Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening De Ronde Venen 2022
CiteertitelWegsleepverordening De Ronde Venen 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-2021nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-464933

73/21

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022

De raad van de gemeente De Ronde Venen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders (raadsvoorstel nr. 73/21 van 16 december 2021),

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet ;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders;

 • g.

  wegen: de soorten van weggedeelten en wegen, zoals opgenomen in artikel 2 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

Artikel 2. Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voor zover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3. Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen: Modern B.V., Elektronweg 24 te Utrecht.

 • 2.

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats(en) worden door Modern B.V. vastgesteld.

Artikel 4. Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats of het bewaren op de bewaarplaats bedragen (peildatum 15 september 2021):

  • a.

   Loze rit € 175,-

  • b.

   Aanvang versleping € 250,-

  • c.

   Versleping naar berger € 375,-

  • d.

   Stalling per dag, of een gedeelte daarvan € 15,-

De in dit artikel genoemde kosten zijn inclusief BTW en kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op basis van de CBS prijsindex.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening De Ronde Venen 2022.

Artikel 7 Intrekken voorgaande regeling

De Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 5 genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de voertuigen die voor die datum zijn weggesleept.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2021

De voorzitter,

De griffier,