Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

Vuurwerkbesluit Bonaire 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingVuurwerkbesluit Bonaire 2021
CiteertitelVuurwerkbesluit Bonaire 2021
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Vuurwerkbesluit Bonaire.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR874

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

24-11-2021

Afkondigingsblad Bonaire, 2021, 13

P&A2021005771

Tekst van de regeling

Intitulé

Vuurwerkbesluit Bonaire 2021

EILANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 nov 2021 no. 2

ter uitvoering van artikel 3 en 4, van de Hinderverordening Bonaire (AB 1995, no. 4) en tot intrekking van het Vuurwerkbesluit Bonaire (AB 2014, no. 15) (Vuurwerkbesluit Bonaire 2021).

 

HET BESTUURSCOLLEGE VAN HET OPENBAAR LICHAAM BONAIRE

 

Overwegende:

 • -

  dat het wenselijk is om gevaar, schade en hinder aan het milieu te voorkomen en te beperken door algemene regels te stellen inzake activiteiten of handelingen ten aanzien van, het vervoer, de opslag en de verkoop van vuurwerk en gebruiks- en veiligheidseisen;

 • -

  dat bij Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen van 17 december 2014, het Vuurwerkbesluit Bonaire is vastgesteld;

 • -

  dat dit Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen inmiddels is verouderd;

 • -

  en het daarom noodzakelijk is het Vuurwerkbesluit Bonaire in te trekken en een nieuw Eilandsbesluit houdende algemene maatregelen vast te stellen.

 

Gelet op:

artikel 3, eerste lid, en artikel 4, tweede lid, van de Hinderverordening Bonaire

 

 

HEEFT BESLOTEN

Artikel I  

 

vast te stellen het navolgende Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen;

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt verstaan onder:

 • a.

  ADR klasse: indeling in klassen, bedoeld in de Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), (Trb.1959,171);

 • b.

  Brandblusser: een door een erkende inspectie instelling goedgekeurd en jaarlijks gekeurd blusapparaat met een inhoud van minimaal 5 kilogram blusmateriaal;

 • c.

  Burst: het effect ten gevolge van een explosieve verbranding van vuurwerk met als doel effectladingen aan te steken en te verspreiden;

 • d.

  Consumentenvuurwerk: het vuurwerk dat staat genoemd onder de Nederlandse, dan wel de Engelse naam in de tabel die in bijlage 1 bij dit besluit is opgenomen of vuurwerk dat niet staat genoemd, met ADR klasse 1.4g dan wel met ADR klasse 1.4s;

 • e.

  dB(A): De dB(A) is de eenheid waarin de sterkte van het geluid in verreweg de meeste gevallen wordt weergegeven;

 • f.

  Hinderverordening: Eilandsverordening van 12 december 1994, no.3, houdende regels ter voorkoming en beperking van gevaar, schade of hinder aan het milieu door milieubelastende activiteiten (Hinderverordening Bonaire);

 • g.

  Lont: onderdeel van het vuurwerk waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld het vuurwerk tot ontbranding te brengen;

 • h.

  Maximaal geluidsniveau: LAmax Geluidsdruk uitgedrukt in dB(A) wat maximaal geproduceerd mag worden;

 • i.

  Professioneel vuurwerk: het vuurwerk dat geen consumentenvuurwerk is;

 • j.

  Vuurwerk: artikel voor vermaak dat een explosieve stof of explosief mengsel bevat en tot doel heeft warmte, licht, geluid, gas of rook te maken door zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;

 • k.

  Vuurwerkopslagplaats: door de Gezaghebber aangewezen opslagvoorzieningen voor vuurwerk, bestaande uit bewaarplaatsen voor vuurwerk;

 • l.

  Vuurwerkverkoopperiode: de periode van 27 december tot en met 31 december van elk kalenderjaar;

 • m.

  Vuurwerkverkooppunt: een locatie waar consumentenvuurwerk wordt verkocht;

 • n.

  Verkoopruimte: de ruimte van een vuurwerkverkooppunt waar de verkoop van het consumentenvuurwerk plaatsvindt;

 • o.

  Voorraadruimte: de ruimte van een verkooppunt waar verpakt en onverpakt consumentenvuurwerk in voorraad wordt gehouden.

Artikel 2 Vergunningplichtige activiteiten

Het opslaan van vuurwerk in de vuurwerkopslagplaats is een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Hinderverordening.

Artikel 3 Meldingplichtige activiteiten

 • 1.

  Het in voorraad hebben, vervoeren, verkopen of ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk is een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Hinderverordening.

 • 2.

  Het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk aan een ander is een milieubelastende activiteit, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Hinderverordening.

Artikel 4 Meldingen consumenten vuurwerk

 • 1.

  De handelingen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, mogen enkel worden verricht indien daarvan voorafgaan aan de verkoopperiode schriftelijk melding is gedaan aan het bestuurscollege door toezending van het volledig ingevulde formulier, bedoeld in bijlage 2 bij dit besluit.

 • 2.

  Een melding, bedoeld in het eerste lid omvat:

  • a.

   de naam, het adres en telefoonnummer van de natuurlijke persoon die de melding doet;

  • b.

   de adresgegevens van de rechtspersoon en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel indien de activiteiten of handelingen worden verricht door een rechtspersoon;

  • c.

   indien het de verkoop van consumentenvuurwerk betreft, de locatie van het vuurwerkverkooppunt en een plattegrond waarop de voorraadruimte en de verkoopruimte zijn aangegeven;

  • d.

   de hoeveelheid en het type vuurwerk dat wordt vervoerd, ingekocht dan wel in voorraad wordt gehouden;

  • e.

   een beschrijving van de wijze waarop het transport van consumentenvuurwerk van en naar het vuurwerkverkooppunt plaatsvindt;

  • f.

   een bewijs dat de waarborgsom aan Selibon N.V. is voldaan.

