Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bunschoten

Verordening Stimuleringslening funderingsherstel Nieuwe Schans 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBunschoten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Stimuleringslening funderingsherstel Nieuwe Schans 2009
CiteertitelVerordening Stimuleringslening funderingsherstel Nieuwe Schans 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-04-2009nieuwe regeling

23-04-2009

Gemeenteblad, 2009, 8

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Stimuleringslening funderingsherstel Nieuwe Schans 2009

De raad van de gemeente Bunschoten;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 maart 2009;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening Stimuleringslening funderingsherstel Nieuwe Schans 2009

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1: begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten te Hoevelaken;

 • b.

  Stimuleringslening: een stimuleringslening bestaat uit twee onderdelen een basislening en een vangnetlening.

 • c.

  Basislening: een basislening is een laagrentende lening voor doeleinden zoals omschreven in deze verordening, die door SVn wordt verstrekt ten laste van het gemeentelijk funderingsfonds, op basis van een besluit van het college.

 • d.

  Vangnetlening: een vangnetlening wordt verstrekt indien uit een berekening van de financiële draagkracht blijkt dat deze onvoldoende is voor een basislening.

 • e.

  Funderingsfonds: het revolverend fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn laagrentende leningen kan toekennen, en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden gestort.

 • f.

  Aanvrager: de eigenaar-bewoner, waarbij onder eigenaar wordt mede wordt verstaan:

  • -

   degene die recht van erfpacht heeft

  • -

   de houder van het recht van opstal

  • -

   de gerechtigde tot een appartementsrecht

  • -

   de regeling geldt niet voor hen die na 1 -8-2007 eigenaar zijn geworden van een woning aan de Nieuwe Schans

 • g.

  Aandachtsgebied: het aandachtsgebied heeft betrekking op de woningen aan de Nieuwe Schans

 • h.

  Bouwkundige éénheid: een bouwblok bestaand uit tenminste één woning, waarvan de fundering en bouwmuren constructief een samenhangend geheel vormen.

 • i.

  Gebonden bedrijfsruimte: een onzelfstandig deel van een gebouw dat als bedrijfsruimte wordt gebruikt voor zover dat gebouw voor het overige voor permanente bewoning wordt gebruikt of is bestemd

 • j.

  Funderingsonderzoek; een volgens het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten opgesteld protocol (VNG protocol) uitgevoerd onderzoek

 • k.

  College: college van burgemeester en wethouders.

 • l.

  Geldverstrekker, een bank- of verzekeringsinstelling

Artikel 2 Doelstelling en reikwijdte

 • a.

  Deze verordening is een uitwerking van het besluit dat de raad in de vergadering van 29 januari 2009 heeft genomen over het voorstelnr. 401, laagrentende leningen Nieuwe Schans

 • b.

  Deze verordening heeft tot doel het financieel ondersteunen van particuliere eigenaren van woningen, middels het verstrekken van een (vangnet)lening bij het herstellen van funderingsschade en de daardoor ontstane cascoschade voor zover de financiering bij een geldverstrekker niet geregeld kan worden.

Artikel 3 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Bunschoten en de SVn van toepassing.

Artikel 4 Leningen en funderingsfonds

 • a.

  De hoogte van de lening per aanvrager is maximaal € 55.000,— prijspeil 1 januari 2009 (CBSindex voor de bouwkosten).

 • b.

  De looptijd van de lening bedraagt maximaal 25 jaar, bij een vangnetlening maximaal 30 jaar

 • c.

  De rente op de lening is bij aanvang 3% lager dan de bij SVn geldende marktrente met een minimum van 2%. Na 5 jaar geldt een marktconforme rente, tenzij uit een hertoets blijkt dat er nog onvoldoende draagkracht is voor de marktconforme rente. De rente wordt dan voor een nieuwe periode van 5 jaar op het lage niveau vastgesteld.

 • d.

  De gemeenteraad van Bunschoten stelt een revolverend fonds in waaruit de (vangnet)leningen kunnen worden verstrekt onder de in deze verordening genoemde voorwaarden.

Artikel 5 Bevoegdheid en uitvoering

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening

 • 2.

  Het college is bevoegd nadere regels te stellen voor de uitvoering van deze verordening

Hoofdstuk 2 - Aanvraag en toekenning

Artikel 6: Aanvraag, beoordeling en toekenning

 • 1

  De aanvraag wordt schriftelijk bij het college ingediend door de eigenaar, op een door het college beschikbaar te stellen formulier. De aanvraag dient door de aanvrager te worden ondertekend.

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Stimuleringslening Funderingsherstel vastgelegde procedures en productspecificaties funderingsherstel welke uit de deelnemingsovereenkomst met SVn voortvloeien.

 • 3

  Het verleningsbesluit tot verstrekken van een laagrentende lening en/of vangnetlening wordt door het college genomen op basis van een definitieve inkomenstoets, in bepaalde gevallen aangevuld met een draagkrachttoets en vergezeld van een advies van het SVn.

 • 4

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzigingsbesluit mee aan de aanvrager.

Artikel 7: Gedekte kosten

Zowel de kosten van het daadwerkelijk funderingsherstel, als het herstel van de cascoschade als gevolg van de funderingsschade, kosten voor procesbegeleiding en de leges voor de noodzakelijke vergunningen komen in aanmerking voor dekking door de lening.

Hoofdstuk 3 - Definitieve vaststelling van de lening en verplichtingen voor de aanvrager

Artikel 8: Gereedmelding

 • a.

  De eigenaar meldt het gereedkomen van de werkzaamheden op een door het college beschikbaar te stellen formulier.

 • b.

  Binnen drie maanden na gereedmelding dient de eigenaar verantwoording in met een gespecificeerd overzicht van de werkelijk gemaakte kosten.

 • c.

  De verantwoording bevat een verklaring dat de werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende of met goedkeuring van het college gewijzigde plan van aanpak

 • d.

  Het college kan vrijstelling verlenen van de in lid b genoemde termijnen.

Hoofdstuk 4 - Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9: Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager, af te wijken van deze verordening

Artikel 10: Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na publicatie

Artikel 11: Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening stimuleringlening funderingsherstel Nieuwe Schans 2009".

Besloten in de openbare raadsvergadering van Bunschoten op 23 april 2009.

De Burgemeester, De Griffier,