Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT MALBURGEN JAARWISSELING 2021-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT MALBURGEN JAARWISSELING 2021-2022
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht Malburgen jaarwisseling 2021-2022
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpCameratoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-202110-01-2022nieuw besluit

23-12-2021

gmb-2021-475315

629058

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT MALBURGEN JAARWISSELING 2021-2022

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

Overwegende dat, in verband met de strenge Coronamaatregelen en vuurwerkverbod we ons voorbereiden op een potentieel onrustige periode rondom de jaarwisseling.

 

Overwegende dat er in aanloop naar de voorgaande jaarwisseling diverse vernielingen zijn gepleegd en brand is gesticht bij buurtcentrum de Hobbit aan de Zwanenbloemlaan 2a te Arnhem-Zuid (Malburgen).

 

Overwegende dat er in die periode een overloopput is vernield, waardoor er elektriciteitskabels bloot kwamen te liggen. Dit zorgde voor een gevaarlijke situatie.

 

Overwegende dat de buurtbewoners de indruk hadden dat er elke avond vernielingen werden gepleegd op en rond de Hobbit en dat er bij aangrenzende buurtbewoners vernielde attributen in de tuinen zijn aangetroffen.

 

Overwegende dat rondom de laatste jaarwisseling een groot illegaal vuur werd gestookt op het speelveld van de Hobbit. Door het in brand steken van hout en plastic is de betonnen vloer van het speelveld hierdoor beschadigd geraakt. Daarnaast werd het dak van de voordeur van de Hobbit vernield, vermoedelijk door zwaar vuurwerk.

 

Overwegende dat tijdens de jaarwisseling zelf de containers naast de Hobbit zijn opengebroken en de goederen uit de containers op een stapel zijn gegooid en in brand gestoken. Dat de totale schade €50.000,= bedroeg.

 

Overwegende dat de afgelopen weken wederom zwaar vuurwerk werd afgestoken rond de Hobbit. Dat hier geen meldingen van bekend zijn en dat dit mogelijk te maken heeft met het gevoel van buurtbewoners dat het doen van meldingen geen zin heeft.

 

Overwegende dat de inzet een brede en integrale aanpak omvat van zichtbare en onzichtbare interventies en zijn basis vindt in een door de politie opgestelde veiligheidsanalyse in aanloop naar de jaarwisseling.

 

Overwegende dat, als onderdeel van de brede inzet, het gebruik van mobiel flexibel cameratoezicht noodzakelijk is om te kunnen anticiperen en reageren op ordeverstoringen in de openbare ruimte.

 

Overwegende dat cameratoezicht in de vorm van digitale surveillance op de hotspots, ondersteunend is aan de extra politiesurveillance in aanloop naar de jaarwisseling.

 

Overwegende dat de inzet van mobiel flexibel cameratoezicht in omvang en in duur beperkt blijft om de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk te houden.

 

Overwegende dat aanvullend aan cameratoezicht maatregelen worden genomen om ordeverstoringen en overlast in de openbare ruimte te voorkomen. Maatregelen bestaan onder andere uit extra inzet van handhaving, politie, straatcoaches en jongerenwerk en het schoon houden van de openbare ruimte.

 

Overwegende dat de integrale aanpak is besproken in de lokale driehoek d.d. 23-12-2021.

 

Gelet op artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem (APV) en artikel 151c van de Gemeentewet:

 

 

AANWIJZINGSBESLUIT CAMERATOEZICHT MALBURGEN JAARWISSELING 2021-2022

 

I. Aanwijzingsbesluit

Te bepalen dat in de aanloop naar tot en met kort na de jaarwisseling mobiel, flexibel cameratoezicht

wordt ingezet op de volgende locatie:

- buurtcentrum de Hobbit aan de Zwanenbloemlaan 2a te Arnhem (wijk Malburgen)

 

II. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en geldt voor de periode van 27-12-2021 tot 10-1-2022.

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Malburgen 2021-2022.

 

Arnhem, 23 december 2021

De burgemeester van Arnhem,

A. Marcouch

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Indien een belanghebbende het niet eens is met dit besluit, kan hij binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, bij de burgemeester een bezwaarschrift indienen (Postbus 9029, 6800EL Arnhem).

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem (postadres: Sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Daarbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Hiervoor is men griffierecht verschuldigd. De rechtbank kan hierover verder informatie verstrekken.