 • 3.

  Degene die een melding doet, krijgt daarvan binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

 • 4.

  Indien de melding niet voldoet aan de vereisten in dit artikel wordt degene die de melding doet in de gelegenheid gesteld deze binnen vijf werkdagen aan te vullen. Indien de melding binnen deze termijn niet wordt aangevuld, of indien de melding niet naar waarheid blijkt te zijn ingevuld, wordt de melding geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 5 Meldingen professioneel vuurwerk

 • 1.

  De handelingen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, mogen enkel worden verricht indien daarvan ten minste 48 uur voorafgaan aan het ter beschikking stellen schriftelijk melding is gedaan aan het bestuurscollege door toezending van het volledig ingevulde formulier, bedoeld in bijlage 3 bij dit besluit.

 • 2.

  De melding, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk gedaan en omvat:

  • a.

   de naam, het adres en telefoonnummer van degene die het professioneel vuurwerk ter beschikking stelt;

  • b.

   de naam, het adres en het telefoonnummer aan wie het professioneel vuurwerk ter beschikking wordt gesteld;

  • c.

   de datum en de tijd waarop het professioneel vuurwerk wordt gebruikt;

  • d.

   het aantal, gewicht, soort, naam, categorie en artikelnummers van het vuurwerk;

  • e.

   een kopie van het diploma of certificaat, bedoeld in artikel 6, derde lid.

 • 3.

  Degene die een melding doet, krijgt daarvan binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

 • 4.

  Indien de melding niet voldoet aan de vereisten in dit artikel wordt degene die de melding doet in de gelegenheid gesteld deze binnen vijf werkdagen aan te vullen. Indien de melding binnen deze termijn niet wordt aangevuld, wordt de melding geacht niet te zijn gedaan.

Artikel 6 Professioneel vuurwerk

 • 1.

  Het is verboden om professioneel vuurwerk voorhanden te hebben, op te slaan, te gebruiken, te vervoeren of te verkopen en ter beschikking te stellen indien men niet beschikt over gespecialiseerde pyrotechnische kennis.

 • 2.

  Het is verboden om professioneel vuurwerk te verkopen en ter beschikking te stellen aan een persoon die niet beschikt over gespecialiseerde pyrotechnische kennis.

 • 3.

  De gespecialiseerde pyrotechnische kennis moet blijken uit een diploma of een certificaat van een erkend instituut.

 • 4.

  Het diploma of het certificaat, bedoeld in het derde lid, mag niet ouder zijn dan vijf jaar.

Artikel 7 Aanduidingen

 • 1.

  Op de transportverpakking van alle soorten vuurwerk moet de ADR klasse zijn vermeld.

 • 2.

  Consumentenvuurwerk moet op de verpakking als zodanig zijn aangeduid met de formulering “consumer fireworks” of “geschikt voor particulier gebruik”.

 • 3.

  Professioneel vuurwerk moet op de verpakking als zodanig zijn aangeduid met de formulering “for professional use only” of “niet geschikt voor particulier gebruik”.

 • 4.

  Elk soort vuurwerk dient het artikelnummer en het productiejaar te vermelden.

 • 5.

  Elk soort vuurwerk moet zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing. Deze gebruiksaanwijzing is gesteld in het Papiaments en Nederlands of in het Papiaments en Engels.

Artikel 8 Consumentenvuurwerk

 • 1.

  Consumentenvuurwerk en indien van toepassing elke pyrotechnische unit:

  • a.

   is voorzien van een lont en heeft een ontsteekvertraging van tenminste 3 en ten hoogste 8 seconden;

  • b.

   levert bij het ontbranden een zodanige geluidsdruk op dat het maximaal geluidsniveau op 8 meter niet meer bedraagt dan 120 dB(A);

  • c.

   moet volledig functioneren.

 • 2.

  Enkelschots buizen, batterijen van enkelschots buizen, mijnen en fonteinen moeten tijdens het functioneren rechtop blijven staan.

 • 3.

  Knalvuurwerk mag niet ongewild exploderen.

 • 4.

  De burst van een artikel mag niet plaatsvinden onder de 8 meter hoogte bij een batterij of 20 meter hoogte bij een vuurpijl plaatsvinden.

 • 5.

  Er mogen geen brandende delen buiten de acht meter van de afsteekplaats op de grond komen.

Artikel 9 Meldingen binnenbrengen en vervoer naar vuurwerkopslagplaats

 • 1.

  Degene die voornemens is vuurwerk het grondgebied van Bonaire op te brengen is verplicht dit vuurwerk voorafgaand aan verkoop dan wel professioneel gebruik op te slaan in de vuurwerkopslagplaats.

 • 2.

  Degene die voornemens is vuurwerk naar de vuurwerkopslagplaats te vervoeren, meldt het voornemen hiertoe tenminste 48 uur van te voren aan het bestuurscollege door toezending van het volledig ingevulde formulier, bedoeld in bijlage 5 bij dit besluit.

 • 3.

  De melding, bedoeld in het tweede lid, wordt schriftelijk gedaan en omvat:

  • a.

   de naam, het adres en telefoonnummer van degene die het vuurwerk binnen het grondgebied van Bonaire brengt en, indien van toepassing, degene die het vuurwerk naar de vuurwerkopslagplaats vervoert ;

  • b.

   de naam, het adres en telefoonnummer voor wie het vuurwerk wordt binnengebracht en gaat opslaan.

