Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Verordening precariobelasting 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening precariobelasting 2022
CiteertitelVerordening precariobelasting 2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 228 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

13-12-2021

gmb-2021-459721

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening precariobelasting 2022

De raad van de gemeente Elburg;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2021;

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;

besluit;

Vast te stellen de volgende verordening: ‘Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022’.

 

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. seizoen: de periode van 1 april tot 1 november;

b. winterseizoen: de periode van 1 november tot 1 april;

c. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening.

 

Artikel 3. Belastingplicht

1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De precariobelasting wordt geheven naar het aantal ingenomen vierkante meters grond ten behoeve van een terras of aankleding hiervan:

a. per seizoen € 53,11;

b. per Winterseizoen € 10,40.

2. voor de berekening van het te betalen bedrag wordt een gedeelte van een eenheid of periode als een volle eenheid of periode gerekend.

 

Artikel 5. Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 6. Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen worden geïncasseerd vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid, of de termijnen die de invorderingsambtenaar vaststelt.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in voorgaande leden gestelde termijnen.

 

Artikel 7. Ontheffing

Indien voor de berekening van de belasting uitgegaan is van een winterseizoen of seizoen en aannemelijk wordt gemaakt dat het belastbare feit zich slechts gedurende een gedeelte van deze periode heeft voorgedaan kan op schriftelijk verzoek ontheffing worden verleend. Voor het zoveelste gedeelte van het voor dat seizoen verschuldigde deel als er in dat seizoen, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van deze belasting.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding, overgangsrecht en citeertitel

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2021’ van 14 december 2020, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Verordening precariobelasting 2022’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2021.

De voorzitter, ir J.N. Rozendaal

De griffier, mr. D.H.A.A. Kassing