Kronenburgplantsoen achter de hervormde kerk,

Parkeerterrein Podiumweg.

Artikel 2. Aangewezen tijdstippen voor betaald parkeren

 • 1.

  De betaalplicht op alle in artikel 1 aangeduide parkeerzones Centrum en Schil geldt op de volgende tijdstippen:

  • -

   maandag t/m zaterdag 9.00-18.00 uur

  • -

   vrijdag (koopavond) 18.00-21.00 uur

 • 2.

  Op de volgende tijdstippen geldt geen betaald parkeren of parkeren voor vergunninghouders: zondag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, de lustrumviering van 5 mei (Bevrijdingsdag), tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

Artikel 3. Wijze van betaling

 • 1.

  Indien wordt geparkeerd bij parkeerapparatuur waarbij een betalingsbewijs wordt verstrekt, is de aangifte pas voltooid nadat de belastingplichtige het betalingsbewijs op de juiste wijze zichtbaar en leesbaar op het dashboard van het geparkeerde voertuig heeft gelegd, dan wel op andere wijze zichtbaar en leesbaar in of op het voertuig heeft aangebracht bij het ontbreken van een dashboard.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder 1 kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur ook plaatsvinden door het inloggen via een telefoon op een centrale computer. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch door te geven aan zijn of haar provider. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van zijn of haar telecomprovider en belparkeerprovider in acht. Wanneer niet aan voornoemde voorwaarden is voldaan, wordt de belasting geheven op de wijze zoals bepaald in het eerste lid.

 • 3.

  De betaling van de kosten voor de parkeervergunning moet plaatsvinden bij de aanvraag van de vergunning.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt, na bekendmaking daarvan, in werking op 1 januari 2022. Het Besluit betaald parkeren 2021 wordt per die datum ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit betaald parkeren gemeente IJsselstein 2022.

Vastgesteld in de vergadering van 21 december 2021.

Burgemeester en wethouders van IJsselstein

de secretaris

drs. W.M. van Werken

de burgemeester

mr. P.J.M. van Domburg

Bijlage 1 : Kaart Betaald Parkeren gebied per 1 januari 2022