  • c.

   de verwachte datum en de tijd waarop het vuurwerk gebracht, gelost en opgeslagen wordt op het grondgebied van Bonaire;

  • d.

   het aantal, gewicht, soort, naam, categorie en artikelnummers van het vuurwerk.

 • 4.

  Degene die een melding van het voornemen, bedoeld in het tweede lid doet, ontvangt binnen 24 uur de vastgestelde route en het verwachte tijdstip van vervoer naar de vuurwerk opslagplaats.

Artikel 10 Vervoer naar vuurwerkopslagplaats

 • 1.

  Vuurwerk wordt onmiddellijk na binnenbrengen overgebracht naar de vuurwerkopslagplaats, waarbij het vervoermiddel waarmee het vuurwerk wordt aangeleverd niet onbewaakt blijft staan, tenzij het vervoermiddel zich bevindt op een voor onbevoegden afgesloten terrein.

 • 2.

  Het vervoer van vuurwerk vindt plaats via de hiertoe door het Bestuurscollege vastgestelde route.

 • 3.

  Het vervoer van vuurwerk dient te geschieden in de vervoerscontainer waarin vuurwerk is binnengebracht.

 • 4.

  Tijdens het vervoer dienen voldoende brandblussers aanwezig te zijn, om een begin van brand te kunnen bestrijden.

 • 5.

  Degene die vuurwerk vervoert, dient tijdens het vervoer in het bezit te zijn van een kopie van de schriftelijke melding, bedoeld in artikel 9.

Artikel 11 Vervoer consumentenvuurwerk

 • 1.

  Vervoer van consumentenvuurwerk vindt plaats in een gesloten wagen. De wagen is voorzien van een brandblusser.

 • 2.

  In de wagen is een lijst aanwezig met het aantal, gewicht, soort, naam, categorie en artikelnummers van het vuurwerk.

 • 3.

  De wagen waarin het vuurwerk wordt vervoer is voorzien van ten minste een rode vlag en een aanduiding dat het vervoer van vuurwerk betreft.

Artikel 12 Verkoop algemeen

 • 1.

  Het is niet toegestaan consumentenvuurwerk te verkopen buiten de verkoopperiode.

 • 2.

  Het is niet toegestaan consumentenvuurwerk te verkopen of te verstrekken door personen beneden de 18 jaar en door personen die onder invloed zijn van alcoholische drank of verdovende middelen.

 • 3.

  Het is niet toegestaan om in de vuurwerkverkoopperiode van het kalenderjaar 2021 en 2022 consumentenvuurwerk te verkopen of te verstrekken aan kinderen beneden de 14 jaar.

 • 4.

  Het is niet toegestaan om in de vuurwerkverkoopperiode van het kalenderjaar 2023 consumentenvuurwerk te verkopen of te verstrekken aan kinderen beneden de 16 jaar.

 • 5.

  Het is niet toegestaan om vanaf de vuurwerkverkoopperiode van het kalenderjaar 2024 consumentenvuurwerk te verkopen of te verstrekken aan kinderen beneden de 18 jaar.

Artikel 13 Vuurwerkverkooppunt

 • 1.

  Het is niet toegestaan om vanuit andere locaties dan een vuurwerkverkooppunt te verkopen.

 • 2.

  Het is niet toegestaan een vuurwerkverkooppunt te hebben in een straal van 100 meter rondom een zorginstelling, een gebedsruimte, een school, of een benzinestation.

 • 3.

  De afstand tussen een voorraadruimte en een woning of winkel van derden bedraagt minimaal 30 meter.

 • 4.

  Een vuurwerverkooppunt mag alleen op de begane grondvloer zijn gelegen.

 • 5.

  Binnen 5 meter van de verkoopruimte en de voorraadruimte mogen zich geen licht-ontvlambare of licht brandbare stoffen aanwezig.

 • 6.

  De omgeving in een straal van 25 meter van het vuurwerkverkooppunt moet worden schoongehouden van afval vanuit het vuurwerkverkooppunt. Voorafgaande aan de melding, bedoeld in artikel 4, moet een waarborgsom bij Selibon worden betaald voor het geval dat de omgeving niet wordt schoongehouden en Selibon de opruimingswerkzaamheden verricht.

 • 7.

  Een vuurwerkverkooppunt mag niet eerder in gebruik worden genomen, dan nadat deze door toezichthouders van de directie Toezicht en Handhaving en medewerkers van Brandweer Korps Caribisch Nederland is gecontroleerd en een schriftelijke toestemming voor gebruik is afgegeven.

Artikel 14 Verkoopruimte

 • 1.

  In de verkoopruimte mag maximaal 100 kilogram brutogewicht aan consumentenvuurwerk aanwezig zijn.

 • 2.

  Van elk soort consumentenvuurwerk mag slechts één exemplaar ter bezichtiging door kopers in de verkoopruimte worden uitgestald. Dummy's van consumentenvuurwerk mogen onbeperkt aanwezig zijn.

 • 3.

  Op de toegang van een verkoopruimte moet een veiligheidssymbool zijn aangebracht van ontploffingsgevaar.

 • 4.

  Roken of open vuur zijn in het gehele verkooppunt ten strengste verboden. De aanduiding in het Papiaments, Nederlands en Engels van het rookverbod moet overal in de verkoopruimte voor een ieder zichtbaar zijn.

 • 5.

  In de verkoopruimte moet een brandblusser aanwezig zijn.

 • 6.

  In de verkoopruimte moet een tuinslang aanwezig zijn die is gekoppeld aan het waterleidingnet.

Artikel 15 Voorraadruimte

 • 1.

  In een voorraadruimte mag maximaal 1000 kilogram brutogewicht aan consumentenvuurwerk aanwezig zijn.

 • 2.

