Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Besluit tijdelijke verlaging invorderingsrente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBesluit tijdelijke verlaging invorderingsrente
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTijdelijke verlaging invorderingsrente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 29 van de Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-202023-03-2020nieuwe regeling

21-04-2020

wsb-2021-15260

20.64832

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tijdelijke verlaging invorderingsrente

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

gelezen het voorstel van 3 april 2020 met registratienummer 20.64832;

gelet op artikel 123, tweede lid, van de Waterschapswet en artikel 29 van de Invorderingswet 1990;

b e s l u i t :

De invorderingsrente tijdelijk (voor onbepaalde tijd) te verlagen naar 0% met terugwerkende kracht vanaf 23 maart 2020.

Aldus besloten in de vergadering van 21 april 2020

van het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de voorzitter,

drs. L.H.M. Kohsiek