Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tytsjerksteradiel

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTytsjerksteradiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2022
CiteertitelUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Tytsjerksteradiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2021nieuwe regeling

16-12-2021

gmb-2021-459920

Z2020-09325 / S2021-27243 / Z2020-09325 / S2021-28242

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Tytsjerksteradiel 2022

Het college van Tytsjerksteradiel,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Tytsjerksteradiel;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Tytsjerksteradiel;

 

B E S L U I T:

 

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 van de gemeente Tytsjerksteradiel;

   

 • II.

  Vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 Tytsjerksteradiel.

§1 ALGEMEEN

 

Artikel 1. Begrippen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Tytsjerksteradiel;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een minicontainer, afvalemmer of kca-box, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2 Doelstelling

De toepassing van dit uitvoeringsbesluit is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

 

§2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

 

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst andere inzamelaars en inzamelplaats

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen de gemeentelijke reinigingsdienst gevestigd op de gemeentewerf te Burgum.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 4, eerste lid, sub a, van de verordening zijn aangewezen:

  • a.

   de gemeente voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep en op de gemeentewerf en het composteerterrein (het afvalbrengpunt);

  • b.

   kringloopbedrijven voor de inzameling van de herbuikbare fractie uit grof huishoudelijk afval, elektronische apparatuur en textiel;

  • c.

   de in bijlage 1a genoemde organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

 • 3.

  Op grond van artikel 5 van de verordening wordt als inzamelplaats de milieustraat te Burgum en het composteerterrein te Sumar aangewezen;

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

Als bijlage 1b bij dit besluit is een omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld die afzonderlijk worden ingezameld.

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10 van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

 • a.

  voor restafval van huishoudens de grijze minicontainer van 240 liter en de (ondergrondse) verzamelcontainers;

 • b.

  voor bioafval/GFT-afval van huishoudens de groene minicontainer van 240 liter;

 • c.

  voor klein chemisch afval de KCA box;

 • d.

  voor textiel van huishoudens een collectieve textielcontainer;

 • e.

  voor verpakkingsglas van huishoudens een collectieve glascontainer;

Voor een aantal adressen geldt een collectieve voorziening (Bijlage 2, tabel 2 t/m 5).

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van bioafval/GFT-afval:

  • -

   a. de personen die woonachtig zijn in de gebieden aangewezen in artikel 8, van de verordening. Huishoudens die geen individueel of gemeenschappelijk inzamelmiddel voor GFT ter beschikking gesteld hebben gekregen. In bijlage 2, kolom 3 staat aangegeven waar wel/geen aparte inzameling van bioafval/GFT geldt.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Krachtens artikel 10, eerste lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de afdeling Beheer;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip en een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.

  • c.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • d.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente Tytsjerksteradiel te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • e.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • f.

   de inzameldienst registreert gegevens per chipnummer en inzamelmiddel en gebruikt deze gegevens doelmatig om de bedrijfsvoering optimaal uit te voeren: volgens artikel 4 en artikel 7, lid 2: registratie van lediging inzamelmiddel, registratie van onjuiste aanbieding inzamelmiddel (inclusief het gebruik van fotomateriaal), registratie van niet afzonderlijk ingezamelde bestanddelen/ niet juist gescheiden afvalstoffen in het daarvoor bestemde inzamelmiddel (inclusief het gebruik van fotomateriaal).

  • g.

   de inzameldienst kan bij constateringen zoals genoemd in artikel 7, lid 1f, percelen en personen bijhorend bij het chipnummer van het inzamelmiddel, direct aan huis of schriftelijk hierover aanspreken, in kennis te stellen, te informeren over de mogelijke alternatieven.

 • 2.

  Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

   

  HUISHOUDELIJK AFVAL

   

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   inzamelmiddelen dienen gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik gesloten worden;

  • c.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

  • d.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt;

  • e.

   voor de volgende bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt dat ze afzonderlijk moeten worden ingezameld en met de volgende frequentie, zoals aangegeven in artikel 7:

   aan huis inzameling: sortibak: één keer in de drie weken; biobak: wekelijks van 1 maart tot 1 november en één keer in de twee weken van 1 november tot 1 maart; oud papier en karton: minimaal 1 keer in de vier weken en minimaal 11 inzameldata in het jaar; textiel: twee keer in het jaar.

   voor de inzamelfrequentie van de verschillende afvalbestanddelen wordt verwezen naar de afvalapp of digitale afvalkalender (www.omrin.nl/afvalkalender).

  GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

  • h.

   de afvalstoffen als vermeld in artikel 7, tweede lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten bij de milieustraat te Burgum. Een uitzondering geldt voor de afvalstof vermeld in artikel 7, eerste lid sub i (grof tuinafval). Voor deze categorie afvalstoffen is het composteerterrein in Sumar als brengdepot aangewezen;

  • i.

   bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengdepot zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Tytsjerksteradiel van toepassing;

  • j.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren en kunnen aangeven wat het postcode of huisnummer is waar men woonachtig is;

  • k.

   grof tuinafval kan op afroep worden opgehaald, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • l.

   het grof tuinafval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

 • 3.

  Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening kan grof tuinafval zonder inzamelmiddel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Tijdstip van aanbieding

 • 1.

  Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

  • a.

   inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag zoals aangegeven in de digitale kalender en/of afvalapp;

  • b.

   inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

  • c.

   de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

  • d.

   grof tuinafval worden op afroep per perceel ingezameld, deze categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

  • e.

   in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 uur worden gebruikt.

§3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door de gemeente Tytsjerksteradiel voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt via de gebruikelijke communicatiekanalen.

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst (VERVALLEN)

Op grond van artikel 11 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 12 van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 12. Ter inzameling achterlaten van bedrijfsafvalstoffen op de inzamelplaats

Op basis van artikel 13 van de verordening geldt een uitzondering voor het achterlaten van bedrijfsafvalstoffen op een inzamelplaats, te weten (grof) snoeiafval op het composteerterrein te Sumar.

Artikel 13. Intrekking uitvoeringsbesluit 2021 en inwerkingtreding uitvoeringsbesluit 2022

Het uitvoeringsbesluit 2021 wordt ingetrokken en het uitvoeringsbesluit 2022 treedt in werking op het moment dat deze door het college is vastgesteld en na publicatie in werking is getreden.

Artikel 14. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

 

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

BIJLAGE 1A: AANGEWEZEN INZAMELAARS

 

 • 1.

  Lijst van aangewezen inzamelaars (vergunninghouders) per categorie (grof) huishoudelijke afvalstoffen:

Oud papier inzameling

 

Aldtsjerk:

 

Burgum:

 

Earnewâld:

 

Eastermar:

 

Garyp:

 

Gytsjerk:

 

Hurdegaryp:

 

Jistrum:

 

Mûnein:

 

Oentsjerk:

 

Ryptsjerk:

 

Sumar:

 

Tytsjerk:

Schoolfonds Aldtsjerk/ Readtsjerk

 

O.P.A. Protestanse Gemeente Burgum en Zwemvereniging Wetterwille

 

Oudejaarscommissie Earnewald

 

Basisskoalle De Twirre en V.V Eastermar

 

voetbalvereniging VenV68 en gymnastiekvereniging V en V Garyp

 

OBS Thrimwalda en CBS Ichtusschool

 

Stichting steunfonds aktiviteiten Hardegarijp

 

Muziekvereniging Joost Wiersma

 

OBS It Kruired

 

OBS De Opstap en CBS De Paadwizer

 

CBS Alpha en De Einekoer

 

Buertferiening “De Heidebuorren”

 

Os de Romte

 

Inzameling textiel en klein chemisch afval

 

Omrin en Omrin Kringloop Estafette zijn vergunninghouders voor de inzameling van textiel en klein chemisch afval via huis-aan-huis acties en boven- en ondergrondse textielcontainers.

