Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reimerswaal

Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReimerswaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2022
CiteertitelToegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022nieuwe regeling

02-12-2021

gmb-2021-449672

Tekst van de regeling

Intitulé

Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal;

 

besluit:

 

vast te stellen de Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a)

  Beschermd wonen (BW):

  • wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht en begeleiding, gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

  • een accommodatie of een groep geclusterde appartementen/woningen die volledig onder beheer vallen van de aanbieder van Beschermd Wonen (Dienstverlener) c.q. een wooninitiatief met rechtspersoonlijkheid dat een therapeutische leefomgeving biedt, waarbij planbare en niet planbare zorg, begeleiding en toezicht 24 uur per dag aanwezig of oproepbaar zijn.

 • b)

  Intensieve begeleiding thuis: ambulante ondersteuning voor cliënten met psychiatrische kwetsbaarheid met 24-uurs bereikbaarheid van toezicht en ondersteuning.

 • c)

  Melding: een melding om maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid van de Wmo.

 • d)

  Afwegingskader BW en intensieve begeleiding thuis Zeeland 2021: intern afwegingskader aan de hand waarvan wordt afgewogen of cliënt in aanmerking komt voor IBT of beschermd wonen.

 • e)

  Expertteam beschermd wonen: een samengesteld team waarvan de onafhankelijk deskundige (naast de lokale toegang) als voorzitter en inhoudelijk deskundige vast deel van uit maakt. Het expertteam heeft voor het overige geen vaste samenstelling en wordt bepaald aan de hand van de casus die voorligt (lees: wat er nodig is). De lokale toegang beoordeeld zelf of de inzet van aanvullende expertise nodig is. Het expertteam is geen zelfstandig adviesorgaan. Er is altijd een verbinding met de lokale toegang en de beslissingsbevoegdheid ligt bij de lokale toegang.

 • f)

  ZVW: Zorgverzekeringswet

 • g)

  Wlz: Wet langdurige zorg

Artikel 2 Melding

Een melding om maatschappelijke ondersteuning wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 3 Vermoeden van beschermd wonen

Bij een vermoeden van beschermd wonen neemt de lokale toegang te allen tijde contact op met de onafhankelijk deskundige om dit vermoeden te doen bevestigen (of niet).

Artikel 4 Onderzoek

 • 1.

  Indien bij het college melding wordt gedaan van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning, voert het college in samenspraak met degene door of namens wie de melding is gedaan en waar mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers dan wel diens vertegenwoordiger, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken, een onderzoek uit.

 • 2.

  Het college voert het onderzoek uit conform de vereisten neergelegd in artikel 2.3.2 van de Wmo.

 • 3.

  Het onderzoek vindt plaats aan de hand van het afwegingskader BW en intensieve begeleiding thuis Zeeland 2021.

 • 4.

  Ten behoeve van het onderzoek kan het college gebruik maken van een expertteam beschermd wonen.

 • 5.

  De termijn voor het onderzoek bedraagt 6 weken.

Artikel 5 Onafhankelijk deskundige

 • 1.

  De onafhankelijk deskundige beschermd wonen kan te allen tijde gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de lokale toegangen in Zeeland over wat de best passende ondersteuning is om in te zetten voor de cliënt.

 • 2.

  Uitgangspunt is dat de lokale toegang conform de Awb dit advies opvolgt. De lokale toegang kan alleen gemotiveerd afwijken van dit advies.

 • 3.

  In geval van bovenregionale casuïstiek draagt de onafhankelijk deskundige zorg voor de afstemming die nodig is tussen centrumgemeenten in het kader van de afweging waar de best mogelijke herstelkansen voor de cliënt liggen en het maken van afspraken over de financiering.

 • 4.

  De onafhankelijk deskundige doet steekproefsgewijs onderzoek naar een rechtmatige inzet van ondersteuning bij de cliënt.

Artikel 6 Spoedeisende gevallen

In spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waarin terstond opvang noodzakelijk is, al dan niet in verband met risico’s voor de veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, beslist het college na een melding onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.

Artikel 7 De aanvraag

Indien uit het onderzoek een wens of noodzaak tot BW of IBT blijkt wordt een aanvraag om een maatwerkvoorziening ingediend bij het college.

Artikel 8 Weigeringsgronden

Een maatwerkvoorziening IBT of beschermd wonen wordt in ieder geval geweigerd indien:

 

 • 1.

  Er geen sprake is van psychiatrische of psychosociale problematiek, waardoor de cliënt niet in staat is om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De vraag of er sprake is van psychiatrische of psychosociale problematiek kan worden vastgesteld door middel van een diagnose vanuit de Zvw.

 • 2.

  Cliënt de beperkingen naar het oordeel van het college op eigen kracht, met een algemeen gebruikelijke voorziening, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen.

 • 3.

  Er op het moment van het onderzoek sprake is van klinische behandeling (ZVW). Dit is alleen anders indien er sprake van is dat de klinische behandeling binnenkort zal eindigen (waarbij niet valt uit te sluiten dat klinische behandeling op enig moment in het vervolgproces opnieuw geboden zal zijn);

 • 4.

  Cliënt aanspraak kan maken op zorg op grond van de Wlz.

 • 5.

  Er sprake is van voorliggende voorzieningen die (eerst) ingezet kan worden, zoals

 • Interventie van een Wijk- of gebiedsteam en/of andere algemene voorzieningen en Ambulante begeleiding in de thuissituatie.

 • 6.

  Er aanspraak is op zorg/bekostiging op grond van de Wlz.

Artikel 9 Besluit

De wettelijke termijn voor het besluiten op de aanvraag bedraagt 2 weken. Het besluit is maximaal 3 jaar geldig. Daarna vindt er een herbeoordeling plaats.

Artikel 10 Eigen bijdrage

 • 1.

  De cliënt is een eigen bijdrage verschuldigd.

 • 2.

  Het CAK stelt de hoogte van de eigen bijdrage vast.

 • 3.

  De aanmelding van de cliënten IBT en geclusterd bij het CAK loopt via de lokale gemeenten

 • 4.

  De aanmelding van de cliënten Intramuraal bij het CAK loopt via centrumgemeente Vlissingen (via uitvoeringsorganisatie: CZW-bureau). De gemeenten in Zeeland geven alle beschikkingen beschermd wonen intramuraal door aan het CZW-bureau.

Artikel 11 Bezwaar

Tegen het besluit op de aanvraag kan bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Kruiningen, 2 december 2021

Burgemeester en wethouders van Reimerswaal,

de secretaris,

mr. F. Marquinie MBA

de burgemeester,

mevrouw drs. J.S. van Egmond