Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Verordening behandeling bezwaarschriften 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoaberkracht Dinkelland Tubbergen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaarschriften 2021
CiteertitelVerordening behandeling bezwaarschriften 2021
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021nieuwe regeling

06-12-2021

bgr-2021-1079

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening behandeling bezwaarschriften 2021

De raad van de gemeente Dinkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, nr. 12 A

 

De raad van de gemeente Tubbergen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021, nr. 10 A;

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen;

 

de burgemeester van de gemeente Dinkelland en de burgemeester van de gemeente Tubbergen;

 

het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

 

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de

 

Verordening behandeling bezwaarschriften 2021

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  burgemeester: de burgemeester van Dinkelland onderscheidenlijk de burgemeester van Tubbergen;

 • b.

  bestuur van Noaberkracht: het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland onderscheidenlijk het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

 • d.

  commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • e.

  raad: de gemeenteraad van Dinkelland onderscheidenlijk de gemeenteraad van Tubbergen;

 • f.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • g.

  zaak: een bezwaarschrift of meerdere met elkaar samenhangende en gelijktijdig te behandelen bezwaarschriften.

Artikel 2. Inleidende bepaling commissie

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college, de burgemeester en het bestuur van Noaberkracht.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3. Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie Kamers:

  • a.

   Zorgkamer Dinkelland/Tubbergen; deze kamer adviseert over bezwaarschriften tegen de hieronder omschreven categorieën van besluiten, genomen door de bestuursorganen van de gemeente Dinkelland en/of de gemeente Tubbergen;

   • besluiten waartegen beroep dan wel hoger beroep kan worden ingesteld op de Centrale Raad van Beroep;

   • besluiten betreffende gehandicaptenparkeerkaarten;

   • besluiten betreffende leerlingenvervoer.

  • b.

   Kamer Dinkelland; deze kamer adviseert over bezwaarschriften tegen andere dan de hierboven genoemde categorieën van besluiten genomen door een bestuursorgaan van de gemeente Dinkelland dan wel door het bestuur van Noaberkracht.

  • c.

   Kamer Tubbergen; deze kamer adviseert over bezwaarschriften tegen andere dan de hierboven genoemde categorieën van besluiten genomen door een bestuursorgaan van de gemeente Tubbergen.

 • 2.

  De voorzitter van Kamer Dinkelland kan, in overeenstemming met de voorzitter van Kamer Tubbergen, bepalen dat een bezwaarschrift tegen een besluit van het bestuur van Noaberkracht wordt behandeld door de Kamer Tubbergen.

 • 3.

  Elke kamer bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 4.

  De voorzitters en leden van de Kamers en hun plaatsvervangers worden door het bestuur van Noaberkracht benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 5.

  De leden van een kamer zijn tevens plaatsvervangend lid van de overige kamers.

 • 6.

  De commissie regelt de vervanging bij afwezigheid van de voorzitter.

 • 7.

  De voorzitters en de leden van de commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Dinkelland, gemeente Tubbergen of Noaberkracht.

Artikel 4. Secretaris

 • 1.

  De commissie wordt ondersteund door één of meerdere secretarissen, die door het bestuur zijn aangewezen.

 • 2.

  De in deze verordening toegekende bevoegdheden aan de commissie respectievelijk de voorzitter kunnen – met uitzondering van het bepaalde in artikel 7:3 Awb – namens deze door de secretaris van de commissie worden uitgeoefend.

Artikel 5. Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Zij kunnen daarna, als voorzitter dan wel als lid, voor vier jaar worden herbenoemd.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kunnen de voorzitter en de leden van de commissie die op het moment van inwerkingtreding van deze verordening reeds lid van de commissie zijn wel (nogmaals) worden herbenoemd voor een termijn van vier jaar ook al zou dat betekenen dat hierdoor de maximale (her)benoemingsperiode opgenomen in het eerste lid wordt overschreden.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het bestuur van Noaberkracht.

 • 4.

  De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven in functie totdat in de opvolging is voorzien.

 • 5.

  Bij tussentijds vertrek van een van de leden of voorzitters wordt zijn of haar vervanger benoemd voor het restant van de termijn van de benoemingstermijn van vier jaar.

Artikel 6. Aanvang van de procedure

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bestuursorgaan beziet of het bezwaarschrift zich leent voor een schikking in de minne door middel van de inzet van de “andere aanpak”.

 • 3.

  Als de “andere aanpak” niet wordt ingezet of wel is ingezet maar niet tot een schikking in de minne heeft geleid, stelt het bestuursorgaan het bezwaarschrift in handen van de commissie voor het uitbrengen van een advies. Het bestuursorgaan kan echter in bijzondere gevallen afzien van advisering door de commissie.

Artikel 7. Bevoegdheid commissie bezwaarschriften

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Algemene wet bestuursrecht worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid, wat betreft het opvragen van een machtiging;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het stellen van een termijn voor verzuimherstel;

 • c.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid, wat betreft het ter inzage leggen van stukken;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid, wat betreft het informeren van partijen.