 

Inzameling verpakkingsglas

 

Omrin is vergunninghouder voor de inzameling van verpakkingsglas via boven- en ondergrondse glascontainers.

 

Inzameling kadavers van gezelschapsdieren

 

Dierenartsenpraktijk Giekerk- Hardegarijp- Veenwouden te Hardegaryp en A7 Noord Dierenartsen te Burgum zijn vergunninghouders voor de inzameling van kadavers van gezelschapsdieren.

BIJLAGE 1B: AFZONDERLIJK IN TE ZAMELEN AFVALSTOFFEN

 

Afzonderlijke inzameling (grof) huishoudelijke afvalstoffen

 

Op de gemeentelijke internetpagina staan de aangewezen inzamellocaties en de actuele kosten voor de afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstromen weergegeven.

De aangewezen locaties dienen de afzonderlijke ingezamelde afvalstoffen in deugdelijke inzamelvoorzieningen in te zamelen en af te voeren naar een erkende verwerker.

 

Tabel 1 Aangewezen locaties voor afzonderlijke ingezamelde afvalstromen

 

Soort afval

Locatie

Aardewerk

 

Milieustraat

Asbest / asbestgelijkend materiaal

 

Uitsluitend na melding of vergunning

Asresten

 

Grijze container (sortibak)

Autoband

 

Milieustraat (maximaal 4 stuks)

Batterijen

 

Zie KCA

Bladeren

 

Bladkorven , groene biobak of composteerterrein

Bielzen/geïmpregneerd hout

 

Milieustraat

Boomstronken

 

Composteerterrein

Bouw- en sloopafval

 

Milieustraat

Dakleer

 

Milieustraat

Drankkartons

 

Grijze container (sortibak), nascheiding

Etensresten (gekookt)

 

Bioafval/GFT-container (biobak)

Elektronisch apparaten

 

Milieustraat, kringloop of detailhandel

Frituurvet

 

Milieustraat, supermarkten

Gasflessen

 

Detailhandel/leverancier

Gips

 

Milieustraat (bouw- en sloopafval)

Glas (flessen en potten)

 

Glasbak of milieustraat

Glasplaten

 

Milieustraat

Grond, graszoden

 

Composteerterrein max 1 m3

Groente-, fruit-, tuinafval

 

Bioafval/GFT-container (biobak)

Grof huisvuil

 

Milieustraat

Grond/aarde

 

Composteerterrein maximaal 1 m³

Hout

 

Bouw- en sloopafval

Kerstbomen

 

2e week van januari opgehaald

Klein chemisch afval (KCA)

 

Milieustraat:

Op woensdag (of een aantal keer op zaterdag) elke week op milieustraat

 

Kunststof (hard)

 

Milieustraat

Kunststof verpakkingen

 

Grijze container (sortibak), nascheiding

Matrassen

 

Milieustraat

Metalen

 

Milieustraat

Metalen (verpakkingen)

 

Grijze container (sortibak), nascheiding

Meubels, servies, kleding,

herbruikbare spullen

 

Kringloopwinkel, kringloopcontainer op milieustraat

Papier en karton

 

Aan huis opgehaald, milieustraat

Piepschuim (EPS)

 

Milieustraat

Plastic

 

Grijze container (sortibak), nascheiding

Puin

 

Milieustraat

Snoeihout

 

Composteerterrein, laten ophalen per m³

 

 

 

Spaarlampen

Milieustraat of detailhandel

Taxussnoeisel (1-jarig)

Composteerterrein (wanneer van toepassing: 15 juni – 31 augustus)

Hiervan wordt medicijn tegen kanker gemaakt

 

Textiel

 

Textielcontainers , milieustraat, kringloopwinkel

Tl-lampen

 

Milieustraat

Tuinafval, zoals snoeihout, bladeren

 

Bioafval/GFT-container (biobak), composteerterrein

Tuinhout, zoals vlonders, schuttingen

 

Milieustraat

Tuinmeubelen

 

Milieustraat

Verf

 

Zie KCA

Vloerbedekking

 

Milieustraat

Witgoed (wasmachine/koelkast)

 

Milieustraat, kringloop (haalt) of detailhandel

Zakken met huishoudelijk afval (wat in de sortibak hoort)

 

Sortibak/ Milieustraat

Zuivel- en drinkpakken

 

Grijze container (sortibak), nascheiding

Zwarte grond

Composteerterrein, maximaal 1 m³

BIJLAGE 2: COLLECTIEVE INZAMELVOORZIENINGEN

 

Tabel 2 Lijst van ondergrondse restafval containers, inclusief wel/ geen aparte bioafval/GFT inzameling van bioafval/ GFT.

