Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Aanwijzingsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting bij aanwijzingsbesluit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Wet sociale werkvoorziening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022vervanging oude aanwijzingsbesluit

30-11-2021

gmb-2021-438392

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit

Ten behoeve van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door Inclusief Groep NV

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester J.N. Rozendaal verder te noemen: Gemeente;

 

Overwegende dat het college op grond van artikel 2, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening de bevoegdheid heeft om een privaatrechtelijke persoon aan te wijzen ten behoeve van de uitvoering van deze wet;

 

Overwegende dat krachtens deze bepaling voorts de rechtsverhouding tussen partijen verder vormgegeven dient te worden;

 

Overwegende dat op 12 mei 2004 is opgericht de Naamloze Vennootschap Inclusief Groep NV (hierna te noemen Inclusief Groep), met als één van haar doelen het organiseren van werk voor mensen die zijn aangewezen op aangepaste arbeid;

 

 

BESLUIT

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening, de Inclusief Groep aan te wijzen als rechtspersoon en hoofdaannemer voor de feitelijke uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de rechtsverhouding als volgt te regelen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Ambtelijk medewerker: de werknemer die ambtenaar is en werkzaam is bij Inclusief Groep

NV/BV-medewerker: Degene die rechtstreeks in dienst is van Inclusief Groep NV of bij één van haar werkmaatschappijen, op basis van een overeenkomst naar burgerlijk recht

SW-medewerker: Degene die werkzaam is bij Inclusief Groep NV op grond van de Wet sociale werkvoorziening

Wsw: De Wet sociale werkvoorziening van 11 september 1997, Staatsblad 1997, 465 verder aangeduid als de Wet.

Artikel 2 Uitvoering van de Wet

Gelet op het bovenstaande waarin staat dat Inclusief Groep de rechtspersoon en hoofdaannemer is van de Wet, komen aan Inclusief Groep de volgende taken toe:

 • 1.

  Het namens het college in stand houden van een gemeentelijke sociale werkvoorziening conform het gestelde in hoofdstuk 2 van de Wet en met inachtneming van de cao voor de sociale werkvoorziening.

 • 2.

  Het namens het college uitvoering geven aan het verstrekken van subsidies in het kader van de Wet en het namens het college zorgdragen voor de inpassing in de arbeid van betrokkene, met inbegrip van de begeleiding op de werkplek, conform het gestelde in hoofdstuk 3 van de Wet.

 • 3.

  Het namens het college indienen van aanvragen in het kader van herindicatie als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet.

 • 4.

  Het namens het college bijhouden van een lijst van SW-geïndiceerden die niet werkzaam zijn in het kader van de Wet en deze SW-geïndiceerden– indien de SW-geïndiceerde daartoe in staat is en daartoe bereid is -begeleiden naar werk in het kader van de Wet sociale werkvoorziening.

 • 5.

  Het namens het college intrekken en laten vervallen van indicatie- en herindicatiebeschikkingen zoals geregeld in hoofdstuk 5 van de Wet.

 • 6.

  Het namens het college registreren van die gegevens die gelet op het gestelde in hoofdstuk 6 van de wet noodzakelijk zijn en het overdragen van die gegevens indien noodzakelijk.

 • 7.

  Indien noodzakelijk gelet het gestelde in de Wet verstrekt de gemeente kosteloos op aanvraag van Inclusief Groep informatie over de juiste woon-/verblijfplaats van hun ingezetenen met een SW-indicatie.

Artikel 3 Mandaat en volmacht met betrekking tot de uitvoering van de Wet

 • 1.

  Met het oog op het gestelde in lid 1 van artikel 2 wordt het volgende vastgesteld:

  • a.

   Inclusief Groep is gemachtigd om namens de Gemeente arbeidsovereenkomsten als bedoeld in art. 2 lid 1 Wsw af te sluiten met de SW-medewerkers, met inachtneming van de CAO voor de sociale werkvoorziening; dit recht kan ook uitgeoefend worden door de dochtermaatschappijen van Inclusief Groep.

  • b.

   Op grond van lid 1, sub a van dit artikel komen alle uit het werkgeverschap voortvloeiende rechten en plichten toe aan de Inclusief Groep.

  • c.

