Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Goirle

Subsidieregeling cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 2021 gemeente Goirle

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGoirle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 2021 gemeente Goirle
Citeertitelsubsidieregeling cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 2021 gemeente Goirle
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-2021Nieuwe regeling

07-12-2021

gmb-2021-454742

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 2021 gemeente Goirle

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle 2017,

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 149 en 156 van de

Gemeentewet vast te stellen de navolgende:

 

Subsidieregeling ‘Cultuurmiddelen wegens COVID-19 crisis 2021 gemeente Goirle’

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle.

 • 2.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Goirle.

  • b.

   Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle.

  • c.

   Culturele voorzieningen: een rechtspersoon die culturele activiteiten verricht en bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen middels het vervullen van een vitale functie in de gemeente. Commerciële partijen met winstoogmerk vallen hier niet onder, uitgezonderd lokale ondernemers of zzp-ers die zich inzetten op het gebied van cultuur.

  • d.

   Schade: het totaal aan gemiste inkomsten en/of extra uitgaven als gevolg van de COVID-19 maatregelen in de periode 15 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Gederfde horeca-inkomsten zijn hiervan uitgezonderd. Reeds ontvangen coronasteun moet hierbij inzichtelijk worden gemaakt.

 

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd te voorkomen dat culturele lokale voorzieningen die een vitale functie hebben in de gemeente in surseance van betalingen komen en/of failliet gaan als gevolg van de COVID-19 crisis, om daarmee onze sociaal maatschappelijke/culturele infrastructuur voor de gemeente te behouden.

 

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking de organisaties die op 15 maart 2020 in de gemeente Goirle zijn gevestigd en hun activiteiten uitvoeren vanuit in de gemeente Goirle gesitueerde huisvesting.

 

Artikel 4 De subsidiabele kosten

 • 1.

  Een eenmalige subsidie van maximaal € 5.000,00 (afhankelijk van de te berekenen geleden schade, zoals omschreven onder artikel 1 lid2 onder d) kan worden verleend als tegemoetkoming in de schade als gevolg van COVID-19 over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 december 2021. Deze subsidie moet ten goede komen aan de culturele bedrijfsvoering en mag in geen enkel geval geheel of deels op een privérekening gestort worden. Eventueel eerder en/of elders verkregen coronasteun dient inzichtelijk te zijn gemaakt zodat er geen sprake is of kan zijn van een dubbele financiële bijdrage voor dezelfde coronaschade.

 

Artikel 5 Subsidievereisten - schadesubsidie

Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Door de van overheidswege vanaf 15 maart 2020 opgelegde maatregelen in verband met COVID-19 crisis kon de hoofdactiviteit niet of gedeeltelijk uitgevoerd worden en dat heeft de subsidie aanvrager financiële schade gebracht en;

 • 2.

  De volgende documenten moeten de financiële schade onderbouwen:

  • a.

   Een schriftelijk verzoek voor de aanvraag (middels aanvraagformulier);

  • b.

   De oorspronkelijke begroting van 2020 en 2021;

  • c.

   Een overzicht van de schade voor de schadeperiode;

  • d.

   Een toelichting op deze schade, waaruit blijkt welke wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke begrotingen zijn toe te schrijven aan de COVID-19 maatregelen en waaruit blijkt welke maatregelen de aanvrager heeft ondernomen om de schade te beperken.

 

Artikel 6 Subsidie weigering

 • 1.

  Subsidie wordt (deels) geweigerd voor zover de aanvrager gebruik kan maken van:

  • a.

   rijks-,provinciale en/of gemeentelijke regelingen ingesteld naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Zoals beschreven in artikel 4 dient eerder en/of elders verkregen coronasteun inzichtelijk te worden gemaakt.

  • b.

   een eigen vermogen heeft van meer dan 30% van de totale jaarlijkse exploitatielasten.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd indien de aanvraag afkomstig is van een commerciële partij met winstoogmerk.

 

Artikel 7 Subsidieplafond/de verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling staat gelijk aan het budget dat de gemeenteraad voor deze subsidieregeling ter beschikking stelt. Voor deze regeling is dit een bedrag van € 192.488,99.

 • 2.

  Indien het subsidieplafond niet wordt opgemaakt, vloeien de middelen van deze algemene uitkering terug naar de algemene middelen. Indien er meer aanvragen zijn dan het subsidieplafond, ontvangen de aanvragers een evenredig deel van het beschikbare budget.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de ASV met betrekking tot de

aanvraagtermijn kan een aanvraag voor subsidie ingediend worden vanaf datum

bekendmaking subsidieregeling tot uiterlijk 1 maart 2022.

 

Artikel 9 Beslistermijn (en wijze van besluitvorming)

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 in de ASV met betrekking tot de

beslistermijn, beslist het college uiterlijk 1 april 2022. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 4 weken worden verlengd tot 1 mei 2022. Het college beslist pas over de aanvraag na de sluitingstermijn van 1 maart 2022 als bekend is hoeveel aanvragen er zijn ingediend.

 

Artikel 10 Betaling en vaststelling subsidie

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in de ASV met betrekking tot de betaling en bevoorschotting worden op basis van deze subsidieregeling verstrekte subsidies direct vastgesteld en in één keer betaalbaar gesteld.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan het college om financiële verantwoording vragen.

 • 3.

  Indien uit de verantwoording blijkt dat de verstrekte subsidie niet voor het doel zoals genoemd in artikel 2 is aangewend, vordert het college de volledige subsidie terug.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt de dag na de bekendmaking in werking.

 

Artikel 12 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen of andere gevallen dan in deze regeling omschreven,

deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken. Het toepassen van deze

hardheidsclausule wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Goirle, 7 december 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Goirle,

Mark van Stappershoef, burgemeester

Jolie Hasselman, secretaris