 

Adres

Plaats

Afvalsoort

Biobak aanwezig?

Van Sminiaweg

ALDTSJERK

Rest

ja

Skipfeart (tegenover huisnr 34)

BURGUM

Rest

nee

Markt (t.o. Marktzicht)

BURGUM

Rest

nee

Markt (t.o. Merkestins/Aldi)

BURGUM

Rest

nee

Markt (bij Kastanjehof)

BURGUM

Rest

nee

Markt (bij Jumbo)

BURGUM

Rest

nee

Ds Talmasingel (It Merkelan)

BURGUM

Rest

nee

Klompmakkerstrjitte

BURGUM

Rest

ja

Botte Jaerlastrjitte (Iephof)

BURGUM

Rest

ja

Pastoriekamp

BURGUM

Rest

ja

De Wylch (bij oude politieburo)

BURGUM

Rest

ja

Pr Bernhardstraat

BURGUM

Rest

ja

Tussenstraat Pr. Bernhard en Pr. Margrietstraat (Oranjestins)

BURGUM

Rest

ja

Pr Willem Alexanderstraat (De Ielannen)

BURGUM

Rest

ja

De Kjellingen

EASTERMAR

Rest

ja

Greate Buorren/ Unicumwei

GARYP

Rest

ja

Greate Buorren (t.o. kerk nr 19)

GARYP

Rest

ja

Eendracht Gravinneloane

GARYP

Rest

ja

Nieuwe Straatweg (Sjoerdahiem)

GYTSJERK

Rest

nee

Swagermanstraat (It pompebled)

HURDEGARYP

Rest

nee

De Foarmanderij (achter winkelcentrum)

HURDEGARYP

Rest

nee

Burgemeester Drijberweg (De Draai)

HURDEGARYP

Rest

nee

Langhof

JISTRUM

Rest

ja

Van Haersmasingel (t.o. winkels)

OENTSJERK

Rest

nee

Frisiastate (Heemstrastate) Hoofdingang

OENTSJERK

Rest

ja

Frisiastate (Heemstrastate) Achter 2x

OENTSJERK

Rest

ja?

Hofwegen

OENTSJERK

Rest

ja

De Pleats

OENTSJERK

Rest

nee

De Swannepôle

SUMAR

Rest

nee

 

Tabel 3 Lijst van bestaande textielcontainers

 

Meubilairsoort

Adres

Plaats

X

Y

Ondergrondse Container

Fjildwei

Jistrum

200297,3

580699,5

Ondergrondse Container

Greate Buorren

Garyp

193909

575707,8

Bovengrondse Container

Wiidswei

Earnewald

191764,2

571504,2

Ondergrondse Container

Toutenburgleane

Tytsjerk

189866,2

581185,6

Ondergrondse Container

Canterlandseweg

Gytsjerk

188720,2

584071,3

Ondergrondse Container

Van Haersmasingel

Oentsjerk

189024,3

585091,9

Ondergrondse Container

Wyns

Wyns

184810,7

585221,6

Ondergrondse Container

Sape de Vriesstrjitte

Noardburgum

196234,5

582383,8

Ondergrondse Container

Teije Tolstraat

Eastermar

200088,3

576586,3

 

Bovengrondse Container

W.M. Oppedijk v Veenweg

 

Burgum

 

195617,3

 