  De voorraadruimte moet zijn voorzien van een automatische rookmelder, van zelfsluitende toegangsdeuren en een door Brandweer Caribisch Nederland erkende sprinklerinstallatie.

 • 3.

  Indien de voorraadruimte niet beschikt over een door brandweer Korps Caribisch Nederland erkende sprinklerinstallatie, mag er, in afwijking van het eerste lid, ten hoogste 300 brutogewicht worden opgeslagen en moet in de voorraadruimte een brandblusser aanwezig zijn die voor onmiddellijk gebruik beschikbaar is.

 • 4.

  De voorraadruimte is niet toegankelijk voor publiek.

 • 5.

  Op de toegangsdeuren naar de voorraadruimte moet een veiligheidssymbool zijn aangebracht waarmee ontploffingsgevaar wordt aangeduid.

 • 6.

  Het ompakken van vuurwerk en het klaarmaken van vuurwerkpakketten ten behoeve van de verkoop vindt alleen plaats in de vuurwerkopslagplaats.

 • 7.

  Onverminderd het in artikel 12, eerste lid, gestelde, mag de voorraadruimte vanaf 26 december in gebruik worden genomen.

Artikel 16 Instructiekaart

Allen die bij de verkoop en opslag van consumentenvuurwerk betrokken zijn, worden geïnstrueerd over de gevaren bij de verkoop en de opslag van vuurwerk, alsmede de wijze van brandbestrijding in geval van calamiteiten. De instructies zijn samengevat op een instructiekaart die in de verkoopruimte en de voorraadruimte aanwezig is.

Artikel 17 Resterend vuurwerk

 • 1.

  Na afloop van de verkoopperiode dient niet verkocht vuurwerk binnen drie werkdagen te worden teruggebracht naar de vuurwerkopslagplaats.

 • 2.

  De voorraadlijst van de bewaarplaats wordt bijgewerkt met teruggebracht vuurwerk.

 • 3.

  Vuurwerk dat na de vastgestelde periode wordt aangetroffen op een andere locatie dan de vuurwerkopslagplaats, wordt in beslag genomen en vernietigd.

Artikel 18  

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen wordt aangehaald als: Vuurwerkbesluit Bonaire 2021.

Artikel II  

Het Vuurwerkbesluit Bonaire (AB. 2014, no. 15) wordt ingetrokken.

Artikel III  

 • 1.

  Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking op 1 januari 2022.

 • 2.

  Onder vernummering van het vijfde tot het derde lid, vervallen het derde en het vierde lid van dit besluit op 1 januari 2024.

 

Aldus vastgesteld op de datum, van dit eilandsbesluit houdende algemene maatregelen en getekend op 24 nov 2021

Het bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire,

De gezaghebber,

De eilandsecretaris,

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, is door mij afgekondigd op: 24 nov 2021

De gezaghebber,

Bijlage 1. Overzicht met de benaming, de categorie indeling, het effect van en de eisen gesteld aan consumentenvuurwerk, bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Voor de categorie indeling in deze bijlage wordt verstaand onder:

Categorie 1: vuurwerk dat zeer weinig gevaar en een te verwaarlozen geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik in een besloten ruimte, inclusief vuurwerk dat bestemd is voor gebruik binnenshuis;

 

Categorie 2: vuurwerk dat weinig gevaar en een laag geluidsniveau oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis op een afgebakende plaats;

 

Categorie 3: vuurwerk dat middelmatig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik buitenshuis in een grote open ruimte, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid;

 

Categorie 4: vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor gebruik door personen met gespecialiseerde kennis, en waarvan het geluidsniveau niet schadelijk is voor de menselijke gezondheid.

 

Nederlandse naam

Engelse naam

Effect

categorie

maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten

Knalvuurwerk

 

bangers

Knal

2

2.5 gram zwart buskruit

 

Knalvuurwerk

flashbangers

Knal

3

maximaal 2 gram perchloraat/metaal knalladin

 

Knalstrengen

banger batteries

repeterende knal

2

100 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0,5 gram zwart buskruit

 

 

 

3

1000 gram zwart buskruit in totaal; per compartiment maximaal 0.5 gram zwart buskruit of flashbangers met een max van 250 gram perchloraat/metaal mengsel knallading met een max van 1 gram per compartiment

Batterij enkelschotsbuizen

 

shot tube batteries

effecten als van enkelschotsbuizen

2

500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten: per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

Batterij enkelschotsbuizen

shot tube

effecten als van enkelschotsbuizen

3

1000 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten: per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

Batterij fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen

batteries

Effecten van meerdere fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen

2

200 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen batterijen toegestaan van fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen, waarbij ieder type afzonderlijk functioneert en voldoet aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld

Combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen

combinations

Gecombineerde effecten van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen.

2

500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen combinaties toegestaan van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, waarbij ieder type afzonderlijk functioneert en voldoet aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld

Flitstabletten

flash pellets

meervoudige lichtflitsen

2

30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Fonteinen

fountains

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

2

100 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

Grondmobielen

ground movers

beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 3 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

Grondtollen

ground spinners

draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

2

15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 8 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

Springtollen

jumping groundspinners

draaiende beweging over de grond, veelvuldig onderbroken door een opspringende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

2

5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

Mijnen

mines

eenmalige uitstoot van de gehele inhoud

2

50 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading met ieder of maximaal 5 gram zwart buskruit, of maximaal 2 gram nitraat/metaal of maximaal 1 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan; indien ook niet-pyrotechnische voorwerpen aanwezig zijn, bedraagt het maximaal toegestane gewicht van de voortdrijvende lading 8 gram nitrocellulose met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%

 

Minivuurpijlen

mini rockets

opstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door geluidseffect in de lucht

