Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Voerendaal

Aanwijzingsbesluit economische activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid gemeente Voerendaal

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVoerendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit economische activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid gemeente Voerendaal
CiteertitelAanwijzingsbesluit economische activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid gemeente Voerendaal
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 25h van de Mededingingswet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021nieuwe regeling

09-12-2021

gmb-2021-459055

Zaaknr. 201085

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit economische activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid gemeente Voerendaal

 

De Raad van de gemeente Voerendaal;

 

gelet op het bepaalde in Hoofdstuk 4 b van de Mededingingswet en meer in het bijzonder op artikel 25h leden 5 en 6 van die wet;

 

tevens gelet op het bepaalde in de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg (voor zakelijke aanvragers) van de Stadsregio Parkstad Limburg, zoals vastgesteld in [vergadering] van [datum];

 

overwegende dat:

 

  • het verstrekken van stimuleringsleningen uit hoofde van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg (voor zakelijke aanvragers) van de Stadsregio Parkstad Limburg (hierna: de Verordening) in het algemeen belang plaatsvindt;

 

  • de verstrekking van de bedoelde leningen aan de in de Verordening genoemde doelgroep naar het oordeel van de Raad in beginsel geen economische activiteit vormt, aangezien reguliere financiële instellingen geen krediet plegen te verstrekken aan organisaties die tot die doelgroep behoren, althans niet voor de in de Verordening neergelegde doelstellingen; de aankoop, de renovatie, het verduurzamen en de verkoop van (kwetsbaar) particulier vastgoed;

 

  • de Verordening bovendien een subsidiair karakter heeft in die zin dat verstrekking van stimuleringsleningen door het college uitsluitend aan de orde kan komen als de zakelijke aanvrager redelijkerwijs niet in staat is om in zijn financieringsbehoefte te voorzien door middel van een lening van een reguliere financiële instelling;

 

  • voor zover in bepaalde gevallen toch van een economische activiteit zou kunnen worden gesproken, het algemeen belang van duurzame en toekomstbestendige huurwoningen door (kwetsbaar) particulier vastgoed aan te kopen, te renoveren en te verduurzamen en te verkopen aan een woningcorporatie om het vastgoed toe te voegen aan de sociale woningvoorraad, de verstrekking van de in de Verordening bedoelde leningen rechtvaardigt;

 

  • dat het bepaalde in hoofdstuk 4 b “Overheden en overheidsbedrijven“ als gevolg van deze verklaring krachtens artikel 25 h lid 6 van de Mededingingswet niet van toepassing is op de verstrekking van (hypothecaire) leningen krachtens de Verordening.

 

besluit:

 

 

De volgende economische activiteiten aan te wijzen als activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:

 

in het algemeen belang die economische activiteiten die:

  • rechtstreeks worden uitgevoerd op basis van beleid en regelgeving met de strekking het algemeen belang te dienen en/of

  • op een dergelijke wijze worden uitgevoerd dat daarmee het algemeen belang het best wordt gediend;

 

en verder in het bijzonder:

  • het verstrekken van stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg.

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

 

Aldus besloten en vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 9 december 2021 te Voerendaal.

de voorzitter, de griffier,

 

 

Toelichting Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

De Raad heeft 9 december 2021 besloten het verstrekken van Stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang.

 

Als de overheid of een overheidsbedrijf economische activiteiten uitvoert moet zij zich hierbij houden aan de volgende vier gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid.

1. De integrale kostprijsdoorberekening. Overheden moeten tenminste alle integrale kosten van een economische activiteit doorberekenen in de kostprijs.

2. Bevoordelingsverbod overheidsbedrijven. Overheidsbedrijven mogen door de overheid niet worden bevoordeeld boven concurrerende particuliere bedrijven.

3. Gegevensgebruik. Gegevens die in het kader van een publieke taak zijn verkregen mogen niet voor een andere activiteit worden gebruikt als die gegevens niet ook aan derden beschikbaar kunnen worden gesteld.

4. Functiescheiding. Als de overheid voor een bepaalde economische activiteit een bestuurlijke rol heeft, maar die activiteit ook zelf uitvoert, dan mogen dezelfde personen niet betrokken zijn bij de bestuurlijke en economische activiteit.

 

Als gevolg van het aanwijzen van bovenstaande activiteit als economische activiteit in het algemeen belang is de wet Markt en Overheid niet van toepassing op deze activiteit. Dat betekent dat de vier gedragsregels niet van toepassing zijn op de aangewezen activiteiten.

 

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de reden van het bezwaar (de motivering).

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

De gemeenteraad van Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal.

 

Motivering Aanwijzingsbesluit Wet Markt en Overheid

Hieronder leest u wat de motivering is om de activiteit: het verstrekken van stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg, aan te wijzen als economische activiteit in het algemeen belang.