578083,6

Ondergrondse Container

Markt

Burgum

195530,1

578471,2

Ondergrondse Container

Noordersingel

Burgum

195185,4

578766

Ondergrondse Container

Reidroas

Hurdegaryp

191562,5

581331,9

Ondergrondse Container

Fuormanderij

Hurdegaryp

192067,9

580887,3

Ondergrondse Container

Fuormanderij

Hurdegaryp

192070,3

580887,3

Ondergrondse Container

Fuormanderij

Hurdegaryp

192070,3

580887,3

Ondergrondse Container

Burg. van Panhuyslaan

Burgum

194758

578652,6

Bovengrondse Container

Prinses Margrietstraat

Burgum

194902,2

578354,2

Ondergrondse Container

W.M. Oppedijk v Veenweg

 

Burgum

 

196185,1

 

578356,9

Ondergrondse Container

Tjalling Haismastrjitte

Burgum

195606,2

579539,7

Ondergrondse Container

Easteromwei

Hurdegaryp

192497,4

580987

Bovengrondse Container

Mounewei

Munein

190396,1

585389,5

Ondergrondse Container

Ypeysingel

Ryptsjerk

190406

581883,8

Ondergrondse Container

Achterwei

Sumar

195751,4

576795,1

Ondergrondse Container

Mostermûne

Suwald

191119,3

577181,3

Ondergrondse Container

Jonkerspaed

Aldtsjerk

188635,2

586528

Ondergrondse Container

Freerk Bosgraafstraat

Burgum

195583,3

578840,2

Ondergrondse Container

Tuorrebout/Elingsloane

Burgum

194517,3

579508,5

 

Tabel 4 Lijst van bestaande glascontainers

 