2

1,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading van meer dan 0,13 gram is niet toegestaan

Vuurpijlen

rockets

opstijgen met of zonder licht- of geluidseffect, al dan niet gevolgd door licht- of geluidseffect in de lucht

2

75 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4.0 gram nitraat/metaal of maximaal 2,0 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan  

Romeinse kaarsen

Roman candles

achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan

2

twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

Enkelschotsbuizen

shot tubes

uitstoot van de pyrotechnische unit, waardoor een licht- of geluidseffect in de lucht ontstaat

2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

 

 

 

3

40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal: de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan

Stijgtollen

spinners

gecombineerde draaiende en stijgende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

2

5 gram zwart buskruit; knallading is niet toegestaan

Draaizonnen

wheels

draaiende beweging rond een vast punt, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

2

40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; het gewicht aan pyrotechnische stoffen van een eventuele effectlading met fluiteffect per compartiment niet meer dan 5 gram; knallading is niet toegestaan

Bengaals vuur

Bengal flames

uitstoot van gekleurde vlammen

1

20 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Bengaalse lucifers

Bengal matches

uitstoot van gekleurde vlammen en vonken

1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Bengaalse fakkels

Bengal sticks

uitstoot van gekleurde vlammen en vonken

1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

 

 

 

2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Kerstcrackers

Christmas crackers

knal als gevolg van uit elkaar trekken van het artikel en uitstoot van niet- pyrotechnische voorwerpen

1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraaten rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat

Knetter pellets

crackling granules

knetterend geluid

1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Flitstabletten

flash pellets

meervoudige lichtflitsen

1

2,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Fonteinen voor gebruik binnenshuis

fountains for indoor use

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met massafractie nitraat van maximaal 12.6%, zonder aanvullende oxiderende stoffen

Fonteinen voor gebruik buitenshuis

fountains for outdoor use

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Grondtollen

groundspinners

draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

1

5,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Schertslucifers

novelty matches

knal of lichteffect

1

50 milligram, 1 knallading van maximaal 2,5 milligram zilverfulminaat toegestaan

Confettibommen

party poppers

knal en uitstoot van niet- pyrotechnische voorwerpen

1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor

Slangen

serpents

expanderende vaste verbrandingsresten in een vooraf bepaalde vorm

1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Trektouwtjes

snaps

knal als gevolg van het uit elkaar trekken van het artikel

1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat

Sterretjes

sparklers

uitstoot van vonken met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

 

 

 

2

30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

Tafelbommen, knalbonbons of cotillonvruchten

table bombs

knal en uitstoot van niet- pyrotechnische voorwerpen

1

2.0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met een assafractie nitraat van maximaal 12,6%

Knalerwten

throwdowns

knal als gevolg van het op de grond gooien van het artikel

1

2.5 milligram zilverfulminaat

 

 

Bijlage 2 Formulier melding consumentenvuurwerk, bedoeld in artikel 4 van dit besluit.

 

Formulier melding consumentenvuurwerk

 

Met dit formulier kunt u een melding doen van het voorhanden hebben, verkopen, in voorraad hebben en ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk (artikel 3, eerste lid van het vuurwerkbesluit Bonaire 2021). U vult alles verder in en klikt op versturen:

 • 1.

  Alleen als u op versturen klikt weet het openbaar lichaam Bonaire dat u een melding wilt maken.

 • 2.

  Als u een deel van de gevraagde gegevens niet ingevuld hebt, dan vertelt het formulier u dat de melding niet succesvol gemaakt kan worden.

 • 3.

  Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

 

Voor het invullen van dit formulier heeft u nodig:

 • Uw persoonsgegevens

 • Kvk nummer

 • Een plattegrond waarop de voorraadruimte en verkoopruimte zijn aangegeven

 • Betaalbewijs Selibon

 

U kunt het formulier niet tussentijds opslaan om later aan te vullen.

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonariegov.com.

 

Na de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit kunt u hier de bijbehorende formulieren vinden.

 

 

 

 

Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

 

Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonariegov.com.

 

Bijlage 2a Dropdown lijst bij vraag 9 van het formulier voor melding van consumentenvuurwerk

 

Drop-down lijst consumentenvuurwerk

 

Batterij enkelschotsbuizen categorie 2

Batterij enkelschotsbuizen categorie 3

Batterij fonteinen categorie 2

Batterij mijnen categorie 2

Batterij Romeinse kaarsen categorie 2

Bengaals vuur categorie 1

Bengaalse lucifers categorie 1

Bengaalse fakkels categorie 1

Bengaalse fakkels categorie 2

Confettibommen categorie 1

Draaizonnen categorie 2

Enkelschotsbuizen categorie 2

Enkelschotsbuizen categorie 3

Flitstabletten categorie 1

Flitstabletten categorie 2

Fonteinen voor gebruik binnenshuis categorie 1

Fonteinen voor gebruik buitenshuis categorie 1

Fonteinen categorie 2

Combinaties van fonteinen, mijnen, romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen (categorie 2)

Grondmobielen categorie 2

Grondtollen categorie 1

Grondtollen categorie 2

Kerstcrackers categorie 1

Knalerwten categorie 1

Knalvuurwerk categorie 2

Knalvuurwerk categorie 3

Knalstrengen categorie 2

Knalstrengen categorie 3

Knetter pellets categorie 1

Mijnen categorie 2

Mini vuurpijlen categorie 2

Vuurpijlen categorie 2

Romeinse kaarsen categorie 2

Schertslucifers categorie 1

Slangen categorie 1

Sterretjes categorie 1

Sterretjes categorie 2

Stijgtollen categorie 2

Springtollen categorie 2

Trektouwtjes categorie 1

Tafelbommen, knalbonbons of cotillonvruchten categorie 1

Niet genoemd vuurwerk klasse 1.4g

Niet genoemd klasse 1.4s.

