Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Altena

Subsidieregeling openbaar bibliotheekwerk 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAltena
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling openbaar bibliotheekwerk 2022
CiteertitelSubsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Altena 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-05-202301-01-2023artikel 6

04-04-2023

gmb-2023-194188

17-12-202104-05-2023nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-458135

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling openbaar bibliotheekwerk 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena;

 

overwegende dat het gewenst is de basisfunctie bibliotheekwerk voor de gemeente in stand te houden, uit te bouwen en activiteiten te stimuleren ten behoeve van de ontwikkeling en ontplooiing van eigen inwoners;

 

overwegende dat het derhalve gewenst is nadere regels vast te stellen waarin is aangegeven welke activiteiten behorende tot het terrein van bibliotheekwerk in aanmerking kunnen komen voor subsidie en de nadere voorwaarden vast te stellen waaronder subsidies worden verstrekt;

 

gelet op de visie op cultuur in Altena vastgesteld in mei 2019;

 

gelet op artikel 3, artikel 5 lid 1, artikel 6 lid 4, artikel 7 lid 1 en lid 4,artikel 8 lid 1 en lid 3 en artikel 9 lid 3 aanhef en onder g. van de 'Algemene Subsidieverordening Altena 2019';

 

gelet op de aangepaste bijdrage voor het bibliotheekwerk in de begroting 2022;

 

besluit:

vast te stellen de volgende regeling:

 

Subsidieregeling openbaar bibliotheekwerk 2022

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene Subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Altena 2019;

 • b.

  Lokale bibliotheek: lokale bibliotheek als bedoeld in artikel 1 onder c van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen die de bibliotheekvoorzieningen in de gemeente Altena verzorgt.

 • c.

  peildatum: 1 januari van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeesters en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor het uitvoeren van bibliotheekwerk door een lokale bibliotheek.

Artikel 4 Doelgroep, voorwaarden en subsidiabele periode

Een subsidie als bedoeld in artikel 3 wordt uitsluitend per kalenderjaar verstrekt aan een lokale bibliotheek mits die voldoet aan de volgende eisen:

 • a.

  exploiteren van een voor een ieder toegankelijke openbare bibliotheekvoorziening als bedoeld in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken in de gemeente Altena

 • b.

  Voldoet minimaal aan de vijf, in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen vastgelegde kernfuncties:

  • 1.

   Kennis en informatie;

   De instelling bevordert de participatie en zelfredzaamheid van inwoners (zodat iedereen mee kan doen) door beschikbaar stellen van betrouwbare informatie.

  • 2.

   Ontwikkeling en educatie;

   De instelling richt zich op verhogen van (digitale)geletterdheid en leesbevordering voor 0-4, 4-12, 12-18 en 18-108 jaar.

  • 3.

   Kunst en cultuur;

   De instelling werkt samen met partners voor verbreding van culturele activiteiten in Altena en het bevorderen van cultuureducatie, zowel binnenschools als buitenschools en voor volwassenen.

  • 4.

   Lezen en literatuur;

   De instelling is fysiek en/of online toegankelijk in alle kernen met een kwalitatief goede collectie.

  • 5.

   Ontmoeting en debat;

   De instelling stimuleert en faciliteer (kennis)ontmoetingen, community ’s en netwerken op lokale en maatschappelijke thema’s.

 • c.

  De producten en diensten die de openbare bibliotheekvoorziening aanbiedt bestaan minimaal uit:

  • 1.

   het beschikbaar stellen van schriftelijke, digitale en audiovisuele media voor raadpleging en uitleen;

  • 2.

   het verstrekken van mondelinge informatie en – indien nodig – het doorverwijzen naar andere instellingen;

  • 3.

   de gelegenheid bieden tot en – desgewenst ondersteuning bieden bij – het raadplegen van digitale informatie;

  • 4.

   het overdragen van expertise gericht op leesbevordering en taalontwikkeling Door middel van inrichten, instandhouding en advisering/ondersteuning landelijke programma’s Boekstart; De Bibliotheek op School primair onderwijs en - voortgezet onderwijs;

  • 5.

   Inrichten van een Digi Taalhuis, waarin informeel taalonderwijs en programma’s op digitale inclusie aangeboden worden ter uitvoering van de webgelden en landelijke programma’s;

  • 6.

   Door middel van verschillende locaties in Altena de toegankelijkheid tot lezen en ontmoeting voor alle inwoners waarborgen;

  • 7.

   Aanbieden van een cultuurprogramma voor zowel binnenschools als buitenschools en voor volwassenen;

  • 8.

   Organiseren en faciliteren van ontmoeting en debat op lokale en maatschappelijke thema’s.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (subsidiabele kosten)

De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden, niet zijnde de gemeente, en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van bibliotheekwerk door een lokale bibliotheek.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum per lokale bibliotheek van € 22,31 per inwoner van de gemeente Altena op de peildatum.

Artikel 7. Indieningvereisten aanvraag subsidie

Een aanvraag om subsidie moet worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier en dient, naast de gegevens zoals genoemd in artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening, vergezeld te zijn van een jaarplan en begroting waarin de instelling de activiteiten zoals genoemd in artikel 4 en de kosten ten behoeve van de uitvoering van deze activiteiten schetst.

Artikel 8. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 3, lid 1, wordt, conform artikel 7, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 9. Beslistermijn

Op een aanvraag om subsidie, als bedoeld in artikel 8 beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1, van de Algemene Subsidieverordening, uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, lid 3, aanhef en onder g, van de Algemene Subsidieverordening kan subsidie worden geweigerd als:

 • 1.

  de subsidieaanvraag buiten de gestelde aanvraagtermijn wordt ingediend; of

 • 2.

  voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteit in hetzelfde kalenderjaar op grond van deze regeling reeds subsidie is verleend.

Artikel 11. Bevoorschotting

De subsidie voor een bepaald jaar wordt in vier gelijke termijnen beschikbaar gesteld. Deze bevoorschotting vindt plaats aan het begin van elk kwartaal.

Artikel 12. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Aanvragen om subsidie voor het kalenderjaar 2022 die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van deze regeling worden afgehandeld op basis van deze regeling. Een dergelijke aanvraag kan door aanvrager gewijzigd worden ingediend in de periode van 1 december 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2021.

 • 2.

  Op een al dan niet gewijzigde aanvraag om een subsidie voor het kalenderjaar 2022 beslissen burgemeester en wethouders, in afwijking van artikel 8, lid 1 van de Algemene Subsidieverordening en in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van deze regeling, uiterlijk op 1 februari 2022.

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 2020 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Openbaar Bibliotheekwerk 2022.

 • 3.

  De regeling treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van openbare bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2021

het college van burgemeester en wethouders van Altena,

de secretaris,

drs. R.J.M. van Wuijtswinkel MPA

de burgemeester,

drs. E.B.A. Lichtenberg MCM