Meubilairsoort

Openbare ruimte

Woonplaats

X

Y

Ondergrondse Container

Fjildwei

Jistrum

200296,5

580701,9

Ondergrondse Container

Achterwei

Sumar

195751,4

576795,1

Glasbol

Joute van der Meerweg

Sumar

196058,4

575415,8

Ondergrondse Container

Greate Buorren

Garyp

193907,7

575706

Ondergrondse Container

Wiidswei

Earnewald

192007,5

571675,4

Ondergrondse Container

Wiidswei

Earnewald

191764

571502

Bovengrondse Container

Wiidswei

Earnewald

191764

571502

Ondergrondse Container

Noarderein

Suwald

191127,3

577188,4

Ondergrondse Container

Toutenburgleane

Tytsjerk

189863,2

581185

Ondergrondse Container

Ypeysingel

Ryptsjerk

190406

581883,8

Ondergrondse Container

Canterlandseweg

Gytsjerk

188720,4

584069,2

Ondergrondse Container

Van Haersmasingel

Oentsjerk

189021,8

585091,1

Ondergrondse Container

Mounewei

Munein

190396,1

585389,5

Ondergrondse Container

Jonkerspaed

Aldtsjerk

188635,2

586528

Ondergrondse Container

Wyns

Wyns

184806,7

585221,7

Ondergrondse Container

Sape de Vriesstrjitte

Noardburgum

196232,3

582383,9

Ondergrondse Container

Teije Tolstraat

Eastermar

200087

576584,5

Glasbol

W.M. Oppedijk v Veenweg

Burgum

195615,1

578082,9

Ondergrondse Container

Markt

Burgum

195460,4

578398,4

Ondergrondse Container

Markt

Burgum

195529,1

578476,6

Ondergrondse Container

Markt

Burgum

195431,8

578497,9

Ondergrondse Container

Noordersingel

Burgum

195185,9

578763,5

Ondergrondse Container

Noordersingel

Burgum

195186,4

578761,2

Ondergrondse Container

Freerk Bosgraafstraat

Burgum

195583,3

578840,2

Ondergrondse Container

Tjalling Haismastrjitte

Burgum

195606,2

579539,7

Ondergrondse Container

W.M. Oppedijk v Veenweg

Burgum

195609

578182,3

Ondergrondse Container

Reidroas

Hurdegaryp

191564,5

581331,9

Ondergrondse Container

Swagermanstraat

Hurdegaryp

192140,7

581407,1

Ondergrondse Container

Fuormanderij

Hurdegaryp

192067,6

580895,2

Ondergrondse Container

Fuormanderij

Hurdegaryp

192070,2

580895,2

Ondergrondse Container

Fuormanderij

Hurdegaryp

192070,2

580895,2

Ondergrondse Container

Burg. van Panhuyslaan

Burgum

194757,6

578650,3

Ondergrondse Container

W.M. Oppedijk v Veenweg

Burgum

196186,6

578355,3

Ondergrondse Container

Easteromwei

Hurdegaryp

192497,4

580988,5

Bovengrondse Container

Rustenburgerweg

Lytse Geast

188926,7

579084,4

Ondergrondse Container

Tuorrebout/Elingsloane

Burgum

194517,3

579508,5

 

Bovengrondse Container

It Heechsan/Hoek Lege Leane

 

Eastermar

 

200865,5

 

577748,8

Bovengrondse Container

Brandsmaloane

Garyp

194325,5

575797,5

 

Tabel 5 Lijst van bestaande oud papier container

 

Meubilairsoort

Openbare ruimte

Woonplaats

X

Y

Ondergrondse Container

Wyns

Wyns

184806,7

585221,7

 

TOELICHTING

Deze toelichting is een handleiding voor het gebruik van het model. Het gaat dus niet om een toelichting die tegelijk met het besluit vastgesteld en gepubliceerd wordt.

 

ALGEMENE TOELICHTING

 

In de model-Afvalstoffenverordening 2008 is ervoor gekozen om meer gedetailleerde regels, die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, in uitvoeringsbesluiten van het college op te nemen. Er is immers sprake van een model dat in vele gemeenten toepasbaar moet kunnen zijn.

 

Er zijn echter gemeenten die er uitdrukkelijk voor kiezen om dergelijke regels ook uitdrukkelijk bij verordening te regelen. Hierin zijn gemeenten volledig vrij. Beide varianten hebben hun voor- en nadelen. Zo zal een ‘basale” verordening bij wijziging niet iedere keer te hoeven worden vastgesteld door de raad. Aan de andere kant kan het regelen van deze onderwerpen in de verordening zelf duidelijker zijn en de handhaafbaarheid vergroten.

 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 3. Aanwijzing inzamelende instanties

 

In de beleidsregels (vastgelegd in een beleidsplan) kunnen de volgende regels gesteld worden (niet uitputtend):

 • andere inzamelaars dan scholen, verenigingen, kerken en detaillisten moeten een contract hebben met gemeente;

 • regels ten aanzien van monitoring;

 • regels ten aanzien van periode en gebied van inzameling per inzamelaar;

 • regels ten aanzien van toonplicht aanwijzing;

 • persoonsgebondenheid van aanwijzing;

 • regels ten aanzien van intrekken of wijzigen van aanwijzing.

Als er groepen instellingen generiek aangewezen worden in het uitvoeringsbesluit dan is het aan te bevelen om ze wel individueel een aanwijzing te geven zodat deze ook individueel ingetrokken kan worden bij het overtreden van de beleidsregels. Wordt hiertoe besloten dan is dit de uitzondering op de algemene regel die opgenomen kan worden in uitvoeringsbesluit.

 

In dit model is gekozen voor een generieke aanwijzing in het besluit, het is ook mogelijk om in het uitvoeringsbesluit alle betrokken organisaties en individuen individueel aan te wijzen.

 

Artikel 4. Gescheiden afvalinzameling

 

Met uitzondering van de stromen die wettelijk gescheiden ingezameld moeten worden, zoals opgenomen in artikel 7, lid 2 van de afvalstoffenverordening, is de gemeente vrij om te bepalen welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld. De genoemde zijn de meest voorkomende.