 

De Stadsregio Parkstad Limburg heeft te maken met een complexe, meervoudige opgave in de vorm van achterstanden in de sociaal-fysieke leefomgeving en de ruimtelijk-economische structuur. De gevolgen van de mijnsluitingen in de jaren ’60 en ’70 doen zich nog steeds gelden. Sinds de tweede helft van de jaren ’90 wordt de regio bovendien geconfronteerd met een sterke bevolkingsdaling. Dit zorgt voor nieuwe regionale uitdagingen en transformatieopgaven op het terrein van wonen, onderwijs, voorzieningen en retail, economie, werk en veiligheid. Groei- en marktmechanismen die elders werken zijn in dit gebied niet altijd van toepassing. De gemeenten in de regio Parkstad Limburg werken al geruime tijd samen om de regionale uitdagingen en transformatieopgaven aan te pakken. Tegelijkertijd is er nog steeds een forse achterstand en scoort de regio bovengemiddeld slecht op indicatoren als leegstand, leefbaarheid, gebruik van sociale voorzieningen, afstand tot de arbeidsmarkt, veiligheid, gezondheid, teruglopend voorzieningenniveau, schuldenproblematiek en opgroeien in armoede.

De Stadsregio Parkstad Limburg heeft in 2019 een Regio Deal met het Rijk gesloten. Met de Regio Deal Parkstad Limburg wordt langs de sporen (1) sociaal-fysieke leefbaarheid en (2) de ruimtelijke en sociaaleconomische structuur een noodzakelijke impuls vanuit het rijk en de regio gegeven om dit gebied vanuit een achterstandspositie structureel richting het gemiddelde van de provincie Limburg te brengen.

 

Wooncomfort voor bewoners en het wonen in een prettige woonomgeving vormen een noodzakelijke basis voor een gezonde leefomgeving, goed onderwijs, meer arbeidsparticipatie en veiligheid. De woningvoorraad in de regio Parkstad Limburg bevat veel incourant bezit in het particuliere segment, mede veroorzaakt door de krimpproblematiek. In de slechte delen van de voorraad, is sprake van ruimtelijke concentraties van kwetsbare groepen. Daarnaast is er een groot overschot aan particuliere woningen en een tekort aan sociale huur. Dit alles zorgt ervoor dat de leefbaarheid in deze wijken onder druk staat. De noodzaak om in te grijpen om verloedering, leegstand en ruimtelijke segregatie van wijken tegen te gaan, wordt algemeen gedeeld. Echter, het blijkt dat marktpartijen de noodzakelijke activiteiten en ingrepen niet initiëren en/of financieel of anderszins faciliteren.

 

Met het project Inpondmakelaar wordt getracht een bijdrage te leveren aan de vraagdruk op de sociale huursector, de aanpak van de opgave in de particuliere woningvoorraad en de verbetering van de leefbaarheid op straat-, buurt- en wijkniveau.

Er wordt een bedrag revolverend beschikbaar gesteld voor beoogde zakelijke aanvragers die particuliere woningen aankopen en renoveren teneinde deze woningen te verkopen aan woningcorporaties waarna deze woningen als sociale huurwoningen kunnen worden verhuurd. De verstrekking van een lening uit het beschikbaar gestelde bedrag komt uitsluitend aan de orde wanneer de zakelijke aanvrager redelijkerwijs niet in staat is om in zijn financieringsbehoefte te voorzien door middel van een lening ten behoeve van de inpondmakelaar van een reguliere financiële instelling.

 

Met het aankopen en renoveren van particuliere woningen teneinde deze woningen te verkopen aan woningcorporaties waarna deze woningen als sociale huurwoningen kunnen worden verhuurd, wordt getracht een bijdrage te leveren aan de vraagdruk op de sociale huursector, de aanpak van de opgave in de particuliere woningvoorraad en de verbetering van de leefbaarheid op straat-, buurt- en wijkniveau. Hiervan zullen alle bewoners van de wijken profiteren. Woningcorporaties zullen op voorhand betrokken worden bij het proces en akkoord geven op de uiteindelijke aankoop van de particuliere woning.

Reguliere bancaire instellingen voorzien – gezien de korte looptijd van de lening en de daarmee gepaard gaande risico’s – niet in de financieringsbehoefte van de beoogde zakelijke aanvragers. Belangen van derden worden dan ook niet geschaad

 

Omdat het project Inpondmakelaar van algemeen belang is en het voor beoogde zakelijke aanvragers niet mogelijk blijkt om in het kader van (de doelstellingen van) de Verordening een reguliere bancaire financiering aan te trekken, is het nodig om leningen te kunnen verstrekken. Net vanwege dat algemeen belang worden hiervoor géén (rente)kosten in rekening gebracht. Het verstrekken van stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg wordt derhalve aangewezen als een economische activiteit in het algemeen belang.

 

Zolang er een bedrag beschikbaar is bij SVn om leningen te verstrekken aan beoogde zakelijke aanvragers, zal het verstrekken van stimuleringsleningen op grond van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg worden gezien als een economische activiteit in het algemeen belang.