 

Bijlage 3 Formulier melding professioneel vuurwerk, bedoeld in artikel 5 van dit besluit.

 

Formulier melding professioneel vuurwerk

 

Professioneel vuurwerk (bedoeld in artikel 3, tweede lid van het vuurwerkbesluit Bonaire 2021) ter beschikking stellen mag enkel plaatsvinden indien van te voren een melding is gedaan. De eigenaar van het professioneel vuurwerk die zijn vuurwerk uit de centrale opslag wil halen voor gebruik moet dit 48 uur van te voren melden. Bijvoorbeeld omdat de eigenaar het gaat verkopen of gebruiken voor een evenement. Naast adresgegevens moet ook worden vermeld welk type vuurwerk en welke hoeveelheden worden overgedragen.

 

Met dit formulier kunt u doorgeven dat u professioneel vuurwerk ter beschikking gaat stellen. U vult alles verder in en klikt op versturen:

 • 1.

  Alleen als u op versturen klikt weet het openbaar lichaam Bonaire dat u een melding wilt maken.

 • 2.

  Als u een deel van de gevraagde gegevens niet ingevuld hebt, dan vertelt het formulier u dat de melding niet succesvol gemaakt kan worden.

 • 3.

  Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

 

U heeft voor het invullen van dit formulier nodig:

 • Uw contactgegevens

 • Gegevens van de ontvanger

 • Afsteeklijst: het aantal, gewicht, soort, naam, categorie en artikelnummers van het ter beschikking te stellen vuurwerk

 

U, als eigenaar, mag alleen professioneel vuurwerk voorhanden hebben, opslaan, gebruiken, vervoeren, verkopen en ter beschikking stellen wanneer:

 • U beschikt over gespecialiseerde pyrotechnische kennis

 • De gebruiker beschikt over gespecialiseerde pyrotechnische kennis

 • Beide partijen een bewijs van gespecialiseerde pyrotechnische kennis kunnen overleggen in de vorm van een diploma of certificaat van een erkend instituut (niet ouder dan 5 jaar).

 

U kunt het formulier niet tussentijds opslaan om later aan te vullen.

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonariegov.com.

 

Na de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit kunt u hier de bijbehorende formulieren vinden.

 

Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

 

Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonairegov.com.

 

Bijlage 4 Formulier melding voor invoeren en vervoer van vuurwerk naar de vuurwerkopslagplaats, bedoeld in artikel 9 van dit besluit.

 

Formulier melding voor invoeren en vervoer van vuurwerk naar de centrale opslag

 

Heeft u vuurwerk in het buitenland gekocht en bent u van plan het in te voeren op Bonaire? Maak dan met dit formulier een melding van het invoeren van uw vuurwerk en het daarop volgend vervoer naar de centrale opslagplaats.

 

Als u van plan bent vuurwerk naar Bonaire te halen bent u verplicht dit vuurwerk voorafgaand aan verkoop dan wel professioneel gebruik op te slaan in de centrale vuurwerkopslagplaats. Wanneer uw vuurwerk naar de centrale vuurwerkopslagplaats vervoerd wordt, moet daarvan tenminste 48 uur van te voren via het onderstaand formulier een melding gedaan worden.

 

Hoe maakt u de melding? U vult alles verder in en klikt op versturen:

 • 1.

  Alleen als u op versturen klikt weet het openbaar lichaam Bonaire dat u een melding wilt maken.

 • 2.

  Als u een deel van de gevraagde gegevens niet ingevuld hebt, dan vertelt het formulier u dat de melding niet succesvol gemaakt kan worden.

 • 3.

  Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

 

U heeft voor het invullen van dit formulier moet u voorhanden hebben:

 • Uw gegevens

 • Gegevens van het transportbedrijf

 • Invoerlijst: het aantal, gewicht, soort, naam, categorie en artikelnummers van het ter beschikking te stellen vuurwerk

 

U kunt het formulier niet tussentijds opslaan om later aan te vullen.

Voor hulp bij het invullen van het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonariegov.com.

 

Na de inwerkingtreding van het Vuurwerkbesluit kunt u hier de bijbehorende formulieren vinden

 

Met het klikken op “versturen” verklaart u dat u het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Indien blijkt dat het formulier niet naar waarheid is ingevuld, wordt de melding als ongeldig beschouwd.

 

Voor vragen over het formulier kunt u contact opnemen met de directie Toezicht en Handhaving: +599 717 4800 of directie_th@bonairegov.com.

 

Toelichting  

 

Algemeen deel

Met dit Eilandbesluit houdende algemene maatregelen (Ebham) worden regels gesteld met betrekking tot de opslag, het vervoer, het gebruik en de verkoop van vuurwerk. Het vervangt het Vuurwerkbesluit Bonaire van 17 december 2014 dat inmiddels is verouderd. Aanpassing van het vuurwerkbesluit is noodzakelijk om gevaar en hinder aan het milieu te voorkomen en te beperken. Het gebruik, vervoer en de opslag van vuurwerk moeten veiliger worden. Dit Ebham zorgt ervoor dat veiliger vuurwerk in handen van particulieren komt de opslagplaatsen en de verkooppunten veiliger worden. Er wordt met deze wijziging een duidelijk verschil gemaakt tussen consumentenvuurwerk en andere soorten vuurwerk, zodat vuurwerk dat niet voor consumenten geschikt is, niet kan worden verkocht. Daarnaast gelden er thans verschillende eisen aan de verkoopruimten van een verkooppunt, wat het voor importeurs onoverzichtelijk maakt. Dit Ebham stelt eenduidige eisen.