 

Groente-, fruit en tuinafval (bioafval)

Bedoeld worden loof, schillen en resten van groenten en fruit en aardappelen, gekookte etenswaren, brood, eierschalen, doppen van pinda’s en nootjes, snijbloemen, gras, stro, bladeren, klein snoeiafval, resten van tuinplanten, kort gemaakte takken en composteerbare zakken en composteerbare verpakkingsmaterialen. T.a.v. dit laatste onderdeel wordt opgemerkt dat de zakken en verpakkingsmaterialen voorzien dienen te zijn van een kiemplantlogo met een nummer dat aangeeft dat het product voldoet aan de Europese norm voor composteerbare verpakkingen (NEN-EN 13432).

 

Grof/ Groot huishoudelijk afval

Tot grof huishoudelijk afval wordt ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten van gipsplamuur. Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi. Tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht. De inzamelaars van goedzooi zijn kringloopbedrijven. Rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter verwerking elders.

 

Mogelijke overige definities van stromen die gescheiden ingezameld kunnen worden:

 • banden: schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen;

 • kringloopafval: de niet herbruikbare en niet-verkoopbare restfractie, afkomstig van een kringloopbedrijf;

 • metaal: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro;

 • zand/grond: grond die niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, gas, hout, ijzer of asbest, en niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740, bodemfunctie- of kwaliteitskaart of partijkeuring (AP04)). Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen;

 • tapijt: vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen;

 • kleine dode huisdieren: dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten;

 • dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt;

 • landbouwfolie: kunststofafval afkomstig van toepassing van folies in land- en tuinbouw, waaronder kuilfolie, plastic veevoederzakken en wikkelfolie.

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

 

In dit artikel moet voor elk in artikel 3, eerste lid, van de verordening aangewezen afzonderlijk in te zamelen huishoudelijke afvalstroom worden aangewezen, welke inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen worden gebruikt.

 

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 

In dit artikel moet aangegeven worden voor welke personen de gescheiden bioafval/GFT-inzamelplicht niet van toepassing is. Door deze manier van verwijzen (dus niet opnieuw opnoemen) wordt voorkomen dat er verschil ontstaat tussen deze artikelen.

 

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

De gemeente moet de tekst van dit artikel aanpassen op basis van het gevoerde beleid. Zo kent niet elke gemeente bijvoorbeeld een chemokar.

 

Eerste lid

Andere mogelijke bepalingen zijn:

 • de door de inzameldienst verstrekte inzamelmiddelen zijn of worden uitgerust met chip;

 • de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van de inzameldienst te wenden voor het uitzetten van extra inzamelmiddelen voor rest- en/of bioafval/GFT-afval, voor het omwisselen van een inzamelmiddel voor een ander inzamelmiddel met een ander volume en voor het innemen van een bioafval/GFT inzamelmiddel;

 • het is verboden de binnenbak uit de het bioafval/GFT-inzamelmiddel te verwijderen;

 • voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het één of ander buiten zijn schuld is geschied;

 • het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.

Tweede lid

Aanwijzingen van de inzameldienst kunnen betrekking hebben op de wijze van plaatsen van de inzamelmiddelen, bijvoorbeeld met voor of achterzijde naar de straat.

Andere bepalingen die opgenomen kunnen worden in dit artikel zijn:

 • Elektrische en elektronische apparatuur die in een draagtas passen kunnen ook worden ingeleverd bij de chemokar;

Derde lid

Daarnaast moet in dit artikel aangegeven worden welke huishoudelijke afvalstromen zonder inzamelmiddel aangeboden kunnen worden.

 

Artikel 8. Tijdstip van aanbieding

Deze bepalingen zijn volledig facultatief. De tijdsbepaling zoals vermeld in het eerste lid, kan ruim geïnterpreteerd worden en dus bijvoorbeeld een dagdeel zijn.

 

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 10 van de verordening, door de gemeente Tytsjerksteradiel voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad of andere communicatiekanalen van de gemeente (zoals de gemeentelijke website of sociale media).

 

Artikel 10. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Dit artikel is optioneel.

 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Bedrijven die krachtens artikel 13, tweede lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

 

Artikel 12. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen op de inzamelplaats

Bedrijven die krachtens artikel 13, tweede lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.