Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemert-Bakel

Aanwijzingsbesluit hondenuitrenveldjes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGemert-Bakel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenuitrenveldjes
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenuitrenveldjes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR646044

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-2022nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-458846

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondenuitrenveldjes

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GEMERT-BAKEL,

 

overwegende, dat

 

 • 1.

  Het ingevolge artikel 2:57, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

  • b.

   binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;

  • c.

   op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

 • 2.

  Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op de door het college aangewezen plaatsen.

 • 3.

  De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

ingevolge artikel 2:57, lid 2 van de APV plaatsen kunnen worden aangewezen waar het verbod

genoemd in artikel 2:57, lid 1 onder a niet geldt;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:57 lid 1 en 2 van de APV;

 

BESLUITEN

 

 • 1.

  dat het op een deel van het openbare grasveld nabij de parkeerplaats aan de Meijlakker, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening en kadastraal bekend onder sectie C nummer 2135, niet verplicht is voor de eigenaar of houder van een hond ervoor te zorgen dat die hond is aangelijnd.

 • 2.

  dat het op een deel van het openbare grasveld nabij de parkeerplaats aan de Sint Jansstraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening en kadastraal bekend onder sectie C nummer 4697, niet verplicht is voor de eigenaar of houder van een hond ervoor te zorgen dat die hond is aangelijnd.

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag nadat de bezwarentermijn is verstreken.

Gemert 7 december 2021

 

Bezwaar

Als u het met dit besluit niet eens bent kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat staat onder het besluit vermeld. Het adres is: Postbus 10.000, 5420 DA Gemert.

 

In het bezwaarschrift laat u weten tegen welk besluit u bezwaar maakt en de redenen waarom u het met dat besluit niet eens bent. Ook vermeldt u de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en u ondertekent de brief met uw handtekening. Als het mogelijk is voegt u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar heeft bij uw bezwaarschrift.

 

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. Mocht u dat willen en hebt u een spoedeisend belang, dan kunt u tevens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

U kunt pas een voorlopige voorziening vragen nadat u een bezwaarschrift hebt ingediend. Een kopie van het bezwaarschrift voegt u bij uw verzoek aan de voorzieningenrechter.

 

De rechtbank brengt u voor het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening kosten in rekening (griffierecht).

 

Motivering

Op 7 december 2021 heeft het college een besluit genomen over de aanwijzing van twee hondenuitrenveldjes. Een gelegen op een deel van het openbare grasveld nabij de parkeerplaats aan de Meijlakker in Milheeze, kadastraal bekend onder sectie C nummer 2135 en een gelegen op een deel van het openbare grasveld nabij de parkeerplaats aan de Sint Jansstraat in Elsendorp, kadastraal bekend onder sectie C nummer 4697. Op www.gemert-bakel.nl (Bekendmakingen) vindt u het besluit en de twee situatietekeningen.

 

Aanleiding

Het initiatief van hondenbezitters uit Milheeze en Elsendorp om te komen tot de aanleg van een hondenuitrenveld is door de gemeente positief ontvangen. De gemeente heeft aan de initiatiefnemers haar medewerking toegezegd voor de realisatie. Op verzoek van de gemeente hebben de initiatiefnemers een groep inwoners gevonden die positief instemt de hondenuitrenveldjes in te richten. Hiervoor blijkt veel draagvlak te zijn.

Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan draagvlak voor wensen en ideeën uit de samenleving. Goede voorzieningen dragen bij aan goed gedrag van de hondenbezitters. Het aanwijzen van hondenuitrenveldjes is in de lijn van het eerder vastgestelde hondenbeleid.

 

Bestemmingsplan

Er zijn geen bestemmingplan technische bezwaren.

 

Locatiekeuze

Voor de keuze van betreffende locatie zijn de volgende afwegingen gemaakt:

 • -

  de locaties zijn gekozen door de initiatiefnemers; zij zijn lokaal goed bekend, kennen de functie van het huidige perceel en kunnen derhalve ook goed inschatten welke invloed het gebruik heeft op de beleving van de openbare ruimte ter plaatse;

 • -

  er grenzen geen particuliere tuinen, bedrijven of eigendom van derden aan de voorgestelde locaties;

 • -

  de locaties voldoen grotendeels aan de eisen zoals die zijn opgenomen in de kadernota Hondenbeleid Gemert-Bakel. De initiatiefnemers uit Elsendorp stemmen in met het afwijken van de minimale oppervlakte voor het hondenuitrenveldje.

Inrichting, beheer en onderhoud

De hondenuitrenveldjes worden omheind en toegankelijk gemaakt met een poort. Ze worden niet gereinigd, maar als gazon gemaaid. Er geldt een opruimplicht wat kenbaar wordt gemaakt middels bebording met tekst en afbeelding. Daarnaast wordt een afvalbak met zakjes geplaatst die door de gemeente wordt geledigd.

Bijlage 1 situatietekeningen