Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingHandhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018-2022
CiteertitelHandhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 48 van de Wet veiligheidsregio’s
 2. artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s
 3. artikel 63 van de Wet veiligheidsregio’s
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019Deze regeling treedt in plaats van het Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2014 – 2018

03-04-2019

bgr-2021-1120

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018-2022

Besluit van Veiligheidsregio Brabant-Noord tot wijziging van de beleidsregel voor de uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(Handhavingsbeleid Industriële Veiligheidvan Veiligheidsregio Brabant-Noord 2018-2022).

 

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord;

 

gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 3 april 2019;

 

 

overwegende dat,

 • het gewenst is om een beleidsregel vast te stellen omtrent handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving;

 • omdat het bestuur van de veiligheidsregio bevoegd is bestuursrechtelijk te handhaven bij geconstateerde overtredingen in het kader van het Besluit risico’s en zware ongevallen (Brzo);

 • het huidige handhavingsbeleid veiligheidsregio’s industriële veiligheid 2014–2018 dient aangepast te worden als gevolg van het inwerkingtreden van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (voorheen 1999) en de naar aanleiding daarvan gewijzigde Landelijke Handhavingsstrategie Brzo ’99.

 • het van belang is om de majeure risicobedrijven op uniforme wijze daadkrachtig te benaderen;

 • dit handhavingsbeleid legt vast hoe de veiligheidsregio’s zijn handhavende bevoegdheden toepast en is opgesteld in samenwerking met Veiligheidsregio’s Zuidoost-Brabant en Midden- en West-Brabant.

 

gelet op,

 • de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 7.2 van het Besluit omgevingsrecht;

 • de artikelen 48, 61 en 63 van de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

 

 

b e s l u i t

vast te stellen de volgende beleidsregel:

‘Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022’

 

 

Het 'Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2018 - 2022' van Veiligheidsregio Brabant-Noord staat gepubliceerd op de website https://www.vrbn.nl op de pagina ‘cijfers en publicaties’ of rechtstreek te vinden op https://www.vrbn.nl/organisatie/cijfers-publicaties/. Het beleid bestaat uit een toezicht- en een sanctiestrategie.

 

Inhoud

 

1 Inleiding

 

2 Wettelijk kader industriële veiligheid

 • 2.1 Wettelijke grondslag

 • 2.2 Reikwijdte

 • 2.3 Te handhaven verplichtingen

 • 2.4 Advisering en signaleringstoezicht

3 Toezichtstrategie

 • 3.1 Toezicht op eisen bedrijfsbrandweeraanwijzing

 • 3.1.1 Opleveringscontrole

 • 3.1.2 Reguliere controle

 • 3.1.3 Toezicht op de geoefendheid bedrijfsbrandweer

 • 3.2 Toezicht op eisen Brzo

 • 3.3 Signaaltoezicht

 • 3.4 Incidenten, klachten en meldingen

4 Sanctiestrategie

 • 4.1 Ernstige overtredingen en niet-ernstige overtredingen

 • 4.2 In te zetten handhavingsmiddelen

 • 4.3 Strafrechtelijke aanpak

5 Organisatie

 • 5.1 Organisatorische aspecten

 • 5.2 Monitoring en rapportage

 • 5.3 Openbaarmaking handhavingsbesluiten

 • 5.4 Samenwerking met andere organisaties

Bijlagen

 • Bijlage 1: Handhavingsmogelijkheden Brzo /Rrzo

 • Bijlage 2: Voorbeelden van ernstige en niet-ernstige overtredingen

 • Bijlage 3: Afwegingskader voor keuze bestuursdwang of dwangsom

 

Artikel 1. Intrekking oude beleidsregel

 • 1.

  Het ‘Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2014 – 2018’ in te trekken.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De vaststelling van het ‘Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022’ bekend te maken in het Blad gemeenschappelijke regelingen -door middel van een verwijzing naar de website Veiligheidsregio Brabant-Noord- en in werking te laten treden op 3 april 2019.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Handhavingsbeleid industriële veiligheid 2018 – 2022 van Veiligheidsregio Brabant-Noord.

 

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord in de vergadering van 3 april 2019.

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris