Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Culemborg

Aanwijsbesluit collectieve festiviteiten ex artikel 4:2, eerste lid APV 2021-1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCulemborg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit collectieve festiviteiten ex artikel 4:2, eerste lid APV 2021-1
CiteertitelAanwijsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg 2022 (artikel 4:2, eerste lid APV)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR665123

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2021nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-450191

GZDGCB /

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit collectieve festiviteiten ex artikel 4:2, eerste lid APV 2021-1

Het college van de gemeente Culemborg:

 

gelet op artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021-1

 

(hierna APV); overwegende dat,

 

voornoemde verordening een bepaling bevat waarbij de regulering van de geluidsnormen en verlichting ten behoeve van sportbeoefening beoogd;

 

artikel 4:2, eerste lid, van de APV maakt het mogelijk om per kalenderjaar maximaal acht dagen aan te wijzen waarop de genoemde geluidsnormen en voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeven van sportbeoefening;

 

het college de aanwijzing van deze dagen tenminste vier weken voor het begin van het nieuwe jaar bekend maakt.

 

besluit vast te stellen het:

 

AANWIJSBESLUIT COLLECTIEVE FESTIVITEITEN EX ARTIKEL 4:2, EERSTE LID APV 2021-1

Artikel I  

In het belang van een goede balans tussen het faciliteren van festiviteiten en het beperken van overlast voor omwonenden wordt voorgesteld op grond van artikel 4:2, eerste lid van de APV voor 2022 zes dagen aan te wijzen als momenten waarop de genoemde geluidsnormen en voorwaarden met betrekking tot verlichting ten behoeve van sportbeoefening niet van toepassing zijn.

Artikel II  

De volgende dagen worden aangewezen: zaterdag 12 februari, zaterdag 26 februari, zaterdag 29 oktober, donderdag 23 december, vrijdag 24 december, en vrijdag 31 december.

Artikel III  

De eindtijd voor overschrijding van de geluidsvoorschriften wordt vastgesteld op 01.00 uur. Voor oudejaarsnacht wordt de eindtijd vastgesteld op 04.00 uur.

Artikel VI  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.

Artikel V  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijsbesluit collectieve festiviteiten Culemborg 2022 (artikel 4:2, eerste lid APV).

 

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. De termijn van zes weken start een dag na de bekendmaking van dit besluit. U kunt het bezwaarschrift sturen naar het adres: Postbus 136, 4100 AC Culemborg. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam, adres (eventueel uw emailadres), de datum, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Let op

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de gevolgen van het besluit waarmee u het niet eens bent, niet worden uitgesteld. Als sprake is van een spoedeisend belang, dan kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Indien de voorlopige voorziening betrekking heeft op de gemeente Culemborg kunt u terecht bij de rechtbank Arnhem, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Culemborg in haar vergadering van 30 november 2021.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Culemborg

De secretaris

G. Vlekke

De burgemeester

G. van Grootheest