Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Subsidieverordening financiele stimulering funderingsonderzoek gemeente Bunschoten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening financiele stimulering funderingsonderzoek gemeente Bunschoten
CiteertitelSubsidieverordening financiele stimulering funderingsonderzoek gemeente Bunschoten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200901-01-2009nieuwe regeling

17-12-2008

Gemeenteblad, 2009, 2

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening financiele stimulering funderingsonderzoek gemeente Bunschoten

 

 

Afdeling 1: Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

 • 1.

  De raad de raad van de gemeente Bunschoten;

 • 2.

  College van b&w het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten;

 • 3.

  Eigenaar degene met het meest omvattende zakelijke recht op een woning;

 • 4.

  Woning iedere woonruimte die bestemd is en in gebruik is voor zelfstandige permanente bewoning;

 • 5.

  Particuliere woning: een woning die niet wordt geëxploiteerd door bijvoorbeeld een woningcorporatie of commerciële woningexploitant;

 • 6.

  Bouwkundige eenheid: woningen in een bouwblok, waarvan de fundering en bouwmuren constructief een samenhangend geheel vormen.

 • 7.

  VROM Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu

Artikel 1.2 Reikwijdte

 • 1.

  Subsidieverstrekking krachtens deze verordening heeft als doel het faciliteren.van eigenaren van particuliere woningen tot het doen van onderzoek naar de fundering van de woning, zoals verwoord in het raadsbesluit van 25 september 2008(nummer 360)

 • 2.

  Binnen een periode van 10 jaar na inwerkingtreding van deze verordening wordt voor een particuliere woning slecht éénmaal subsidie verstrekt;

 • 3.

  Deze verordening is van toepassing op particuliere woningen in de Gemeente Bunschoten (Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk, Zevenhuizen);

 • 4.

  Deze subsidieverordening is niet van toepassing op particuliere woningen waarvoor er door de gemeente een funderingsonderzoek is gefinancierd.

Artikel 1.3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor de activiteiten genoemd in artikel 1.2 met inachtneming van het bepaalde in afdeling 2.

Artikel 1.4 Subsidieaanvraag

De subsidie wordt aangevraagd door middel van een door het college van b&w vast te stellen aanvraagformulier.

Artikel 1.5 Subsidieverlening

Het college van b&w besluit met inachtneming van deze verordening binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag voor subsidie.

Afdeling 2 subsidie funderingsonderzoek

Artikel 2.1 Basisregeling

De eigenaar van een particuliere woning komt alleen in aanmerking voor subsidie wanneer:

 • a.

  De aanvrager aantoont dat hij/zij eigenaar is van een particuliere woning;

 • b.

  De aanvrager aantoont dat de onder a genoemde particuliere woning is gebouwd voor 1950 op een fundering van houten palen;

 • c.

  De aanvraag is gericht op het (laten) doen van onderzoek naar de fundering van de onder a en b genoemde woning(en) in een bouwkundige eenheid;

 • d.

  De aanvrager aantoont dat het onderzoek is uitgevoerd volgens het protocol voor het uitvoeren van een inspectie aan houten paaifunderingen ontwikkeld door het ministerie VROM;

Artikel 2.2 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt 25% van de gemaakte kosten van het in artikel 2.1 genoemde onderzoek.

Artikel 2.3. Verslag

Artikel 4:24 van de Awb is niet van toepassing.

Afdeling 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1. Hardheidsclausule

Het college van b&w is bevoegd in bijzondere gevallen af te wijken van de bepalingen van deze verordening, voor zover daarmee het in artikel 1.2. van deze verordening gestelde doel wordt gediend.

Artikel 3.2. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 3.3. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

SUBSIDIEVERORDENING FINANCIËLE STIMULERING FUNDERINGSONDERZOEK GEMEENTE BUNSCHOTEN.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 17 december 2008

De heer A.S. Dijkstra, de heer M. van de Groep

Griffier burgemeester