Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellevoetsluis

Aanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht Hellevoetsluis 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellevoetsluis
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht Hellevoetsluis 2021
CiteertitelAanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht Hellevoetsluis 2021
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpAanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht Hellevoetsluis 2021

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 141 van het Invoeringswet Wetboek van Strafvordering
 2. artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering
 3. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht
 5. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar
 6. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR641306

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-12-2021nieuw besluit

29-11-2021

gmb-2021-448569

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht Hellevoetsluis 2021

 

De burgemeester van de gemeente Hellevoetsluis;

 

gelet op het bepaalde in:

 

 • Artikel 141 en 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • Het Besluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar;

 • Artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • Artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht;

 • Artikel 2:35, 2:37, 2:38 en 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hellevoetsluis 2020;

 

Overwegende dat:

 

 • degene die in een inrichting nachtverblijf houdt of de kampeerder op grond van artikel 2:38 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hellevoetsluis verplicht is de exploitant of feitelijk leidinggevende van die inrichting volledig naar waarheid voorletter(s), achternaam, woonplaats, geboortedatum, aantal medereizigers, voorletter(s), achternamen en geboortedata van medereizigers, dag van aankomst en dag van vertrek te verschaffen;

 

 • dat hij die er zijn beroep van maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, gehouden is een doorlopend nachtregister bij te houden;

 

 • dat in artikel 2:37 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Hellevoetsluis is opgenomen dat de houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon verplicht is een register bij te houden, zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, volgens een door de burgemeester vastgesteld model;

 

 • dat hij die zijn beroep maakt aan personen nachtverblijf te verschaffen, op grond van artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, op aanvraag het register dient te vertonen aan de burgemeester dan wel aan de door deze aangewezen ambtenaar;

 

 • dat voor de uitvoering van de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP), een correcte, actuele basisregistratie en een goed inzicht van het tijdelijk en/of permanent verblijf van personen op (mini)campings en/of accommodaties, controles op het invullen en bijhouden van het nachtregister moeten worden uitgevoerd.

 

BESLUIT

 

 • 1.

  Dat de houder van een inrichting als bedoeld in artikel 2:35 en 2:37 van de APV gemeente Hellevoetsluis, de gegevens van het nachtregister, zoals bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht en art. 2:38 van de APV gemeente Hellevoetsluis, dient bij te houden op een door de houder van de inrichting te bepalen digitale wijze.

 • 2.

  dat de houder van een inrichting de gegevens uit het in het eerste lid bijgehouden nachtregister op eerste verzoek digitaal dient te overleggen aan de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis en de opsporingsambtenaren van de politie, regionale eenheid Rotterdam.

 • 3.

  Dat dit besluit in werking treedt op de dag na publicatie en wordt gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad.

 • 4.

  Dat deze regeling wordt aangehaald als het ‘Aanwijzingsbesluit digitaal nachtregister en toezicht Hellevoetsluis 2021’.

 • 5.

  Met dit aanwijzingsbesluit komen de eerdere aanwijzingsbesluiten in het kader van het nachtregister te vervallen.

 

Aldus vastgesteld op 29 november 2021,

de burgemeester van Hellevoetsluis,

M.C. Junius

Model nachtregister

 

Met de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Hellevoetsluis 2020 heeft de burgemeester de mogelijkheid gekregen om het model van het nachtregister vast te stellen. In het kader van de openbare orde en veiligheid is het gewenst dat de inrichtingen de juiste gegevens registreren van personen die bij hen overnachten. Deze informatie kan dan bijvoorbeeld ingezien worden bij calamiteiten, zoals een brand.

 

Via dit besluit is bepaald dat deze gegevens digitaal bijgehouden moeten worden. De gemeente Hellevoetsluis wil de houders van inrichtingen tegemoet komen bij deze (reeds bestaande)registratieplicht. Ze mogen kosteloos gebruikmaken van een online registratiesysteem waar de gegevens ingevoerd kunnen worden. De gegevens zijn vervolgens in te zien door de houder van de inrichting en de daarvoor aangewezen opsporingsambtenaren van de politie en de gemeente.

 

Indien de houder van een inrichting de voorkeur geeft aan het gebruik van een eigen systeem is dit mogelijk, mits alle gevraagde gegevens in een digitaal bestand worden bijgehouden. In dit bestand dienende volgende gegevens opgenomen te worden:

 

Gevraagde gegevens

 

 • 1.

  Naam en adres van de overnachtingsgelegenheid.

 • 2.

  Gegevens nachtverblijvers:

  • a.

   Naam (voor- en achternaam)

  • b.

   Woonplaats

  • c.

   Dag van aankomst

  • d.

   Dag van vertrek

 

Toelichting

 

In artikel 2.37 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hellevoetsluis 2020 staat

vermeld dat de houder van een inrichting verplicht is een register, als bedoeld in artikel 438 van het

Wetboek van Strafrecht, bij te houden dat is ingericht volgens het door de burgemeester vastgesteld

model. Ook is de houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon verplicht het register

aan de burgemeester te overleggen op een door de burgemeester te bepalen wijze.

 

In artikel 2.35 van de APV staat vermeld wat wordt verstaan onder een inrichting: elke al dan niet besloten

ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf

of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft.

 

Tonen en/of overleggen van het nachtregister

 

Op grond van artikel 2.37, tweede lid is de burgemeester tevens bevoegd aan te geven op welke wijze

het register overlegd moet worden. Op verzoek dient het nachtregister direct overlegd te worden aan

de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Hellevoetsluis en de opsporingsambtenaren

van de politie, regionale eenheid Rotterdam.