Dit Eilandbesluit houdende algemene maatregelen (Ebham) is een invulling van de hinderverordening Bonaire. In artikel 3 van die verordening kan voor milieubelastende activiteiten een plicht voor een hindervergunning worden gecreëerd en artikel 4 van de verordening is de basis om voor bepaalde milieubelastende activiteiten algemene regels te stellen. In artikel 2 en 3 drie van dit Ebham worden activiteiten aangewezen waar een vergunningplicht dan wel een meldingsplicht voor geldt. Algemene regels gelden voor een ieder die de genoemde activiteit uitvoert.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1

In dit artikel staan een aantal begrippen omschreven die gebruikt worden in dit Ebham.

 

Artikel 2

In dit artikel worden de milieubelastende activiteiten genoemd die zonder hindervergunning niet mogen worden uitgevoerd. Voor het opslaan van vuurwerk in de centrale opslagvoorzieningen moet een hindervergunning aanwezig zijn. Bonaire heeft een centrale opslagvoorziening. Dit is een activiteit waarvoor een hindervergunning nodig is. De voorwaarden die in de hindervergunning worden gesteld, gelden ook voor de gebruikers van de opslagvoorziening. De vuurwerkimporteurs en -handelaren. De voorwaarden worden daarnaast ook opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Wanneer gebruik gemaakt wordt van deze opslagvoorziening is geen aparte hindervergunning nodig.

 

Artikel 3

In dit artikel worden de activiteiten genoemd waarvoor algemene regels gelden. In het eerste lid is bepaald dat bij het in voorraad hebben, het verkopen, het vervoer en het gebruik van consumentenvuurwerk algemene regels in acht moeten worden genomen. Met het in voorraad hebben van consumentenvuurwerk wordt het bewaren van vuurwerk bij een vuurwerkverkooppunt tijdens de vuurwerkverkoopperiode bedoeld en dus niet de opslag in de centrale opslagvoorziening, de vuurwerkopslagplaats. Het consumenten vuurwerk wordt alleen tijdens de verkoopperiode bij het vuurwerkverkooppunt opgeslagen. Het tweede lid ziet op het ter beschikking stellen van professioneel vuurwerk. Het besluit maakt verschil tussen opslag van vuurwerk en gebruik van vuurwerk. Wanneer professioneel vuurwerk wordt overgedragen vanuit de opslag aan iemand anders voor het gebruik daarvan dan worden daar voorwaarden aan gesteld. Het betreft het binnenbrengen van vuurwerk en vervoer van en naar de opslagplaats op Bonaire. Dit Ebham stelt geen regels over het ontbranden van vuurwerk. Dat is een activiteit die al in de Algemene Politie Keur (APK) van Bonaire is geregeld.

 

Artikel 4

Artikel 4 bepaalt dat voor alle handelingen met betrekking tot consumentenvuurwerk een meldingsplicht geldt. De gegevens van de verkoper moeten gemeld worden, wat men wil verkopen en het adres en de locatie waar het verkooppunt komt. Degene die een melding doet, krijgt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging. De melding wordt gedaan door het versturen van een e-mail aan het Bestuurscollege met de vereiste gegevens. In de praktijk kan hiertoe het formulier op de website van het openbaar lichaam Bonaire worden ingevuld: www.bonairegov.com.

 

Artikel 5

In artikel 5 wordt de meldingsplicht voor activiteiten met professioneel vuurwerk uitgewerkt. Deze meldingen dienen voorafgaand aan het beoogde gebruik aan het bestuurscollege te worden gedaan. Degene die professioneel vuurwerk overdraagt vanuit de centrale opslag aan een ander moet dit 48 uur van te voren melden aan het bestuurscollege. Bijvoorbeeld omdat het wordt verkocht of gebruikt bij een evenement. Naast adresgegevens moet ook worden vermeld welk type vuurwerk en welke hoeveelheden worden overgedragen. De melding wordt gedaan door het versturen van een e-mail aan het Bestuurscollege met de vereiste gegevens. In de praktijk kan hiertoe het formulier op de website van het openbaar lichaam Bonaire worden ingevuld: www.bonairegov.com.

 

Artikel 6

Professioneel vuurwerk is gevaarlijker dan consumentenvuurwerk. Daarom worden aan het gebruik ervan extra eisen gesteld. Wanneer professioneel vuurwerk wordt gebruikt moet men over speciale kennis beschikken. Om deze kennis te verkrijgen kan een speciale opleiding zijn gevolgd in Nederland of in andere landen. De specialistische kennis dient te worden aangetoond met een diploma of certificaat dat niet meer dan vijf jaar oud mag zijn. Voor degene die professioneel vuurwerk overdraagt of verkoopt, geldt dat deze moet nagaan of de ontvanger opgeleid is.

 

Artikel 7

In dit artikel wordt bepaald dat op de transportverpakking de aanduidingen ADR-klasse vermeld moeten zijn. Ook moet helder zijn of vuurwerk geschikt is voor particulier dan wel alleen voor professioneel gebruik. Ook is bepaald dat de gebruiksaanwijzing in ieder geval in het Papiaments moet zijn gesteld in combinatie met een Nederlands of Engelse gebruiksaanwijzing.

 

Artikel 8

Dit artikel bevat minimale veiligheidseisen aan consumentenvuurwerk gesteld, zoals eisen aan de lont en de snelheid van ontbranden. Ook is er een maximum geluidsniveau opgenomen.