Artikel 8. Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf toestemming van het bestuur van Noaberkracht vereist.

Artikel 9. Schriftelijke reactie

 • 1.

  Het verwerend orgaan levert de op de zaak betrekking hebbende stukken aan. De voorzitter kan hiervoor een termijn stellen.

 • 2.

  Het verwerend orgaan levert een schriftelijke reactie op het bezwaarschrift aan. De voorzitter kan hiervoor een termijn stellen.

Artikel 10. Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2.

  De commissie geeft toepassing aan artikel 7:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 11. Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken de datum en/of het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter de datum en/of het tijdstip te wijzigen wordt onverwijld aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12. Quorum

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13. Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 14. Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De hoorzittingen van Kamer Dinkelland en Kamer Tubbergen zijn openbaar, tenzij het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen het belang van de bescherming van privacy van belanghebbenden.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de hoorzitting verzetten, vindt de hoorzitting plaats achter gesloten deuren.

 • 4.

  De hoorzittingen van de Zorgkamer Dinkelland/Tubbergen zijn niet openbaar.

Artikel 15. Verslaglegging

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 Awb, kan zowel schriftelijk als digitaal worden vastgelegd.

 • 2.

  Het verslag van de hoorzitting als bedoeld in artikel 7:7 Awb bestaat in de regel uit een digitale geluidsopname. Op verzoek van een belanghebbende of het verwerend orgaan stelt de commissie het digitale audioverslag van de hoorzitting ter beschikking.

 • 3.

  De secretaris maakt op basis van de geluidsopname een schriftelijk verslag van het besprokene wanneer het bestuursorgaan dat nodig acht voor zijn besluitvorming of wanneer een belanghebbende daar om verzoekt dan wel dat een gerechtelijke instantie daar om verzoekt in geval van een (hoger) beroepsprocedure.

 • 4.

  Een schriftelijk verslag van de hoorzitting als bedoeld in het derde lid:

  • a.

   vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid;

  • b.

   vermeldt zakelijk wat over en weer door de aanwezigen is gezegd en wat verder ter hoorzitting is voorgevallen;

  • c.

   vermeldt of de hoorzitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord;

  • d.

   verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht;

  • e.

   wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 16. Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de hoorzitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt door de voorzitter in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  Indien de verkregen informatie van aanmerkelijk belang is voor de te nemen beslissing op het bezwaar, worden het verwerend orgaan en de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld daarover te worden gehoord.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17. Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een advies voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6.

  Indien ter hoorzitting nog nadere stukken zijn overgelegd wordt dit in het advies vermeld; voor zover de voorzitter dat nodig acht worden deze stukken als bijlage bij het advies gevoegd.

 • 7.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Artikel 18. Uitbrengen advies

 • 1.

  Het advies wordt, onder eventuele medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, zo spoedig mogelijk uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde advies, verslag en informatie wordt tegelijkertijd aan belanghebbenden toegezonden.

Artikel 19. Jaarverslag

De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van beide gemeenten en het bestuur van Noaberkracht verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 20. Vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen, reis- en verblijfkosten

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie is gelijk aan het door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 3 vastgestelde maximum vermenigvuldigd

  • a.

   voor de voorzitter en degene die hem vervangt: met de factor 3;

  • b.

   voor een lid: met de factor 2.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3.

  Aan de voorzitter en een lid van een commissie worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen vergoed. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbare middelen van vervoer en van een taxi: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onderdeel b, van de Regeling rechtspositie wethouders.

 • 4.

  De voorzitters en de leden maken geen aanspraak op andere vergoedingen of tegemoetkomingen dan de vergoedingen op grond van dit artikel.

Artikel 21. Intrekking oude regeling en inwerkingtreding nieuwe regeling

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat zij is bekendgemaakt door publicatie in de gemeentebladen van beide gemeenten en in het publicatieblad van Noaberkracht. Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening behandeling bezwaarschriften, die op 24 februari 2016 in werking is getreden, ingetrokken.

Artikel 22. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening behandeling bezwaarschriften 2021.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Dinkelland van 30 november 2021

de raadsgriffier,

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

de voorzitter

J.G.J. Joosten

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Dinkelland op 5 oktober 2021

de plv. secretaris,

G. van Hofwegen

de burgemeester

J.G.J. Joosten

Aldus besloten door de burgemeester van Dinkelland op 5 oktober 2021

J.G.J. Joosten

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen van 16 november 2021

de plaatsvervangend raadsgriffier,

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

de waarnemend voorzitter,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Tubbergen op 5 oktober 2021

de secretaris,

ing. J.L.M. Scholten

de waarnemend burgemeester,

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Aldus besloten door de waarnemend burgemeester van Tubbergen op 5 oktober 2021

J.H.M. Hermans-Vloedbeld

Aldus besloten door het bestuur van bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op 6 december 2021

de secretaris,

S.J.F. Waanders

de voorzitters,

J.G.J. Joosten

J.H.M. Hermans-Vloedbeld