Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingControleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 213 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Deze verordening treed in plaats van de Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014.

04-11-2020

bgr-2021-1081

Tekst van de regeling

Intitulé

Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord

 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 4 november 2020;

 

Overwegende:

 

  • 1.

    dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord een bestuurlijke samenwerking is van de deelnemende gemeenten, waarvan de organisatorische onderdelen Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Bevolkingszorg verantwoordelijk zijn voor de uitvoering;

  • 2.

    dat het voor het functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie;

 

Gelet op:

 

artikel 213 Gemeentewet, artikel 10.2 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en het Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de navolgende

 

Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord:

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

Accountant,

een door het algemeen bestuur benoemde:

  • a.

    registeraccountant of;

  • b.

    accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in eerste lid van artikel 36 Wet op het accountantsberoep;

  • c.

    organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de controle van de jaarrekening.

 

Accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheidsregio,

de controle van de jaarrekening uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van:

  • a.

    het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • b.

    het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • c.

    het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • d.

    de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.

Waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 

Accountantscontrole van de deeljaarrekening van een van de organisatie-onderdelen van de Veiligheidsregio,

de controle van de jaarrekening uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van:

  • a.

    het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • b.

    het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

  • c.

    het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • d.

    de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken.

Waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 

Rechtmatigheid,

het overeenstemmen van het tot stand komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole decentrale overheden.

 

Goedkeuringstolerantie,

het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed.

 

Rapporteringstolerantie,

een bedrag dat gelijk is aan of lager is dan de bedragen voortvloeiend uit de goedkeuringstolerantie. Bij overschrijding van dit bedrag vindt rapportering plaats in het verslag van bevindingen.

 

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole

  • 1.

    De accountantscontrole van de jaarrekening van de Veiligheidsregio als geheel wordt opgedragen aan een door het algemeen bestuur te benoemen accountant.

  • 2.

    De door het algemeen bestuur te benoemen accountant maakt gebruik van het werk dat door een andere accountant is verricht bij het organisatie-onderdeel GHOR, bij zijn werkzaamheden voor de controle van de jaarrekening van de Veiligheidsregio als geheel.

  • 3.

    Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

  • 4.

    Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

    • a.

      de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

    • b.

      de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

    • c.

      de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

    • d.

      de eventueel aanvullende uit te voeren tussentijdse controles (interim-controle);

    • e.

      de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering.

  • 5.

    Het algemeen bestuur treedt jaarlijks voorafgaand aan de accountantscontrole in overleg met de accountant en stelt de onderdelen van de jaarrekening vast waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden en welke rapporteringstoleranties hij daarbij dient te hanteren.

  • 6.

    Het algemeen bestuur stelt jaarlijks het controleprotocol vast. Het controleprotocol bevat:

    • a.

      de te hanteren goedkeuringstolerantie en rapporteringstoleranties;

    • b.

      de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

    • c.

      de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen.

 

Artikel 3 Informatieverstrekking door dagelijks bestuur

  • 1.

    Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne- en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor controle.

  • 2.

    Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende verordeningen, nota’s, besluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, overeenkomsten, berekeningen en dergelijke voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

  • 3.

    Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

  • 4.

    Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen voor uiterlijk vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan het algemeen bestuur.

  • 5.

    Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

 

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole

  • 1.

    De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, evenals de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

  • 2.

    De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

  • 3.

    Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek overleg plaats tussen de accountant, een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur, de secretaris en de controllers van de organisatieonderdelen.

 

Artikel 5 Toegang tot informatie

  • 1.

    De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, magazijnen, werkplaatsen, terreinen en informatiedragers van de veiligheidsregio. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van een accountantsprofiel binnen het financiële systeem.

  • 2.

    De accountant is bevoegd om van alle ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen, die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

  • 3.

    Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de ambtenaren van de veiligheidsregio zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

 

Artikel 6 Overige controles en opdrachten

  • 1.

    Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten voorzover deze werkzaamheden niet voortvloeien uit wettelijke taken en/of subsidievoorwaarden.

  • 2.

    Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de uitvoering van het beleid betreffende de specifieke uitkeringen volgens de eisen van rechtmatigheid van de ministeries. Het dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de veiligheidsregio is.

  • 3.

    Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze verantwoording dient te worden uitgevoerd door een accountant, is het dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van de veiligheidsregio is.

 

Artikel 7 Rapportering

  • 1.

    Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het dagelijks bestuur.

  • 2.

    In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde ( deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van bestuurlijk belang, aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, het vermogensbeheer, de administratie en de beheersdaden zijn gecontroleerd, het hoofd van het desbetreffende organisatieonderdeel, de controller en de secretaris.

  • 3.

    In het kader van de procedure hoor en wederhoor worden de controleverklaring en het verslag van bevindingen voor verzending aan het algemeen bestuur, door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren.

  • 4.

    Indien het algemeen bestuur daartoe een vertegenwoordiging heeft aangewezen bespreekt de accountant daarmee, voorafgaand aan de behandeling van de jaarstukken in het algemeen bestuur, zijn verslag van bevindingen.

 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op1 januari 2021. Met de inwerkingtreding van deze verordening treedt deze in de plaats van de Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014.

  • 2.

    Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Veiligheidsregio Brabant-Noord”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur voornoemd, d.d. 4 november 2020,

 

’s-Hertogenbosch, 4 november 2020,

 

 

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris