Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gooise Meren

Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden (artikel 2:74b APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGooise Meren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden (artikel 2:74b APV)
CiteertitelAanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit aanwijzingsbesluit vervangt alle (eventuele) eerdere aanwijzingsbesluiten van het college van burgemeerster en wethouders.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652605/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-12-2021nieuwe regeling

02-11-2021

gmb-2021-443205

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden (artikel 2:74b APV)

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gooise Meren,

 

Gezien het advies van de politie//advies van afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV),,

 

Overwegende dat:

 • -

  het ter voorkoming van overlast en verstoring van de openbare orde gewenst is dat gebieden worden aangewezen waarbinnen het verboden is (om op openbare plaatsen en voor publiek toegankelijke gebouwen) lachgas te gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden of te verwerven;

 • -

  voor de aangewezen gebieden er een gerechtvaardigde vrees bestaat voor de aantasting van de openbare orde indien deze niet zouden worden aangewezen;

Gelet op:

 • -

  op grond van artikel 2:74b, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2020 (APV);

 

Besluiten:

 

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden,

 

Als gebieden, bedoeld in artikel 2:74b APV worden aangewezen:

 

 • 1.

  Alle kernen: alle parken, plantsoenen, bushaltes, speeltuinen, schoolterreinen, BSO terreinen;

  • -

   Bussum: Station Naarden-Bussum, station Bussum-Zuid, uitgaansgebied Bussum, parkeergarage De Olmen, parkeergarage De Nieuwe Brink, parkeergarage Vomar, SDO Bussum, BFC Bussum, BSV Allen Weerbaar;

  • -

   Naarden: Vestingwallen, parkeerterrein VTV Keverdijk, parkeerterrein bibliotheek Limburg van Stirumlaan, HC Naarden, Huizer Hockeyclub;

  • -

   Muiden: Amsterdamsestraat, Sluisstraat, Naarderstraat, SC Muiden;

  • -

   Muiderberg: de Brink, SC Muiderberg.

 • 2.

  de grenzen van de in artikel 2:74b APV genoemde gebieden zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende kaart;

 • 3.

  dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit lachgasverbodsgebieden;

 • 4.

  dit aanwijzingsbesluit vervangt alle (eventuele) eerdere aanwijzingsbesluiten van het college van burgemeester en wethouders en/of burgemeester. Deze voorgaande aanwijzingsbesluiten worden ingetrokken per de datum van inwerkingtreding van dit besluit;

 • 5.

  dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;

 • 6.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking.

Gooise Meren 2 november 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

drs. H.M.W. ter Heegde,

Burgemeester

 

Bijsluiter bij primair besluit van de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders

 

Vragen over dit besluit

U wordt verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de behandelend medewerker, als dit besluit onduidelijk is of vragen oproept. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven.

 

Bezwaar maken

U kunt na deze nadere toelichting alsnog een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met dit besluit. U kunt daartegen bezwaar maken binnen een termijn van zes weken. Deze termijn begint op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt. Ook andere belanghebbenden bij deze beschikking kunnen een bezwaarschrift indienen.

Let op: Ook als u eerst contact met ons opneemt blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken staan.

 

U dient dit bezwaarschrift te richten aan: Burgemeester en/of wethouders van Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA BUSSUM.

Termijn: binnen zes weken na bekendmaking van deze beschikking;

Kosten: geen

 

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten:

 • het moet ondertekend zijn;

 • het bevat de naam en het adres van de indiener;

 • het bevat de dagtekening (datum);

 • het bevat een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • het bevat de gronden van het bezwaar (waarom bent u het er niet mee eens).

U kunt ook een pro- forma bezwaarschrift indienen. Dit houdt in dat u binnen zes weken een bezwaarschrift indient en dat u de reden waarom u het niet eens bent met het besluit later indient.

 

Als u een bezwaarschrift indient tegen deze beschikking bij burgemeester en wethouders, kunt u tevens verzoeken om een voorlopige voorziening. U dient dit verzoek om een voorlopige voorziening te richten aan: De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, sector bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

Termijn: Geen, mits nog geen uitspraak is gedaan op het Bezwaarschrift;

Kosten:€ 181,- (natuurlijk persoon) en € 360,- (rechtspersoon).

Het verzoekschrift moet aan dezelfde eisen voldoen als het bezwaarschrift.

Bijlage 1 Kaart