 

Artikel 9

Artikel 9, eerste lid, behelst de verplichting dat al het vuurwerk dat op het grondgebied van Bonaire wordt binnengebracht in de centrale vuurwerkopslagplaats moet worden opgeslagen. Daarnaast moet het voornemen van vervoer naar de vuurwerkopslagplaats 48 uur van te voren door de importeur worden gemeld aan het bestuurscollege, zodat de opslagplaats in gereedheid kan worden gebracht en zodat hulpdiensten tijdig kunnen worden geïnformeerd. De melding wordt gedaan door het versturen van een e-mail aan het bestuurscollege met de vereiste gegevens. In de praktijk kan hiertoe het formulier op de website van het openbaar lichaam Bonaire worden ingevuld: www.bonairegov.com. Binnen 24 uur ontvangt degene die de melding doet de vastgestelde route en het tijdstip waarop het vervoer mag plaatsvinden.

 

Artikel 10

Artikel 10 stelt gedetailleerde regels ten aanzien van het vervoer van binnengebracht vuurwerk naar de vuurwerkopslagplaats, nadat de route daartoe door het bestuurscollege is vastgesteld. Deze regels zien op de veiligheid tijdens het vervoer.

 

Artikel 11

In dit artikel staan regels voor het vervoer van consumentenvuurwerk van de vuurwerkopslagplaats naar de vuurwerkverkooppunten. Het vervoer van professioneel vuurwerk is geregeld in de evenementenvergunning die op basis van de APK kan worden aangevraagd.

 

Artikel 12

Artikel 12 stelt algemene regels ten aanzien van de verkoop van consumentenvuurwerk. Het eerste en tweede lid bepalen dat de verkoop alleen mag geschieden binnen de verkoopperiode rond de jaarwisseling en alleen door personen van 18 jaar of ouder die niet onder invloed zijn van alcoholische dranken of andere verdovende middelen. Het derde tot en met het vijfde lid behelzen een gefaseerde verhoging van de leeftijdsgrens van kinderen waaraan vuurwerk mag worden verkocht. Op dit moment is verkoop mogelijk aan kinderen vanaf 12 jaar. Deze grens wordt voor het kalenderjaar 2021 en 2022 verhoogd naar 14 jaar, voor het kalenderjaar 2023 verhoogd naar 16 jaar en vanaf 2024 zal verkoop alleen nog zijn toegestaan aan personen boven de 18 jaar.

 

Artikel 13

In dit artikel zijn eisen aan een vuurwerkverkooppunt opgenomen. Ten eerste wordt bepaald dat vuurwerk alleen vanuit een verkooppunt mag worden verkocht en niet op andere locaties. Daarnaast zijn ruimtelijke eisen en afstanden opgenomen ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. In het derde lid is een afstandseis tot aan woning van derde of andere winkel opgenomen en een afstandseis gebaseerd op de hoeveelheid vuurwerk die zich op een verkooppunt mag bevinden. Ook is met een interne afstand geborgd dat er geen brandbare stoffen binnen 5 meter van het vuurwerk mogen bevinden. Verder bevat het artikel een verplichting om binnen 25 meter verplicht zwerfafval van welke aard dan ook dat afkomstig is vanuit het vuurwerkverkooppunt op te ruimen. Een vuurwerkverkooppunt wordt vaak weer voor de verkoopperiode opgebouwd. Daarom is er voordat vuurwerk wordt opgeslagen eerst schriftelijke toestemming van toezichthouders van het openbaar lichaam en van de brandweer vereist.

 

Artikel 14

In dit artikel worden veiligheidseisen aan de verkoopruimte van het vuurwerkverkooppunt gesteld. In de verkoopruimte mag niet meer dan 100 kg vuurwerk aanwezig zijn. Er mogen wel voorbeelden van vuurwerk zijn waarin geen kruit aanwezig is, zogenaamde dummy’s. Verder mag er niet gerookt worden en zijn er eisen aan bordjes en waarschuwingstekens gesteld. Ook dient er een brandblusser aanwezig te zijn voor het blussen van beginnende branden.

 

Artikel 15

Dit artikel bevat de eisen die gelden voor de voorraadruimte. Er mag 1000 kg bruto aan vuurwerk in voorraad zijn. Brutogewicht is het gewicht aan vuurwerk zonder het gewicht van transportverpakking. De voorraadruimte moet voorzien zijn van een sprinklerinstallatie die goedgekeurd is door Brandweer Korps Caribisch Nederland. Hier is aangesloten bij lokale eisen, niet bij certificeringsregeling die in het Europese deel van Nederland geldt. Als er geen sprinkler installatie is dan mag er 300 kg bruto aan vuurwerk in voorraad zijn. Verder is een voorraadruimte voorzien van borden en een brandblusser. Met het oog op de omgevingsveiligheid bevat dit Ebham geen mogelijkheid om meer vuurwerk in voorraad te nemen. Ook niet in de beperkte verkoopperiode. Het meeste vuurwerk blijft opgeslagen in de opslag en wordt tijdens de verkoopperiode naar de voorraadruimtes getransporteerd. Verder mag op 26 december de voorraadruimte gevuld worden met vuurwerk.

 

Artikel 16

In dit artikel wordt vereist dat verkopers worden geïnstrueerd. Omdat men niet het hele jaar met vuurwerk werkt, is het van belang dat verkopers weten waarmee ze omgaan.

 

Artikel 17

Zodra de verkoopperiode voorbij is, moet de voorraad op het vuurwerkverkooppunt zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Overgebleven vuurwerk moet binnen vijf werkdagen terug worden gebracht naar de centrale vuurwerkopslagplaats. Vuurwerk dat buiten deze termijn wordt aangetroffen wordt in beslag genomen en vernietigd.

 

Artikel 18

Artikel 18 regelt de citertitel van dit nieuwe Ebham. De citertitel is Vuurwerkbesluit Bonaire 2021.