Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hellendoorn

Nadere regels vergoeding coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHellendoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels vergoeding coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn
CiteertitelNadere regels vergoeding corona toegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR658724/1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-2021nieuwe regeling

30-11-2021

gmb-2021-438187

2021-029270

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels vergoeding coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn

Nijverdal, 30 november 2021 Nr. 2021-029270

 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn;

 

overwegende dat:

 • het Rijk een uitkering aan de Veiligheidsregio Twente heeft verstrekt als tegemoetkoming in de kosten van coronatoegangsbewijzen;

 • hiervoor een bedrag van € 92.526,-- beschikbaar is voor de gemeente Hellendoorn;

 • het gewenst is om ondernemers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Hellendoorn incidenteel financieel te ondersteunen die als gevolg van de verplichte controle van de coronatoegangsbewijzen extra kosten moeten maken;

 

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 

besluiten de volgende nadere regels vast te stellen:

 

Nadere regels vergoeding coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2021;

 • b.

  CTB: het coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 6.29 van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19;

 • c.

  aanvrager: degene die bevoegd is namens de vereniging, stichting of onderneming te handelen;

 • d.

  incidentele rijksbijdrage: de via de Veiligheidsregio Twente aan de gemeente Hellendoorn doorgeleide incidentele rijksbijdrage voor de ondersteuning van de controle op het coronatoegangsbewijs, zoals vermeld in de brief van de minister van Justitie en Veiligheid van 24 september 2021;

 • e.

  Tijdelijke regeling maatregelen covid-19: regeling van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 november 2020, kenmerk 1784401-214492-WJZ, houdende tijdelijke bepalingen voor het Europese deel van Nederland in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van Covid-19 (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19);

 • f.

  identificatiedocument: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door ondernemers, verenigingen en instellingen uit de gemeente Hellendoorn die de plicht hebben om bezoekers te vragen naar een geldig coronatoegangsbewijs dat overeenkomt met hun identificatiedocument.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidiabel zijn billijke en redelijke kosten die door de aanvrager gemaakt moeten worden voor de naleving van controle op coronatoegangsbewijzen voor de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

 • 2.

  De volgende kosten komen in aanmerking:

  • a.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • b.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren, met uitzondering van mobiele telefoons en andere devices;

  • c.

   in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage;

  • d.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a en b.

Artikel 4 Bij de aanvraag in te dienen gegevens

Op basis van artikel 5, vierde lid, van de ASV legt de aanvrager bij de aanvraag alleen de volgende gegevens over:

 • a.

  de NAW gegevens;

 • b.

  de factuur waaruit blijkt dat aan artikel 3, tweede lid wordt voldaan.

Artikel 5 Aanvraagtermijn

Op basis van artikel 7, derde lid van de ASV kan de aanvraag worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking van deze regeling tot en met 14 januari 2022 bij Burgemeester en Wethouders. Hiervoor is een aanvraagformulier beschikbaar via de gemeentelijke website.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de ASV weigeren Burgemeester en Wethouders een subsidie als:

 • a.

  de aanvraag naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze regeling;

 • b.

  de aanvraag niet tijdig is ingediend;

 • c.

  de aanvraag niet is aangevraagd door de bevoegde aanvrager.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1.

  Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslissen Burgemeester en Wethouders als alle aanvragen zijn ingediend, maar in elk geval voor 1 maart 2022.

 • 2.

  Bij een niet volledige aanvraag wordt eenmalig een hersteltermijn geboden van twee weken. Aanvragen, die enkel en alleen NAW gegevens bevatten, zijn van deze herstelmogelijkheid uitgezonderd. Indien blijkt dat de hersteltermijn niet, niet tijdig of onvoldoende is benut, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie wordt vastgesteld aan de hand van alle ingediende facturen. Het subsidieplafond is € 92.526,--. Als dit wordt overschreden, wordt de hoogte van de subsidie naar rato vastgesteld.

Artikel 9 Wijze van verdeling

De incidentele rijksbijdrage voor de gemeente Hellendoorn wordt evenredig verdeeld. Hierbij wordt het beschikbare budget verdeeld over de complete aanvragen, waarbij het maximale subsidiebedrag nooit meer kan zijn dan het aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 10 Verantwoording en vaststelling van subsidie

Het besluit tot subsidieverlening is tegelijk het besluit tot subsidievaststelling. De aanvrager hoeft geen aanvraag tot vaststelling van de subsidie in te dienen.

Artikel 11 Verplichtingen en verantwoording

De aanvrager is verplicht tot medewerking aan (tussentijdse) inhoudelijke en financiële evaluatie van de verleende subsidie.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Burgemeester enWethouder kunnen in bijzondere gevallen gemotiveerd afwijken van de bepalingen van deze nadere regels indien toepassing ervan leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels vergoeding coronatoegangsbewijzen 2021 gemeente Hellendoorn.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag, volgende op die waarop ze bekend zijn gemaakt.

 

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,