   Voor wat betreft de uitvoering van de cao voor de sociale werkvoorziening en de cao gemeente is Inclusief Groep gemachtigd om namens de gemeente waar de werknemer formeel in dienst is, als werkgever op te treden. Alle rechten en plichten die het college heeft als werkgever, liggen bij Inclusief Groep waarbij de Inclusief Groep wordt vertegenwoordigd door de algemeen directeur. Dit heeft dus ook betrekking op bezwaar- en beroepsprocedures bij het UWV en andere instanties.

  • d.

   De algemeen directeur is bevoegd om personen die werkzaam zijn binnen Inclusief Groep dan wel binnen de onder Inclusief Groep ressorterende werkmaatschappijen, te machtigen namens hem de rechtshandelingen genoemd in lid 1, sub a, b en c te verrichten.

 • 2.

  Met het oog op het gestelde in lid 2, 3 en 4 en 6 van artikel 2 wordt het volgende vastgesteld:

  • a.

   Het college verleend volmacht aan de algemeen directeur van Inclusief Groep om namens het college alle rechtshandelingen te verrichten die nodig zijn om deze taken uit te voeren, inclusief het voeren van rechtsgedingen.

  • b.

   De algemeen directeur is bevoegd om personen die werkzaam zijn binnen Inclusief Groep dan wel binnen de onder Inclusief Groep ressorterende werkmaatschappijen, te machtigen namens hem de rechtshandelingen genoemd in lid 2, sub a te verrichten.

 • 3.

  Met het oog op het gestelde in lid 5 van artikel 2 wordt het volgende vastgesteld:

  • a.

   Het college verleent mandaat aan de algemeen directeur van Inclusief Groep tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht ter uitvoering van de taken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid overdragen aan het hoofd P&O van Inclusief Groep.

  • b.

   Onder het bepaalde in het eerste lid wordt mede verstaan de ter zake noodzakelijk te achten handelingen ter voorbereiding enerzijds en ter uitwerking anderzijds.

  • c.

   Het bepaalde in dit artikel geldt naar analogie, voor zover het de uitvoering van bezwaar, beroep en hoger beroep betreft.

Artikel 4 Ambtelijke medewerkers

Voor de ambtelijke medewerkers werkzaam bij Inclusief Groep vervult Inclusief Groep de rol van materieel werkgever. In het verleden is in overleg tussen de gemeenten die aandeelhouder zijn van Inclusief Groep besloten dat deze ambtenaren in dienst zijn bij de gemeente Harderwijk.

Artikel 5 NV/BV-medewerkers

Nieuw aan te trekken personeel wordt op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht aangetrokken door Inclusief Groep en de daar onder ressorterende werkmaatschappijen.

Artikel 6 Dienstverleningsovereenkomst

Gemeente en Inclusief Groep sluiten ter verdere invulling van de onderhavig aanwijzing een overeenkomst betreffende de dienstverlening, waaronder de controle op de uitvoering van de Wsw, de financiën, de informatieverstrekking en eventueel aanvullende dienstverlening.

Artikel 7 Wijziging, intrekking en opheffing

 • 1.

  De gemeente kan, in overleg met Inclusief Groep en met andere gemeenten die aandeelhouders zijn van Inclusief Groep, deze regeling wijzigen.

 • 2.

  Indien het dienstverleningscontract als bedoeld in dit aanwijzingsbesluit niet tot stand komt, vervalt dit aanwijzingsbesluit.

 • 3.

  Dit aanwijzingsbesluit gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor onbepaalde tijd. Het aanwijzingsbesluit ingegaan op 1 januari 2017 vervalt met ingang van 1 januari 2022.

 • 4.

  Het aanwijzingsbesluit kan door een besluit van de gemeente worden ingetrokken, met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar en wel tegen de datum 31 december van enig kalenderjaar. Over de (financiële) gevolgen van deze intrekking wordt met de gemeenten die aandeelhouders zijn van Inclusief Groep, afspraken gemaakt. Indien de gemeente het aanwijzingsbesluit intrekt, dan zal eveneens de dienstverleningsovereenkomst, genoemd in artikel 3, van rechtswege zijn beëindigd.

 • 5.

  Met betrekking tot die omstandigheden waarin bij deze overeenkomst niet is voorzien, zullen partijen met elkaar in overleg treden.

Artikel 8 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit Wsw Noord-Veluwse gemeenten 2022’.

 

Vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg, 30 november 2021,

de burgemeester, ir. J.N. Rozendaal

de secretaris, P.W. Wanrooij